63 Likvide beholdninger

Læs her om kontering af likvide beholdninger

Kontering af likvide beholdninger

På standardkonto 63 "Likvide beholdninger" registreres bevægelser og saldi på de bankkonti i Statens KoncernBetalingsssystem (SKB), som ikke er under omkostningsbaserede bevillinger og dermed ikke registreres på standardkonto 62, og statsinstitutionernes bevægelser og saldi på girokonti, nationalbank-konti, konti i private pengeinstitutioner, konti i udlandet samt kontante kassebeholdninger mv.:

 • 63.31 SKB FF1 (mdl. udsaldering)
 • 63.32 SKB FF2 Finansieringskonto
 • 63.33 SKB FF3 (selvejende institutioner)
 • 63.34 SKB FF3 (institutioners bruttoløn)
 • 63.38 SKB centrale konti (OES)
 • 63.41 SKB transaktionskonti med saldi
 • 63.42 SKB mellemfinansieringskonto
 • 63.43 SKB transaktionskonti, fælles
 • 63.44 SKB transaktionskonti, indbetalinger
 • 63.46 SKB transaktionskonti, udbetalinger
 • 63.48 SKB transaktionskonti, løn
 • 63.51 indestående på OBS konti i SKB (kun OES)
 • 63.52 indestående på selvejende institutioners konti i SKB (kun OES)
 • 63.53 indestående på særlige fondes konti i SKB (kun OES)
 • 63.56 indestående på FF4 langfristet gæld (kun OES)
 • 63.61 restancer vedrørende løbende konti i Danmarks Nationalbank
 • 63.63 Finansministeriets ordinære konti (i Danmarks Nationalbank)
 • 63.65 løbende konti i Danmarks Nationalbank
 • 63.67 andre mellemværende med Danmarks Nationalbank
 • 63.69 Kontoindestående vedr. gensidig sikkerhedsstillelse
 • 63.71 indenlandske girokonti
 • 63.81 øvrige danske bankkonti
 • 63.83 pengeforsendelser undervejs i banksystemerne
 • 63.85 udenlandske pengeinstitutkonti
 • 63.91 kontantkasse
 • 63.92 pengeforsendelser mellem indenlandske kontantkasser
 • 63.93 udenlandsk valuta
 • 63.96 ændringer i likvide midler (OES)

Statens KoncernBetalingsssystem (SKB) er Danske Banks officebanksystem. Den særlige statslige version er tilpasset til den statslige håndtering af likviditeten og indeholder forskellige typer af bankkonti (finansieringskonti med forskellige finansieringsformer), som hver især er karakteriseret ved forskellige forretningsbetingelser omkring størrelsen af forrentning af kontienes saldi, om denne forrentning tilskrives den institution, som er kontohaver, eller om forrentning tilskrives en fælles statslig konti i SKB. Andre parametre er om kontoen må overtrækkes, og om kontoens saldi regelmæssigt nulstilles ved udsaldering til andre bankkonti i SKB-systemet eller om saldoen på kontoen er en løbende akkumulering af ind- og udbetalingerne.

En del af bankkontiene betegnes transaktionskonti. De benyttes til de løbende ind- eller udbetalinger, til betalinger genereret af SLS-lønsystemet, til checks mv. Disse transaktionskonti udsalderes dagligt til institutionens overliggende finansieringskonti.

Generelt vedrørende kontiene 63.51 til 63.56

SKB-banksystemet udgør i sin helhed et nulsumssystem, hvor de daglige nettopositioner af ind- og udbetalinger overfor omverdenen bliver udsalderet med en konto i Danmarks Nationalbank. Det samlede indestående på alle konti i SKB-systemet er således 0 kr. hver eneste dag.

I statsregnskabet ønskes den nulsumseffekt vist i en note til statens likvide beholdninger.

Imidlertid anvendes SKB-banksystemet også af ikke-statslige aktører (kommuner, regioner, selvejende institutioner som modtager statslige driftstilskud og særlige fonde) og nogle af statsinstitutionernes konti i SKB skal indgå i statusposterne vedr. langfristet gæld.

For alligevel at kunne udarbejde denne note til statsregnskabet aflæser Økonomistyrelsen de samlede månedlige bevægelser på visse typer af SKB-konti, og bogføre den på særlige regnskabskonti (63.51 til 63.56) under de likvide beholdninger.

Se beskrivelserne på kontiene nedenfor:

Denne likviditetskonto i Statens KoncernBetalingsssystem (SKB) med finansieringsform 1 (FF1) anvendes på bogføringskredse udenfor den statslige model for likviditetsstyring (dvs. udenfor ordningen for selvstændig likviditet). SKB FF1 konti anvendes således til de likvide ind- og udbetalinger på den del af finanslovens hovedkonti, der ikke er underlagt likviditetsstyring, fordi det ikke giver mening i relation til varetagelsen af hovedkontoens formål.

På regnskabskontoen bogføres den automatiske opfyldning/tømning til/fra ud- og indbetalingskontiene. Kontoen udsalderes til Økonomistyrelsens centrale konto i SKB den 15. i hver måned bortset fra december måned, hvor udsalderingen foretages med udgangen af årets sidste bankdag. Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både positive og negative saldi. Udsalderingen af kontoens saldo med udgangen af årets sidste bankdag resulterer i, at kontoens saldo ultimo regnskabsåret er 0 kr.

Kontoen anvendes til den løbende registrering af de modtagne tolvtedelsrater for institutioner med finansieringsform 2. Derudover bogføres den automatiske opfyldning/tømning til/fra ud- og indbetalingskontiene. Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

SKB FF2 finansieringskonto anvendes af institutioner, som er undtaget fra bevillingsreformen i en overgangsperiode, men som stadig er omfattet af styringen af selvstændig likviditet.

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både positive og negative saldi.

Kontoen anvendes til den løbende registrering af de modtagne tilskud for institutioner med finansieretingform 3. Derudover bogføres den automatiske opfyldning/tømning til/fra ud- og indbetalingskontiene. Kontoen må kun anvendes af selvejende institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, der kun må have positive saldi. 

Kontoen anvendes til institutioner med finansieringsform 3's refusion af Økonomistyrelsens udlæg for lønudbetalinger. Kontoen må kun anvendes af institutioner, der benytter SLS og statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen. På konto 63.38 registreres bevægelser og saldi på de bankkonti i SKB-systemet, som Økonomistyrelsen forvalter i forbindelse med afviklingen af de centrale og koordinerende funktioner i SKB-systemet.

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen på de enkelte bankkonti kan være såvel i debet og kredit.

Kontoen anvendes af institutioner, der i helt særlige situationer indgår aftale med Danske Bank om, at en transaktionskonto i statens koncernbetalingssystem ikke udsalderes til institutionens SKB-finansieringskonto.

Kontoen anvendes ikke til KUB-konti i SKB (konti for uanbringelige beløb).

Kontoen er en balancekonto med debetsaldo.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen dagligt nulstilles ved udsaldering til den kontohavende institutions overliggende transaktionskonto.

Kontoen anvendes til modtagelse af indbetalinger fra debitorer og andre indbetalere. Kontoen tømmes automatisk til institutionens finansieringskonto(FF-konto). Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen dagligt nulstilles ved udsaldering til den kontohavende institutions overliggende transaktionskonto.

Kontoen anvendes til udbetaling af kreditorbetalinger herunder til KUB-konti (konti for uanbringelige beløb). Kontoen opfyldes automatisk fra institutionens finansieringskonto (FF-konto). Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen på udbetalingstransaktionskontiene dagligt nulstilles ved udsaldering til den kontohavende institutions overliggende transaktionskonto. For de sager, hvor betalingen ikke er blevet gennemført korrekt, henstår derimod debetsaldi på KUB-konti, indtil institutionen behandler disse sager.

Kontoen anvendes til betaling til Økonomistyrelsen for den lønudbetaling og betaling af lønkreditorer, som Økonomistyrelsen foretager på vegne af institutionerne. Kontoen opfyldes automatisk fra institutionens finansieringskonto (FF-konto). Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen dagligt nulstilles ved udsaldering til den kontohavende institutions overliggende transaktionskonto.

Anvendes af Økonomistyrelsen til at vise det samlede indestående i SKB på OBS- konti tilhørende kommuner mv.

Modkontoen er regnskabskonto 97.74, som udtrykker statens "gæld" til de kommuner, der har en del af deres likvide midler placeret i statens banksystem.

Konto 63.51 er en balancekonto med en debetsaldo svarende til kommuner og regioners indestående i SKB-systemet ultimo måneden.

Anvendes af Økonomistyrelsen til at vise det samlede indestående i SKB på SKB-konti tilhørende selvejende institutioner.

Modkontoen er konto 97.75, som udtrykker statens "gæld" til de selvejende institutioner, der har en del af deres likvide midler placeret i statens banksystem..

Konto 63.52 er en balancekonto med den debetsaldo svarende til de selvejende institutioner indestående i SKB-systemet ultimo måneden.

Anvendes af Økonomistyrelsen til at vise det samlede indestående i SKB på SKB-konti tilhørende særlige fonde.

Modkontoen er konto 97.76, som udtrykker statens "gæld" til de særlige fonde, der har deres likvide midler placeret i statens banksystem.

Konto 63.53 er en aktivkonto med en debetsaldo svarende til de særlige fondes indestående i SKB-systemet ultimo måneden.

Denne konto må kun benyttes internt i Økonomistyrelsen. Kontoen anvendes til at vise den samlede langfristede gæld, som statsinstitutionerne med omkostningsbaserede bevillinger har placeret på SKB FF4-konti.

Modkontoen for Økonomistyrelsens månedlige postering er konto 61.74, som udtrykker statens "tilgodehavende" hos de statsinstitutioner, der har fået stillet en langfristet gæld til rådighed i SKB-systemet. Dette "tilgodehavende" er af en lidt kunstig art, og det primære formål med konteringen er, at saldiene på konto 63.56, der posteres af Økonomistyrelsen, kan indgå i regnskabsposten "Likvide midler" i det samlede statsregnskab, samtidig med at SKB FF4-kontiene kan optræde som langfristet gæld i regnskaberne for de enkelte statsinstitutioner.

Konto 63.56 er en balancekonto med en kreditsaldo svarende til trækket på SKB FF4 langfristet gæld i SKB-systemet ultimo måneden hos alle statsinstitutionerne med omkostningsbaserede bevillinger. Summen af kontiene 86.20 til 86.29 vedr. FF4 langfristet gæld (bogført af institutioner) bør således vise samme saldo som konto 63.56 ultimo regnskabsperioden.

Kontoen anvendes til registrering af ind- og udbetalingsdispositioner vedr. løbende konti i Danmarks Nationalbank, således at registreringen under regnskabskonto 63.65 "Løbende konti i Danmarks Nationalbank" kan følge Danmarks Nationalbanks registreringstidspunkt.

Kontoen krediteres eksempelvis ved udstedelse af check på DN, og beløbet debiteres den respektive udgiftskonto. Når institutionen modtager kontoudtog fra DN, debiteres de hævede checks på denne konto, og beløbene krediteres på konto 63.65.

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen må kun anvendes Økonomistyrelsen.

Den samlede effekt af statens totale ind- og udbetalinger opsamles til sidst på en enkelt bankkonto i Danmarks Nationalbank, som benævnes Finansministeriets ordinære konto. Denne bankkonto vises bl.a. i statsregnskabets balance, og den har fået tildelt en særlige regnskabskonto i kontoplanen.

Kontoen er en balancekonto, med en debetsaldo på et trecifret mia. beløb.

Se bemærkninger til konto 63.61.

Kontoen benyttes af de få institutioner, som endnu har konti i Danmarks Nationalbank.

Registreringer på kontoen skal ske på tidspunkter, så saldoen løbende afspejler DN's tidspunkt for registreringer (til praktisk formål kan anvendes DN's kontoudtog).

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes af institutioner med andet debitor/kreditorforhold til DN, fx Den sociale pensionsfond (administration af denne ordning)

Kontoen må i øvrigt ikke anvendes uden særlig bemyndigelse af Økonomistyrelsen.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo,

Kontoen anvendes alene af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

I forbindelse med anvendelse af swap-aftaler indgås aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse, hvor sikkerhed stilles i form af modtagelse eller afgivelse af likviditet. Når swap-aftalen er i favør for den danske stat, modtages danske kroner, og når swap-aftalen er i modpartens favør, afgiver den danske stat danske kr. til modparten.

Konto 63.69 anvendes til registrering af modtaget og afgivet likviditet i forbindelse med gensidige sikkerhedsstillelser. Som modkonto til konto 63.69 anvendes konto 80.26 Nettogæld vedr. gensidig sikkerhedsstillelse. I statsregnskabet anvendes underkonto 42.13.01.30 Sikkerhedsstillelse relateret til derivater i forbindelse registreringer på konto 63.69. Kontoen kan både have en debet- og en kreditsaldo.

Anvendes hvis institutionerne har girokonti.

Kontoen er en balancekonto, som bør vise en debetsaldo.

På denne konto registreres indeståender og bevægelser på andre almindelige konti pengeinstitutter mv. såsom banker, sparekasser o. lign. uden for SKB-systemet.

Kontoen er en balancekonto, som bør vise en debetsaldo.

Kontoen anvendes udelukkende af SKAT

På denne konto registreres indeståender og bevægelser på udenlandske pengeinstitutkonti.

Kontoen er en aktivkonto, som bør vise en debetsaldo.

Kontoen indeholder kontante pengebeholdninger.

Kontoen kan benyttes dels af hovedkasser og dels af underkasser, der afregner med en hovedkasse.

Kontoen er en balancekonto, som nødvendigvis må vise en debetsaldo, da institutionen ikke kan have en negativ kontant beholdning.

Kontoen anvendes, når der fx afregnes med en underkasse, der fysisk er adskilt fra hovedkassen (fx når underkassen befinder sig i en anden by).

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen indeholder udenlandsk valuta, som optages i danske kroner til købskurs. Eventuelle kursdifferencer bogføres på regnskabskonto 22.91.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved positive kursdifferencer og kreditposteringer ved negative kursdifferencer.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

I forbindelse med udarbejdelsen af Finanslovens fællesparagraffer indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af de hjemlede indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.