Statens IT-projektmodel

Læs om sammenhængen mellem den fællesstatslige IT-projektmodel (BV 2.2.18.1) og aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse.

Statens IT-projektmodel

Den fællesstatslige IT-projektmodel opererer med følgende fem faser:

  • Idéfasen, hvor idéen kvalificeres og udmøntes i et projektoplæg
  • Analysefasen, hvor projektet defineres og udmøntes i et projektinitieringsdokument
  • Anskaffelsesfasen, hvor der foretages kravspecificering og eventuelle udbud
  • Gennemførelsesfasen, hvor projektets leverancer realiseres
  • Realiseringsfasen, hvor projektet sættes i drift og business casen realiseres.

Aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse opererer med følgende tre faser:

  • Opstarts- og planlægningsfasen
  • Udviklingsfasen
  • Driftsfasen.

Hovedreglen er, at udgifter som resulterer i en reel udviklingsværdi kan aktiveres. Som udgangspunkt kan alle udgifter i udviklingsfasen derfor aktiveres dog med undtagelse for visse udgifter i relation til generel projektledelse. Udgifter i opstart og planlægningsfasen samt i driftsfasen kan derimod ikke aktiveres.

Læs mere om den regnskabsmæssige behandling af de tre faser i afsnittet it-udviklingsprojekter under opførelse.

IT-projektmodellen og den regnskabsmæssige aktiveringsmodel

Den umiddelbare relation mellem IT-projektmodellen og den regnskabsmæssige aktiveringsmodel er, at IT-modellens idéfase, analysefase og anskaffelsesfase kan relateres til opstarts- og planlægningsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel.

Gennemførelsesfasen i IT-projektmodellen svarer stort set til udviklingsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel. Forskellen er, at udgifter til uddannelse og træning af medarbejdere medregnes som en del af gennemførelsesfasen i i IT-projektmodellen, mens disse udgifter medregnes som en del af driftsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel, da disse udgifter ikke kan aktiveres.

For så vidt angår realiseringsfasen i It-projektmodellen kan denne umiddelbart henføres til driftsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel.

Det skal understreges, at det ikke er den enkelte fase i IT-projektmodellens terminologi, som enten aktiveres eller føres i resultatopgørelsen, men det er en konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte omkostning afholdt i projektet har bidraget med reel udviklingsværdi, der skal lede til en beslutning om aktivering eller driftsregistrering.