Værdiansættelse og indregning af aktiver

Aktiverne på balancen består af institutionens beholdninger og tilgodehavender.

Værdiansættelse og indregning af aktiver

Beholdningerne udgør værdien af institutionens produktionsaktiver såvel fysiske som ikke fysiske aktiver anskaffet med henblik på længerevarende brug, herunder færdigudviklede it-systemer, bygninger, maskiner og it-udstyr m.v. samt eventuelt varelagre.

Hver regnskabsførende institution skal efter behov føre en fortegnelse over institutionens aktiver.
 
Det er den enkelte institution, der afgør, hvilke aktiver der bør føres fortegnelser over. Vurderingen kan ske på baggrund af omfanget og værdien af aktiverne, aktivernes betydning for institutionens opgavevaretagelse samt risikoen for tyveri mv. af aktiverne.
 
Grænsen for, hvad der medtages i fortegnelserne, kan således variere for forskellige typer aktiver. Som minimum kræves, at anskaffelser på over 50.000 kr. altid skal registreres i institutionens økonomisystem (fx anlægsmodulet i Navision Stat).
 
Registrering af andre væsentlige aktiver kan hensigtsmæssigt foretages i særskilte registre (oversigter) med oplysninger om aktivernes art og anskaffelsesår. Herudover kan sådanne registre indeholde oplysninger om aktivernes placering og eventuelle mærkning.

Der gælder følgende generelle værdiansættelses- og indregningskriterier for institutionernes aktiver.

Generelle værdiansættelseskriterier 

Aktiver værdifastsættes til kostpris inklusiv alle omkostninger foranlediget af anskaffelsen eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Generelle indregningskriterier  

Aktiver indregnes på balancen, når aktivet er anskaffet til vedvarende brug eller eje og indgår som et produktionsaktiv i institutionen samt aktivets kostpris kan opgøres pålideligt. Indregning betinger at aktivet vil bidrage til institutionens målopfyldelse.