19 Fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Læs her om kontering af fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Kontering af fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Opfører institutionen selv et anlægsaktiv, vil den del af aktivets værdi, der udgøres af lønudgifter, skulle aktiveres og afskrives over aktivets fastsatte levetid. Det betyder, at der skal foretages en opgørelse af hovedkontoens lønforbrug (på standardkonto 18), hvorefter hovedkontoens samlede omkostninger skal reduceres med et fradrag i lønudgiften svarende til de lønkroner, der er medgået til aktivfremstillingen.

Herudover skal resultatopgørelsen fradrages for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger, således at aktivets værdi tillige inkluderes denne værdi. Det drejer sig om omkostninger, der indirekte kan henføres til fremstillingen af anlægsaktivet. 

På standardkonto 19 konteres følgende omkostninger:

  • 19.20 Fradrag for anlægsløn
  • 19.40 Fradrag for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling og statsvirksomhed og udgiftsbaseret anlægsbevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Omkostningsbaseret driftsbevilling:

Den del af lønudgifterne, der afholdes til opførelse af anlæg, hvor der anvendes egen arbejdskraft, skal fradrages på konto 19.20 som en kreditpostering indenfor den samme bogføringskreds, jf. nedenstående illustrering af principperne for kontering af fradrag for anlægsløn.

Udgiftsbaseret anlægsbevilling:

Den del af lønudgifterne, der afholdes af anlægsbevillinger i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed ved anvendelse af egen arbejdskraft fradrages på denne konto som en kreditpostering (herunder infrastruktur).

Nedenfor illustreres principperne for kontering af fradrag for anlægsløn. Der skal i den henseende sondres mellem, hvorvidt omkonteringen sker inden for samme bogføringskreds, eller fra en bogføringskreds til en anden. Såfremt det er nødvendigt at flytte fra en bogføringskreds til en anden, kan det betyde, at lønnen skal flyttes fra driftsbogføringskreds til anlægs-/tilskudsbogføringskreds. For at sikre korrekt likviditetsstyring af træk på lånerammer, så er modposten en kontant betaling mellem bogføringskredsene (evt. først posteret som gæld/tilgodehavende).

Den samlede lønudgift er konteret på standardkonto 18 ”Lønninger / personaleomkostninger”. Den del af lønnen, der belaster anlægsarbejdet, krediteres således regnskabskonto 19.20 ”Fradrag for anlægsløn” og debiteres enten regnskabskonto 51.22 ”Igangværende arbejder for egen regning” eller regnskabskonto 50.52 ”Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse”.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved fradrag for anlægsløn.

a) Omkontering inden for samme bogføringskreds:

Lønudgift ved skabelse af aktiv for egen regning:

18.xx
Lønninger og personaleomkostninger
97.xx
Diverse lønkreditorkonti
D K D K
xxx       xxx

Periodisk flytning af lønudgift til aktivet, således at lønudgiften neutraliseres:

51.22/50.52
Igangværende arbejde for egen regning
19.20
Fradrag for anlægsløn
D K D K
xxx       xxx

b) Omkontering fra en bogføringskreds til en anden:

Periodisk flytning af lønudgift til aktivet i bogføringskreds xxxx1:

Likvidkonti/tilgodehavende19.20
Fradrag for anlægsløn
D K D K
xxx       xxx

Flytning af lønudgift vedr. anlægsarbejder til en anden bogføringskreds yyyy2:

51.22/50.52
Igangværende arbejde for egen regning
Likvidkonti/gæld 
D K D K
xxx       xxx

Øvrige interne medgåede omkostninger, der indirekte kan henføres til fremstilling af et aktiv, skal indgå som en del den samlede aktivering. Denne del registreres ved, at regnskabskonto 19.40 krediteres, mens relevant aktivkonto på balancen debiteres – f.eks. regnskabskonto 51.22 debiteres.

51.22
Igangværende arbejde for egen regning
19.40
Fradrag for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger
D K D K
xxx       xxx