Forvaltning af ikke statslige aktiver eller passiver

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af ikke-statslige aktiver eller passiver dvs. midler, som modtages fra anden side end fra bevillingslovene.

Forvaltning af ikke statslige aktiver eller passiver

Ikke-statslige aktiver eller passiver kan forekomme fx i form af gaver og tilskud fra private herunder private forsknings- og fondsmidler.

Statsinstitutioner der forvalter ikke-statslige aktiver eller passiver skal kunne adskille de statslige - og ikke statslige midler i regnskabet. Forvaltning af ikke-statslige aktiver eller passiver kræver særskilt hjemmel i lov med mindre der er ydet dispensation hertil fra Finansministeriet.

De nærmere retningslinjer for forvaltning af ikke statslige aktiver og passiver er beskrevet i § 49 i regnskabsbekendtgørelsen.

Selve regnskabsføringen af statslige aktiver og passiver sker på regnskabskonto 99 Adviseringer. Standardkonto 99 ”Adviseringer” er karakteriseret ved, at der på kontoen foretages posteringer, som er et supplement til de posteringer, der i øvrigt foretages.

Dette gøres ved at postere det samme beløb både i debet og kredit. Posteringen sker på to konti, som parvis er "parallelle" på 4. ciffer. Hermed er det muligt på 4. ciffer at se, hvilke "aktiver mv." henholdsvis "passiver mv." staten har på de forskellige områder, samtidig med at saldoen for hver af kontogrupperne hele tiden bliver 0 (og hermed også saldoen for hele standardkonto 99), så saldoen ikke påvirker den enkelte institutions / statens samlede status.

Institutioner der administrerer ikke statslige aktiver og passiver skal anføre dette i deres regnskabsinstruks.

En nærmere beskrivelse af de opgaver, der er forbundet med forvaltningen af ikke-statslige aktiver og passiver, og hvad beskrivelsen i regnskabsinstruksen skal omfatte, fremgår af vejledningen om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af forvaltning af ikke statslige aktiver eller passiver i statens kontoplan