Øvrige udviklingsprojekter

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af øvrige udviklingsprojekter under udførelse (materielle udviklingsprojekter).

Øvrige udviklingsprojekter under udførelse

Øvrige udviklingsprojekter under udførelse (materielle udviklingsprojekter) omfatter udvikling af aktiver, der har en fysisk substans, og som er bestemt til vedvarende brug og eje. Som eksempel på materielle udviklingsprojekter kan nævnes indretning af lokaler, forbedring af et produktionsanlæg eller opførelse af en parkeringsplads.

Under materielle udviklingsprojekter klassificeres uafsluttede projekter, der udføres for egen regning, og hvor institutionen selv udfører arbejdet og har det endelige ejerskab til aktivet, når arbejdet er fuldført.

Formålet med at aktivere materielle udviklingsprojekter er, at investeringsudgiften ikke belaster resultatopgørelsen i den periode, hvor der bygges, og hvor der ikke foregår et reelt forbrug af aktivet. Herved sikrer aktiveringen, at udgifterne ved projektet først belaster driften, når projektet er færdiggjort. På dette tidspunkt omklassificeres det materielle udviklingsprojekt til et færdigt anlægsaktiv og afskrivningen kan begyndes.

Materielle udviklingsprojekter kan forekomme indenfor alle grupper af materielle anlægsaktiver. Er der tale om opførelsen af større bygninger og anlæg, kan det være nødvendigt i forbindelse med afslutningen af projektet at opdele aktivet på balancen i sine bestanddele, grund, bygning og installation til brug for fastsættelsen af afskrivninger.

Indregning af materielle udviklingsprojekter

Udgifter afholdt på materielle udviklingsprojekter indregnes i takt med, at de afholdes, og når de kan afgrænses og opgøres pålideligt.

Indregning forudsætter, at der eksisterer forretningsgange og registreringssystemer, som kan registrere og opgøre det ressourceforbrug, der er anvendt til fremstillingen af aktivet.

Værdiansættelse af materielle udviklingsprojekter

Materielle udviklingsprojekter indregnes til kostpris.

Fællesudgifter indregnes som en del af kostprisen, hvis de kan henføres på et veldokumenteret og konsistent grundlag, jf. de generelle værdiansættelseskriterier. Fællesudgifter indregnet på anlægsprojekter attesteres og godkendes af projektledelsen. Forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder tillægges aktivets kostpris.

Afskrivning af materielle udviklingsprojekter

Der afskrives ikke på igangværende arbejder for egen regning. Afskrivning foretages først, når aktivet er færdiggjort og klart til ibrugtagning.

Nedskrivning af materielle udviklingsprojekter

Materielle udviklingsprojekter nedskrives, når der er indikation på værdiforringelse.

Situationer, der kan indikere et behov for nedskrivning:

  • Uklarhed om fremtidigt projektforløb
  • Spildte udgifter afholdt på anlægsaktiviteter, som ikke vil indgå i det færdige aktiv
  • Merforbrug af omkostninger i forhold til budgetter
  • Overskridelser af tidsplanen som betyder at fremstilling af aktivet bliver væsentligt dyrere end først antaget.

For at vurdere et nedskrivningsbehov skal institutionens registreringssystemer og budgetter kunne opsamle data herunder tidsforbrug på de forskellige aktiviteter i frembringelsen af det endelige aktiv. Hvis registreringer og budgetter er faseopdelt og baseret på en hensigtsmæssig opbygning af omkostningskomponenter vil det være muligt at foretage en budgetopfølgning herunder en vurdering af, i hvilke faser eller funktioner der er budgetoverskridelser samt vurdere årsagen til overskridelserne.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af materielle udviklingsprojekter i statens kontoplan