44 Tilskud til personer

Læs her om kontering af tilskud til personer

Kontering af tilskud til personer

Standardkonto 44 "Tilskud til personer" omfatter løbende tilskud til personer, herunder tjenestemandspensioner og andre pensionsordninger. Personer skal have fast ophold her i landet, være ansat ved danske ambassader eller andre danske enklaver i udlandet eller opholdet i udlandet skal være af mindre end ét års varighed. Alle udgifter vedrørende tjenestemandspension mv. konteres dog på standardkonto 44.

Kontoen omfatter desuden tilskud til enkeltmandsejede virksomheder, samt registrering af tab på studielån mv..

For statsinstitutioner vil udgifter på regnskabskontiene 44.21-44.24 normalt skulle henføres til bevillingslovenes § 36, Pensionsvæsenet.

På standardkonto 44 konteres følgende tilskud:

 • 44.21 Tjenestemandspensioner
 • 44.23 Fratrædelsesordning for tjenestemænd
 • 44.24 Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt
 • 44.25 Annullering af tilskud/tilsagn til personer
 • 44.26 Forventet tab på udlån
 • 44.27 Tab på udlån

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter fx følgende pensionsydelser:

 • egen pension
 • ægtefællepension
 • børnepension
 • efterindtægt 

Kontoen omfatter fx:

 • ventepenge
 • rådighedsløn
 • fratrædelsesgodtgørelse og andre fratrædelsesydelser, som ikke er omfattet af lønsumsbegrebet på standardkonto 18 "Lønninger / personaleomkostninger" og de frivillige fratrædelsesordninger (se regnskabskonto 18.11 "Egentlig løn" og regnskabskonto 44.24 "Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt").

Kontoen omfatter fx:

 • efterløn til overenskomstansatte mv., herunder efterløn i henhold til funktionærloven
 • egenunderstøttelse
 • ægtefælleunderstøttelse
 • børneunderstøttelse
 • efterindtægt efter understøttelser
 • fratrædelsesgodtgørelse og andre fratrædelsesydelser, som ikke er omfattet af lønsumsbegrebet på standardkonto 18 og de frivillige fratrædelsesordninger
 • eftervederlag
 • supplerende ydelse i forbindelse med frivillige fratrædelsesordninger, der kan ydes som supplement til pensionen til 60-66 årige tjenestemænd
 • Statens uddannelsesstøtte
 • stipendier og befordring
 • godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste
 • fripladsordninger
 • hædersgaver
 • afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån, overførselsindtægter og tilbagebetaling af tilskud

Tilskuddene indgår i modtagerens løbende indkomst ("løbende indkomst" indgår ikke nødvendigvis i "skattemæssig indkomst").

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.

Kontoen anvendes til bogføring af forventet tab på udlån.

Det forventede tab bogføres ved debetpostering og modkonteres på balancen på konto 55.13 Nedskrivning på udlån.

Kontoen anvendes til bogføring af faktisk tab på udlån.

Det faktiske tab bogføres ved en debetpostering og modkontoen på balancen er konto 55.12 Udlån alle - afgang.

For tab på udlån, der er sendt til inddrivelse, suppleres registreringen med at kreditere regnskabskonto 55.14 Afgangsførte udlån til inddrivelse, mens regnskabskonto 55.19 Modkonto til 55.19 Afgangsførte udlån til inddrivelse.

Ved bogføring af det faktiske tab tilbageføres det tidligere bogførte forventede tab på udlån.