41 Overførselsudgifter til EU og øvrige udland

Kontering af overførselsudgifter til EU og øvrige udland

Standardkonto 41 "Overførselsudgifter til EU og øvrige udland", anvendes ved tilskud til andre lande, udenlandske organisationer, virksomheder eller personer mv. Kontoen omfatter fx generelle tilskud til Færøerne og Grønland, bidrag til internationale organisationer, EU eller EU's institutioner, støtte til Østeuropa eller udviklingslande. Tilskud kan fx ydes i form af varer/tjenester.


For personer gælder den regel, at tilskudsmodtageren skal have haft fast ophold i udlandet i mere end et år, og at modtageren ikke må være ansat ved danske ambassader eller andre danske enklaver i udlandet (tjenestemandspension mv. konteres dog på standardkonto 44).

På standardkonto 41 konteres følgende:

 • 41.10 Færøerne
 • 41.20 Grønland
 • 41.30 EU og EU´s institutioner
 • 41.40 Andre internationale organisationer
 • 41.50 Bilaterale tilskud i form af køb af varer og tjenester hos virksomheder mv. i Danmark
 • 41.60 Bilaterale tilskud i øvrigt
 • 41.90 Udland i øvrigt
 • 41.91 Modkonto lønninger tidligere udgiftsført som tilsagn (anvendes kun af § 36 Udenrigsministeriet)
 • 41.95 Annullering af tilsagn/tilskud udland

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Konto 41.10 anvendes til alle statslige tilskud og øvrige overførselsudgifter, der udbetales til Færøerne.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Konto 41.20 anvendes til alle statslige tilskud og øvrige overførselsudgifter, der udbetales til Grønland.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

På konto 41.30 konteres alle statslige tilskud og øvrige overførselsudgifter til EU, dvs. til EU-kommissionen og EU’s institutioner. Tilskud til modtagere i andre EU-lande skal konteres på konto 41.90.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen omfatter multilateralt tilskud, fx bidrag til FN, OECD, Verdensbankgruppen og Den afrikanske Udviklingsfond, men ikke EU og EU’s institutioner.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen omfatter bistandsrelaterede ydelser til andre lande og udenlandske organisationer mv., som sker gennem køb af varer og tjenester hos virksomheder mv. i Danmark.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen omfatter bistandsrelaterede ydelser til andre lande, udenlandske organisationer mv.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen omfatter fx:

 • tilskud til selvejende institutioner i udlandet
 • danske kirker i udlandet
 • afskrivning på uerholdelige beløb vedr. udlån og tilbagebetaling af tilskud

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Udenrigsministeriet har en ekstraordinær hjemmel til at afholde visse lønudgifter på bruttobevillinger for tilsagnsordninger.

Konto 41.91 skal modvirke en dobbelt udgiftsføring på standardkonto 41 bestående af dels udgiftsføringen ved afgivelsen af tilsagnet (som også dækker lønudgifter) og dels den efterfølgende udgift ved udbetalingen af lønnen til de pågældende medarbejdere. Lønsystemet (SLS) danner derfor en ekstra kreditpostering på konto 41.91 samtidig med lønudbetalingen og en postering i debet på konto 77.97.

Tilsagnsgivning for et helt landeprogram:

41.90
Udland i øvrigt
77.97
Modkonto til tilsagns udbetalinger
D K D K
300     300

Senere lønudbetalinger vedrørende et projekt under landeprogrammet:

41.90
Udland i øvrigt
Lønkreditorer/likvider
D K D K
40     40

Samtidig lønpostering fra SLS-systemet på konto 41.91:

41.91
Modkonto løn tidl. udgiftsført som tilsagn
77.97
Modkonto til tilsagns udbetalinger
D K D K
  40 40  

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn og tilskud til udlandet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.