Den interne kontoplans formål og opbygning

Formålet med den interne kontoplan er at muliggøre en mere formålsorienteret og aktivitetsnær regnskabsregistrering. Læs nærmere om den interne kontoplans formål og opbygning.

Formålet med den interne kontoplan

En regnskabsregistrering der modsvarer interne styringsbehov samt eksterne krav om at kunne dokumentere f.eks. enhedsomkostninger og produktivitet. Læs nærmere om den interne kontoplans formål og opbygning.

Basalt set opbygges kontoplanen gennem dels en udvælgelse og specifikation af artskonti, dels en opstilling af et antal uafhængige dimensioner, som kan bruges til f.eks. at beskrive formål, sted, produkt og aktivitet.

Udgangspunktet er artsopdelingen i statens kontoplan. 

For en institution er første skridt at udvælge, hvilke arter der overhovedet er relevante for institutionens regnskabsvæsen. Har institutionen en simpel økonomi kan der være tale om ganske få relevante arter.

Næste skridt er at tage stilling til, om institutionen har særlige behov med hensyn til en yderligere specifikation af de udvalgte arter. De 4-cifrede artskontonumre kan specificeres med op til yderligere 6 cifre. Denne specifikation skal følge en strengt hierarkisk struktur i forhold til statens kontoplan. 

Ved siden af artsinddelingen kan institutionen oprette et antal uafhængige dimensioner. I modsætning til arterne er dimensionerne ikke indordnet i én samlet hierarkisk struktur, men er parallelle og vil kunne kombineres på kryds og tværs. Én dimension vil altid være reserveret til at angive det delregnskab, som registreringerne skal indgå i.

Endelig bør dimensionsinddelingen aftestes for eventuel redundans. Adgangen til at oprette et vilkårligt antal dimensioner kan friste institutionen til at etablere en høj kompleksitet i regnskabsregisteringen. Det er derfor vigtigt at sikre, at alle dimensioner tjener et klart styringsformål, og at den samme information ikke findes andre steder i registreringen.