34 Øvrige overførselsindtægter

Kontering af øvrige overførselsindtægter.

Standardkonto 34 "Øvrige overførselsindtægter" omfatter overførselsindtægter, der ikke har karakter af skat. Der er typisk tale om en række refusioner og tilskud fra andre offentlige og internationale institutioner. Overførsler fra kommuner og regioner registreres på standardkonto 32.

Følgende øvrige overførselsindtægter konteres på standardkonto 34:

 • 34.10 øvrige overførselsindtægter

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling. 

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

På denne konto konteres fx:

 • Arbejdsløshedskasser
 • Arbejdsløshedskassernes Samvirke
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfonde (LD)
 • Overførselsindtægter fra tilskudsinstitutioner fx selvejende institutioner
 • Bidrag fra frivilligt forsikrede under dagpengeloven
 • Tilbagebetaling af stipendier
 • Indbetaling af pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd til § 36
 • Pensionsbidrag for tjenestemandspension til § 36
 • Pensionsbidrag vedr. seniorordninger til § 36
 • Forskningsmidler (fx i forbindelse med indtægtsgivende forskningsvirksomhed) i forbindelse med projekter, fx gaver, tilskud, fondsmidler, programmidler, professorstipendier
 • Refusion vedr. fratrædelsesordninger for udlånte tjenestemænd
 • Indtægter under statslige fonde vedrørende kultur og fritid
 • Salg af statslige aktiver, privatisering mv.
 • Overskud fra Danmarks Nationalbank
 • Visse indtægter under pensionsvæsenet

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.