10 Indtægtsført bevilling

Læs her om kontering af indtægtsført bevilling.

Kontering af indtægtsført bevilling

Under standardkonto 10 ”Indtægtsført bevilling” registreres:

  • 10.11 Bevilling - Finansloven mv.
  • 10.24 Reserveret bevilling overført til "Overført overskud" (udgået fra 2017)
  • 10.32 Overført overskud opskrevet med "Reserveret bevilling" (udgået fra 2017)

Hvert enkelt likviditetsområde tildeles årligt acontolikviditet svarende til finansårets nettoudgiftsbevilling. Likviditetstildelingen foretages i form af tolvtedelsrater, og bevillingen indtægtsføres umiddelbart i resultatopgørelsen i tolvtedelsrater.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På konto 10.11 konteres de bevillinger, der ifølge finansloven er blevet tildelt virksomheden. Virksomheden modtager bevillingen som en modydelse for at løse konkrete opgaver. Bevillingen indtægtsføres i resultatopgørelsen i tolvtedelsrater.

Såfremt virksomheden i finansårets løb tildeles en bevilling på et aktstykke eller forslag til tillægsbevillingslov kan den likviditetsmæssige effekt heraf indregnes som tillægsrater i tolvtedelsraten for den resterende del af finansåret. Registreringen heraf sker ligeledes på regnskabskonto 10.11.

Det bemærkes, at med Budgetvejledning 2016 ophørte muligheden for at reservere en del af de uforbrugte midler for driftsbevillinger og statsvirksomheder, samtidig skulle den reserverede bevilling, der fremgik af statsregnskabet for 2015, indgå som en del af de enkelte institutioners samlede videreførte overskud.

I forbindelse med sammenlægning af overført overskud og den reserverede bevilling skiftede konto 10.24 samt 10.32 navn.

Konteringsgangen for anvendelsen af konto 10.24 i 2016:

På baggrund af primosaldoen 2016 på konto 75.11 "reserveret bevilling", foretages følgende bogføring som normalpostering.

Saldoen på konto 75.11 primo 2016 optages som en indtægt på konto 10.24, der derved krediteres med modpost på konto 75.11, således at denne er nulstillet.

Konteringsgangen for anvendelse af konto 10.32 i 2016:

I forlængelse af ovenstående beskrevne bogføring på konto 10.24 foretages der følgende bogføringer vedr. konto 10.32 som normalposteringer. I denne forbindelse skal institutionen have klarlagt, hvorvidt og i givet fald hvor stor en del af den reserverede bevilling, der knytter sig til gebyrvirksomhed:

Der synonymbogføres på konto 10.32, der derved debiteres med modpost på relevant konto for overført overskud vedr. konto 74.06 "Reguleret overført overskud" og/eller konto 74.07 "overført overskud - Gebyrvirksomhed".

Saldoen på konto 75.11 primo 2016 optages som en indtægt på konto 10.24, der derved krediteres med modpost på konto 75.11, således at denne er nulstillet.