10 Indtægtsført bevilling

Læs her om kontering af indtægtsført bevilling.

Kontering af indtægtsført bevilling

Under standardkonto 10 ”Indtægtsført bevilling” registreres:

  • 10.11 Bevilling - Finansloven mv.
  • 10.24 Reserveret bevilling overført til "Overført overskud" (udgået fra 2017)
  • 10.32 Overført overskud opskrevet med "Reserveret bevilling" (udgået fra 2017)

Hvert enkelt likviditetsområde tildeles årligt acontolikviditet svarende til finansårets nettoudgiftsbevilling. Likviditetstildelingen foretages i form af tolvtedelsrater, og bevillingen indtægtsføres umiddelbart i resultatopgørelsen i tolvtedelsrater.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På konto 10.11 konteres de bevillinger, der ifølge finansloven er blevet tildelt virksomheden. Virksomheden modtager bevillingen som en modydelse for at løse konkrete opgaver. Bevillingen indtægtsføres i resultatopgørelsen i tolvtedelsrater.

Såfremt virksomheden i finansårets løb tildeles en bevilling på et aktstykke eller forslag til tillægsbevillingslov kan den likviditetsmæssige effekt heraf indregnes som tillægsrater i tolvtedelsraten for den resterende del af finansåret. Registreringen heraf sker ligeledes på regnskabskonto 10.11.