18 Personaleomkostninger og lønninger

Læs her om kontering af personaleomkostninger og løsninger

Kontering af personaleomkostninger og løsninger

Standardkonto 18 omfatter lønninger og lønrefusioner.

På standardkonto 18 konteres følgende udgifter:

 • 18.05 lønbidrag vedr. tværministerielle ordninger
 • 18.07 fordelte indirekte lønomkostninger
 • 18.08 intern fordeling af lønomkostninger
 • 18.09 modkonto til konto 18.08 interne lønomkostninger
 • 18.11 egentlig løn med årsværk
 • 18.16 feriepenge (modkonto)
 • 18.18 egentlig løn, manuel
 • 18.21 udbetalt lønrefusion for lånt personale
 • 18.28 udbetalt lønrefusion, manuel
 • 18.31 overarbejde
 • 18.38 overarbejde, manuel
 • 18.41 merarbejde
 • 18.48 merarbejde, manuel
 • 18.51 løn og overarbejde
 • 18.56 overarbejde, modkonto
 • 18.58 løn og overarbejde, manuel
 • 18.61 Særskilt vederlæggelse
 • 18.68 Særskilt vederlæggelse, manuel
 • 18.71 frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk)
 • 18.72 kapitaliseret pensionsalderforhøjelse
 • 18.76 Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse
 • 18.78 frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel)
 • 18.81 pensionsbidrag
 • 18.83 pensionsbidrag (manuel)
 • 18.87 lønrefusion, beskæftigelsesordningen
 • 18.88 udlånte personer refusion af udlånte personer
 • 18.89 barselsfonden, tilskud Barselsfonden
 • 18.90 efteruddannelsesfonden, refusion for udlånt personale
 • 18.91 øvrig kompensation for fraværende personale
 • 18.92 øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse

Struktureringen af konti indebærer, at der i intervallet 18.11-18.78 posteres systemgenererede lønposteringer (fra SLS, Forsvarets lønsystem eller Politiets lønsystem) på konto 18.x1, mens manuelle lønposteringer konteres på 18.x8.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed.

Lønninger

Lønudgifterne omfatter lønninger til enkeltpersoner som betaling for personlige arbejdsydelser som led i et tjeneste- eller ansættelsesforhold, herunder også korte og sporadiske tjeneste- og ansættelsesforhold samt prøveansættelse. Endvidere omfattes ansættelsesforhold i forbindelse med jobtræning samt ansættelse i henhold til det sociale kapitel (jf.  Finansministeriets cirkulære om Job på særlige vilkår (Socialt Kapitel) af 18. juli 1995, Fmst. 22/95). Det sociale kapitel omfatter fx beskæftigelsesordninger, sygedagpenge, arbejde på særlige vilkår samt tjenestemænd og tjenestemandslignende personer med § 55-tillæg.
 
Lønudgifter, der ikke skal medregnes i lønsummen, som fx omkostningsdækkende godtgørelser og tillæg samt visse kontante godtgørelser, konteres på regnskabskonto 22.36 "Omkostningsdækkende og kontante godtgørelser" som anden ordinær driftsomkostning.
 
Til begrebet løn medregnes lønudgifter til ikke-momsbelagte tjenesteydelser, hvis ydelsen medfører ret til feriegodtgørelse. Regelmæssigt tilbagevendende og løbende opgaver, fx konsulentopgaver, der udføres af (ikke-momsregistrerede) enkeltpersoner efter en fast aftale herom, er omfattet af lønbegrebet. Med til lønbegrebet regnes derimod ikke betaling for arbejdsydelser, der af udøveren præsteres til betaling som erhvervsmæssig (momsregistreret) virksomhed. Denne udgift henføres til regnskabskonto 22.70 "Køb af tjenesteydelser i øvrigt" eller regnskabskonto 22.66 "Køb af IT-tjenesteydelser".
 
Tilsvarende gælder for løn til personer i Grønland og på Færøerne, dvs. det afgørende er, om en tilsvarende tjenesteydelse i Danmark ville medføre ret til feriegodtgørelse. 

Til lønsummen medregnes også lønudgifter til eget personale, som udfører bygge- og anlægsarbejder. For den efterfølgende regnskabsmæssige håndtering heraf henvises til regnskabskonto 19.20 "Fradrag for anlægsløn".
 
Hvilken regnskabskonto, konteringen foretages på, afhænger i øvrigt af, om lønnen skal tælle med i årsværket eller ikke. Det vil sige, lønnen opgøres som enten værende med eller uden årsværk.

Lønrefusioner

Lønrefusioner omfatter refusion og tilskud vedrørende lønudgifterne samt refusion af arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte ydelser. Eventuelt indeholdes også refusion af AER-bidrag og omkostningsdækkende ydelser.
 
Refusionsbeløb og tilskud bogføres som en negativ udgift. Det vil sige, beløbet skal krediteres.

Løntilskudsordninger 

Den overordnede sammenhæng i konteringen af de forskellige løntilskudsordninger (den særlige statslige fleksjobordning og Barselsfonden) i staten er, at institutionerne betaler løn til de ansatte i disse ordninger. Lønudgiften konteres på konto 18.x1.

Institutionerne modtager refusion i forbindelse med de forskellige tværministerielle ordninger, og refusionen konteres (kredit) på forskellige konti i intervallet 18.87-18.93, hvilket formindsker lønomkostningen.

Lønsum

For statslige institutioner svarer standardkonto 18, det vil sige lønninger og lønrefusioner, til begrebet lønsum. For institutioner, som er underlagt et lønsumsloft, svarer udgiften på standardkonto 18 til udgiften under dette lønsumsloft.
 
Selvejende institutioner, som modtager tilskud i en sådan grad, at de er lønsumsrammestyrede, betragtes konteringsmæssigt i den løbende regnskabsmæssige registrering i SKS-systemet som statsinstitutioner. Det vil sige, at standardkonto 18 skal anvendes ud fra de samme regler, som gælder for staten.