20 Af- og nedskrivninger

Læs her om kontering af af- og nedskrivninger

Kontering af af- og nedskrivninger

Standardkonto 20 ”Af- og nedskrivninger” består af følgende regnskabskonti:

 • 20.10 neutralisering af donationsafskrivninger
 • 20.30 afskrivninger alle aktiver
 • 20.50 nedskrivning alle aktiver 

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

For afskrivninger af donationer gør det sig gældende, at institutionen ikke skal have nogen driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger på noget, som institutionen har fået foræret som gave. Der skal således i takt med afskrivningerne føres en løbende neutralisering af disse, hvorved nettoresultateffekten af det donerede aktiv bliver nul.

Nedenfor illustreres håndteringen af neutralisering af donationsafskrivninger.

Neutraliseringen sker i forbindelse med den løbende driftskontering af et aktiv med en periodiseret donation i henhold til matchtingprincippet på resultatopgørelse og balance.

Eksemplet omhandler neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter, men finder tilsvarende anvendelse på:

 • ”Erhvervede koncessioner mv. – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 50.35
 • ”Bygninger – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.35
 • ”Infrastruktur – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.45 ”Transportmateriel – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.55
 • ”Produktionsanlæg og maskiner – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.65
 • ”IT-udstyr – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.75
 • ”Inventar – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.85

Der afskrives ikke løbende på grunde og arealer, hvorfor der heller ikke skal foretages løbende neutraliseringer af donationsafskrivninger for denne post. Er der til denne type af aktivitet tilknyttet en donation, skal der først foretages kontering, der fjerner passivposten, når aktivet afhændes.

Svarer donationen kun til en del af aktivets samlede værdi, er det kun den forholdsmæssige andel af afskrivningen, der skal neutraliseres over aktivets levetid.

Kontoen er en resultatkonto, der krediteres ved neutralisering af afskrivninger på et givent doneret anlægsaktiv.

Neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter:

Opgørelse af afskrivningerne på det donerede aktiv:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Neutralisering af afskrivningerne:

87.44
Donation - tilbageførsel af afskrivninger
20.10
Neutralisering af donations-afskrivninger
D K D K
xxx       xxx

Afskrivninger skal afspejle institutionens forbrug af aktivet, og der skal således foretages en systematisk afskrivning af aktivet over aktivets levetid. Ved anvendelse af 20.30 registres modposteringen på den relevante balancekonto for akkumulerede afskrivninger.

Økonomistyrelsen har fastsat levetider for en række aktiver, men herudover kan det være relevant for institutionerne at fastsætte individuelle levetider for visse (særlige) aktiver.

Der skal som minimum afskrives kvartalvis, i forbindelse med den kvartalsvise regnskabsgodkendelse.

Der afskrives ikke på grunde og arealer. Der afskrives ikke på udviklingsprojekter under opførelse og igangværende arbejder, her afskrives først når aktivet er færdiggjort og klar til brug.

Afskrivning i forbindelse med afhændelse

Hvis institutionen afhænder et aktiv midt i en regnskabsperiode, er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal foretages afskrivninger indtil den dag, hvor aktivet afhændes, og institutionen ikke længere har ejerskabet over det.

Afskrives der eksempelvis kvartalsvis, og sælges aktivet medio et kvartal, skal afskrivningen frem til medio kvartalet beregnes og udgiftsføres i resultatopgørelsen og derefter fratrækkes aktivets bogførte værdi, før en eventuel gevinst eller tab opgøres.

Endvidere skal institutionen være opmærksom på, at de akkumulerede afskrivninger på balancen ved afhændelse af et givent aktiv skal tilbageføres (se f.eks. konto 51.34 ”Bygninger afhændelse/afgang”, der indeholder et eksempel på salg af aktiver og herunder tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger under trin 3.1/3.2).

Afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger på alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Eksemplet ovenfor omhandler afskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter, men finder tilsvarende anvendelse på:

 • ”Erhvervede koncessioner mv. – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 50.35
 • ”Bygninger – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.35
 • ”Infrastruktur – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.45
 • ”Transportmateriel – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.55
 • ”Produktionsanlæg og maskiner – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.65
 • ”IT-udstyr – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.75
 • ”Inventar – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.85

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå afskrivninger konteres som driftsomkostninger i form af debetposteringer.

Nedskrivninger for alle anlægsaktiver registreres på denne regnskabskonto.

Følgende forhold er afgørende for, om der skal foretages nedskrivninger af anlægsaktiver, både immaterielle og materielle.

 • Aktivet størrelse og væsentlighed for institutionen.
 • Væsentlighed af værditabet.
 • Værditabet er ikke af midlertidig og forbigående karakter.
 • Værditabet er sket på grundlag af en faktisk hændelse, som påvirker institutionens anvendelse af aktivet. F.eks.

o   Brand mv. der resulterer i materiel beskadigelse.

o   Teknologisk udvikling; Aktiver der er teknisk forældede eller utidssvarende i forhold til det formål aktivet har.

For så vidt angår immaterielle udviklingsomkostninger samt igangværende arbejde for egen regning gælder specifikt, at indikation for behov for nedskrivninger er, når:

 • Udviklingsomkostninger er spildte.
 • Der er meromkostninger i forhold til planlagte budgetter, og det ikke kan dokumenteres, at merforbruget har en reel udviklingsværdi.
 • Der er tidsmæssige overskridelser, som udtrykker, at det blev væsentlige dyrere at udvikle anlægsaktivet end først antaget.

Anlægsaktiver må ikke nedskrives på grundlag af subjektive vurderinger eller som følge af den generelle prisudvikling.

Anlægsaktiver, som det officielt er besluttet skrottet eller udskiftet inden for en nærmere fremtid, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Hvis et materielt eller immaterielt anlægsaktiv nedskrives, reduceres afskrivningsgrundlaget tilsvarende.

Ved afhændelse af aktivet skal institutionen huske at trække de akkumulerede nedskrivninger for det pågældende aktiv tilbage.

Kontering af nedskrivning på erhvervede koncessioner mv.:

20.50
Nedskrivning på alle aktiver
50.33
Erhvervede koncessioner - akk. nedskrivninger
D K D K
xxx       xxx

Eksemplet ovenfor omhandler nedskrivninger på erhvervede koncessioner, men finder tilsvarende anvendelse på:

 • ”Færdiggjorte udviklingsprojekter” regnskabskonto 50.13
 • ”Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse” regnskabskonto 50.53
 • ”Grunde og arealer – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.13
 • ”Igangværende arbejde, egen regning” regnskabskonto 51.23
 • ”Bygninger – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.33
 • ”Infrastruktur – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.43 
 • ”Transportmateriel – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.53
 • ”Produktionsanlæg og maskiner – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.63
 • ”IT-udstyr – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.73
 • ”Inventar – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.83

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå nedskrivninger på anlægsaktiver føres som en udgift i form af debetposteringer.