20 Af- og nedskrivninger

Læs her om kontering af af- og nedskrivninger

Kontering af af- og nedskrivninger

Standardkonto 20 ”Af- og nedskrivninger” består af følgende regnskabskonti:

 • 20.10 neutralisering af donationsafskrivninger
 • 20.30 afskrivninger alle aktiver
 • 20.50 nedskrivning alle aktiver 

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

For afskrivninger af donationer gør det sig gældende, at institutionen ikke skal have nogen driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger på noget, som institutionen har fået foræret som gave. Der skal således i takt med afskrivningerne føres en løbende neutralisering af disse, hvorved nettoresultateffekten af det donerede aktiv bliver nul.

Nedenfor illustreres håndteringen af neutralisering af donationsafskrivninger.

Neutraliseringen sker i forbindelse med den løbende driftskontering af et aktiv med en periodiseret donation i henhold til matchtingprincippet på resultatopgørelse og balance.

Eksemplet omhandler neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter, men finder tilsvarende anvendelse på:

 • ”Erhvervede koncessioner mv. – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 50.35
 • ”Bygninger – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.35
 • ”Infrastruktur – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.45 ”Transportmateriel – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.55
 • ”Produktionsanlæg og maskiner – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.65
 • ”IT-udstyr – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.75
 • ”Inventar – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.85

Der afskrives ikke løbende på grunde og arealer, hvorfor der heller ikke skal foretages løbende neutraliseringer af donationsafskrivninger for denne post. Er der til denne type af aktivitet tilknyttet en donation, skal der først foretages kontering, der fjerner passivposten, når aktivet afhændes.

Svarer donationen kun til en del af aktivets samlede værdi, er det kun den forholdsmæssige andel af afskrivningen, der skal neutraliseres over aktivets levetid.

Kontoen er en resultatkonto, der krediteres ved neutralisering af afskrivninger på et givent doneret anlægsaktiv.

Neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter:

Opgørelse af afskrivningerne på det donerede aktiv:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Neutralisering af afskrivningerne:

87.44
Donation - tilbageførsel af afskrivninger
20.10
Neutralisering af donations-afskrivninger
D K D K
xxx       xxx

Afskrivninger skal afspejle institutionens forbrug af aktivet, og der skal således foretages en systematisk afskrivning af aktivet over aktivets levetid. Økonomistyrelsen har fastsat levetider for en række aktiver af hensyn til sammenlignelighedsprincippet, men herudover kan det være relevant for institutionerne at fastsætte individuelle levetider for visse (særlige) aktiver. I ”Procesvejledning 4” findes uddybende information omkring forholdene relateret til afskrivningen af de respektive aktivtyper.

Økonomistyrelsen anbefaler, at afskrivningerne beregnes og bogføres ved udgangen af hvert kvartal i forbindelse med den almindelige regnskabsgodkendelse.

Der må ikke afskrives på grunde og arealer. Desuden foretages der ikke afskrivning på udviklingsprojekter under opførelse samt igangværende arbejder. Afskrivninger på disse sker først, når aktivet er færdiggjort og klar til brug.

Eksemplet nedenfor omhandler afskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter, men finder tilsvarende anvendelse på:

 • ”Erhvervede koncessioner mv. – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 50.35
 • ”Bygninger – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.35
 • ”Infrastruktur – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.45
 • ”Transportmateriel – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.55
 • ”Produktionsanlæg og maskiner – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.65
 • ”IT-udstyr – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.75
 • ”Inventar – akkumulerede afskrivninger” regnskabskonto 51.85

Hvis institutionen afhænder et aktiv midt i en regnskabsperiode, er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal foretages afskrivninger indtil den dag, hvor aktivet afhændes, og institutionen ikke længere har ejerskabet over det. Hvis aktivet afhændes midt i et kvartal, er det altså ikke tilstrækkeligt, at der afskrives kvartalsvis. Endvidere skal institutionen være opmærksom på, at de akkumulerede afskrivninger ved afhændelse af et givent aktiv skal tilbageføres (se f.eks. konto 51.34 ”Bygninger afhændelse/afgang”, der indeholder et eksempel på salg af aktiver og herunder tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger).

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå afskrivninger konteres som driftsomkostninger i form af debetposteringer.

Afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger på alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Nedskrivninger for alle anlægsaktiver registreres på samme konto på resultatopgørelsen – regnskabskonto 20.50 Nedskrivninger alle aktiver.

Følgende forhold er afgørende for, om der skal foretages nedskrivninger af anlægsaktiver.

Hvis værdien af et anlægsaktiv pludselig bliver betydeligt lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal aktivet nedskrives. Nedskrivningskravet vil kun omfatte større og væsentlige aktiver, såvel materielle som immaterielle, hvor værdifaldet ikke er forbigående og midlertidigt.

Nedskrivningen foretages kun i de tilfælde, hvor aktivets værdi er forringet betydeligt på grundlag af en faktisk hændelse. Dette betyder, at nedskrivningen skal ske på baggrund af et objektivt grundlag. Det kan fx være som følge af brand, materiel beskadigelse eller at et anlæg bliver utidssvarende i forhold til det formål aktivet har.

Anlægsaktiver må ikke nedskrives på grundlag af subjektive vurderinger eller som følge af den generelle prisudvikling. Hvis et materielt eller immaterielt anlægsaktiv nedskrives, reduceres afskrivningsgrundlaget tilsvarende.

Nedskrivning foretages for anlægsaktiver, som er teknisk forældede eller beskadigede, hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse.

For så vidt angår immaterielle udviklingsomkostninger samt igangværende arbejde for egen regning gælder specifikt, at indikation for behov for nedskrivninger er, når:

 • Udviklingsomkostninger er spildte.
 • Der er meromkostninger i forhold til planlagte budgetter, og det ikke kan dokumenteres, at merforbruget har en reel udviklingsværdi.
 • Der er tidsmæssige overskridelser, som udtrykker, at det blev væsentlige dyrere at udvikle anlægsaktivet end først antaget.

Anlægsaktiver, som det officielt er besluttet skrottet eller udskiftet inden for en nærmere fremtid, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Ved afhændelse af aktivet skal institutionen huske at trække de akkumulerede nedskrivninger for det pågældende aktiv tilbage.

Eksemplet nedenfor omhandler nedskrivninger på erhvervede koncessioner, men finder tilsvarende anvendelse på:

 • ”Færdiggjorte udviklingsprojekter” regnskabskonto 50.13
 • ”Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse” regnskabskonto 50.53
 • ”Grunde og arealer – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.13
 • ”Igangværende arbejde, egen regning” regnskabskonto 51.23
 • ”Bygninger – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.33
 • ”Infrastruktur – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.43 
 • ”Transportmateriel – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.53
 • ”Produktionsanlæg og maskiner – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.63
 • ”IT-udstyr – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.73
 • ”Inventar – akkumulerede nedskrivninger” regnskabskonto 51.83

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå nedskrivninger på anlægsaktiver føres som en udgift i form af debetposteringer.

Kontering af nedskrivning på erhvervede koncessioner mv.:

20.50
Nedskrivning på alle aktiver
50.33
Erhvervede koncessioner - akk. nedskrivninger
D K D K
xxx       xxx