Erhvervede koncessioner

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af erhvervede koncessioner mv.

Erhvervede koncessioner

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. defineres som identificerbare ikke-monetære aktiver uden fysisk substans som anvendes af institutionen til produktion/levering af varer eller tjenesteydelser, til udlejning til tredjepart eller til administrative formål.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. omfatter kun erhvervede rettigheder, dvs. rettigheder erhvervet fra en ekstern part og mod vederlag.

Under erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. indregnes fx rettigheder og licenser for brug af standard it-systemer, software, applikationer herunder Microsoft Programmer mv.

Aktivet omfatter brugsretten til aktivet (licensen) og ikke ejerskabet til aktivet som helhed.

Værdiansættelse af Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.” værdiansættes til kostpris. De medgåede omkostninger til anskaffelsen udgør udgifter til installation, herunder honorarer til juridisk og teknisk konsulentbistand.

Indregning af Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. indregnes på balancen når de generelle indregningskriterier er opfyldt.

Det er kun selve brugsretten til aktivet, som indregnes. Vedligeholdelsesaftaler tegnet i forbindelse med anskaffelsen af brugsretten, indregnes ikke som et aktiv, men udgiftsføres.

Anskaffelse af brugsrettigheder på lejebetingelser indregnes ikke som et aktiv, men udgiftsføres løbende.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af erhvervede koncessioner i statens kontoplan