Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser.

Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser er endnu ikke modtagne betalinger for varer og ydelser, som er leveret af institutionen.

Det er et krav, at indtjeningsprocessen er fuldført før det fulde tilgodehavende indregnes, dvs. at ejendomsretten til varen eller tjenesteydelsen er overført til køber.

Indregning af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes, når varen/ydelsen er leveret. Levering er sket, når institutionen har overført de væsentligste risici og fordele tilknyttet ejendomsretten over varen eller tjenesteydelsen til køber.

Alle kreditnotaer der vedrører fakturerede indtægter indregnes. Kreditnotaer, der er udstedt i supplementsperioden indregnes i gammelt år, mens kreditnotaer udstedt efter regnskabsårets afslutning (dvs. regnskabsåret er lukket) indregnes i nyt år, uanset at indtægten er optjent i gammelt år.

Værdiansættelse af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg af vare- og tjenesteydelser værdiansættes til kostpris.

En aldersfordelt forfaldsliste for tilgodehavender og institutionens kendskab til de enkelte debitorer gør det muligt, at vurdere behov for eventuel nedskrivning for tab.

Vurderingen kan foretages ud fra:

  • En konkret vurdering af tab på den enkelte debitor (specifik nedskrivning), eller
  • Ud fra en samlet vurdering af forventede tab på de samlede debitortilgodehavender som statistisk indtræffer hvert år (generel nedskrivning).

I vurdering af nedskrivningen kan følgende forhold inddrages:

  • Aldersfordelingen og eventuelt omsætningshastighederne for de enkelte debitorgrupper
  • En konkret vurdering af de debitorer, som er forfaldne
  • Historikken i forbindelse med tab på debitorer samt evt. driftsførte tab i årets løb. Historikken anvendes til at fastsætte den statistiske procentandel debitorerne nedskrives med
  • Er der en særlig debitorgruppe for dubiøse debitorer, bør denne gennemgås med henblik på om der efter regnskabets afslutning, er realiseret tab.

Alle tab på debitorer skal dokumenteres.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser i statens kontoplan