61 Tilgodehavender

Læs her om kontering af tilgodehavender

Kontering af tilgodehavender

Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret af institutionen. De omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter samt krav tilvejebragt ved udlæg for en "samhandelspartner".

På standardkonto 61 konteres:

 • 61.02 Skattetilgodehavender
 • 61.03 Restante skatter og afgifter til inddrivelse
 • 61.04 Nedskrivning på skatter og afgifter
 • 61.05 Tilgodehavender fra Danmarks Erhvervsfond
 • 61.11 Tilgodehavender ved salg af varer og tjenesteydelser
 • 61.15 Debitor samlekonto; eksterne tilgodehavender
 • 61.16 Lokalsystem - debitorsamlekonto
 • 61.17 Debitorer til inddrivelse
 • 61.18 Debitor samlekonto; interne statslige tilgodehavender
 • 61.19 Nedskrivning på debitorer
 • 61.21 Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms - drift
 • 61.22 Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms - anlæg
 • 61.23 Momsafregning fra Økonomistyrelsen
 • 61.30 Andre tilgodehavender
 • 61.33 Refusion af udgifter
 • 61.40 Igangværende arbejder for fremmed regning - tilgodehavender
 • 61.50 Foretagne udlæg
 • 61.55 Rejseforskud
 • 61.60 Deposita m.v.
 • 61.70 Mellemregningskonto - interne debitorer
 • 61.72 Øvrige tilgodehavender - intern statslig handel
 • 61.74 Mellemregning mellem staten og selvejende institutioner
 • 61.78 Mellemregning mellem statsinstitutioner - FF4
 • 61.87 Lønafregningskonto
 • 61.88 Lønfordelingskonto
 • 61.90 Periodeafgrænsningsposter - tilgodehavender
 • 61.91 Forudbetalinger af tilskud
 • 61.92 Forsvarets forudbetalinger, med udgiftseffekt
 • 61.95 Tilgodehavender i tilknytning til afgivelse af tilsagn
 • 61.97 Modkonto til tilbagebetalinger af tilskud
 • 61.98 Ændring af kortfristet tilgodehavende (debitorer)(kun OES)

Se beskrivelserne på kontiene nedenfor:

På kontoen registreres skatte- og afgiftstilgodehavender.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af debitorer vedrørende restante skat og afgifter, der er overdraget til SKAT.

Den nominelle værdi af samtlige fordringer overdraget til SKAT kan aflæses af debetsaldoen på kontoen.

Modkonto til posteringer på kontoen er 30.03 Tab på skatter og afgifter.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til bogføring af nedskrivning på debitorer vedrørende skatter og afgifter overdraget til SKAT. De bogførte nedskrivninger kan aflæses af kreditsaldoen på kontoen.

Modkonto til posteringer på kontoen er 30.04 Forventet tab på skatter og afgifter.

Ved opgørelsen af den samlede debetsaldo på 61.03 minus den samlede kreditsaldo på 61.04, kan man aflæse den reelle værdi(kursværdien) af de overdragne fordringer til SKAT.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

Kontoen må kun anvendes af § 8 Erhvervsministeriet.

I statsregnskabets balance vises statens tilgodehavende hos Danmarks Erhvervsfond.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

På kontoen bogføres pengekrav tilvejebragt ved salg af varer, tjenesteydelser samt kort- og langfristede aktiver.

Salg må kun ske på kredit, hvis institutionen i sin regnskabsinstruks har optaget bestemmelser herom.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer i forbindelse med tilgodehavender.

Kontoens saldo er identisk med den debitormasse, som fremgår af institutionens debitoropgørelse af eksterne debitorer (ikke statslige).

Institutionens finans- og debitormodul er integrerede, og der foretages derfor ikke manuelle posteringer på konto 61.15 i finansmodulet. Alle transaktioner på kontoen genereres via debitormodulet.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes af institutioner, der anvender et debitorsystem, der ligger uden for det normale økonomisystem. Der er ikke fuldstændig integration mellem institutionens finans- og debitormodul, og der kan foretages manuelle posteringer på konto 61.16 i institutionens finansmodul.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af debitorer, der er overdraget til SKAT, hvor der gør sig gældende, at fordringen er indeholdt i regelsættet for vejledningen ”Den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån”. Se konto 22.95 for yderligere information.

Den nominelle værdi af samtlige fordringer overdraget til SKAT kan aflæses af debetsaldoen på kontoen.

Kontoens saldo er identisk med den debitormasse, som fremgår af institutionens debitoropgørelse af interne debitorer (statslige).

Institutionens finans- og debitormodul er integrerede, og der foretages derfor ikke manuelle posteringer på konto 61.18 i finansmodulet. Alle transaktioner på kontoen genereres via debitormodulet.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til bogføring af nedskrivning på debitorer, der er overdraget til SKAT, hvor der gør sig gældende, at fordringen er indeholdt i regelsættet for vejledningen ”Den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån”. Se konto 22.95 for yderligere information.

De bogførte nedskrivninger kan aflæses af kreditsaldoen på kontoen.

Ved opgørelsen af den samlede debetsaldo på 61.17 minus den samlede kreditsaldo på 61.19, kan man aflæse den reelle værdi(kursværdien) af de overdragne fordringer til SKAT.

Modkontoen til regnskabskonto 61.19 er regnskabskonto 22.94, og tilbageførelsen af nedskrivningen sker på samme regnskabskonti.

På kontoen kan statsinstitutioner registrere refusionsberettigede udgifter til købsmoms. Der kan registreres følgende:

 • Udgifter vedrørende driftsudgifter, dvs. alle refusionsberettigede udgifter, undtagen posteringer på standardkonto 50 og 51.
 • På kontoen kan bogføres beregnet dansk moms af køb i andre EU-lande (kun momsregistrerede statsinstitutioner).

Der er dog nogle situationer, hvor der ikke kan ske registeringen på kontoen, som fx:

 • Ved varekøb fra andre EU-lande, hvor der på fakturaen er tilskrevet det pågældende lands moms, kan denne moms ikke bogføres på konto 61.21, men skal bogføres sammen med udgiften til den pågældende vare.
 • Udgifter til færøsk moms.

Refusion vil ske automatisk fra Økonomistyrelsen ved aflæsning af periodens bevægelser på kontoen i institutionens bogføring, sådan som den fremtræder efter indrapportering til koncernsystemet (SKS). Refusionen skal bogføres på konto 61.23.

Institutionen må ikke nulstille saldoen på konto 61.21 ved en almindelig postering. Nulstillingen vil blive tolket som et negativt momsbeløb og udløse en opkrævning fra Økonomistyrelsen til institutionen.

Løbende udtrykker den samlede saldo på kontiene 61.21, 61.22 og 61.23 det tilgodehavende institutionen har hos Økonomistyrelsen vedrørende refusion af momsudgifter fra den generelle momsrefusionsordning på finanslovens § 35.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo. Kontoen årsafslutter til konto 61.23.

Kontoen anvendes af statsinstitutioner til registrering af refusionsberettigede udgifter til købsmoms vedrørende de anlægsudgifter, der posteres på standardkonti 50 og 51.

Der er dog nogle situationer, hvor der ikke kan ske registeringen på kontoen, som fx:

 • Ved varekøb fra andre EU-lande, hvor der på fakturaen er tilskrevet det pågældende lands moms, kan denne moms ikke bogføres på konto 61.22, men skal bogføres sammen med udgiften til den pågældende vare.
 • På konto 61.22 kan der ikke bogføres udgifter til færøsk moms.

Refusion vil ske automatisk fra Økonomistyrelsen ved aflæsning af periodens bevægelser på kontoen i institutionens bogføring, sådan som den fremtræder efter indrapportering til koncernsystemet (SKS). Refusionen bogføres på konto 61.23.

Institutionen må ikke nulstille saldoen på konto 61.22 ved en almindelig postering. Nulstillingen vil blive tolket som et negativt momsbeløb og udløse en opkrævning fra Økonomistyrelsen til institutionen.

Løbende udtrykker den samlede saldo på kontiene 61.21, 61.22 og 61.23 det tilgodehavende institutionen har hos Økonomistyrelsen vedrørende refusion af momsudgifter fra den generelle momsrefusionsordning på finanslovens § 35.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo. Kontoen årsafslutter til konto 61.23.

På kontoen skal statsinstitutioner snarest, efter modtagelse af refusionsbeløb af berettiget købsmoms, foretage en regnskabsmæssig registrering af beløbet.

Beløbet modtages fra Økonomistyrelsen på institutionens SKB-konto.

Beløbet/refusionen fra Økonomistyrelsen vil svare til summen af periodetilgangen på kontiene 61.21 og 61.22. I forbindelse med årsafslutningen saldofremføres konto 61.21 og 61.22 til konto 61.23.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres både debet- og kreditposteringer.

Andre tilgodehavender er kortfristede tilgodehavender der ikke stammer fra salg af varer og tjenesteydelser.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

På kontoen bogføres krav, som er fremkommet ved, at allerede afholdte udgifter skal betales/refunderes af andre.

Kontoen kan desuden anvendes til tilgodehavender hos EU, hvor forvaltere af EU-tilskudsordninger med fuld eller delvis EU-finansiering udbetaler EU-finansiering til tilskudsmodtagere som udlæg på EU’s vegne og søger den refunderet hos EU.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til indtægtsførte projektindtægter for udført arbejde, hvortil der ikke er faktureret eller modtaget tilskud.

En forudsætning for at indregne igangværende arbejder til salgsværdi er, at avancen på arbejdet kan opgøres pålideligt. Dette betyder:

 • at de samlede indtægter/tilskudsmidler mv. er kendt
 • at de samlede omkostninger til færdiggørelse af arbejdet kan måles pålideligt
 • såfremt salgsværdien af udfaldet af arbejdet ikke kan måles pålideligt, skal salgsværdien værdiansættes svarende til de forbrugte omkostninger (kostprisen)
 • at kostprisen omfatter direkte omkostninger anvendt specifikt på det pågældende arbejde

Såfremt de modtagne betalinger overstiger de igangværende arbejder for fremmed regning opføres posten under regnskabskonto 93.41 "Igangværende arbejder for fremmed regning - forpligtelser".

61.40
Igangværende arbejder for fremmed regning - tilgodehavender
11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
D K D K
xxx      xxx

Kontoen er en aktivkonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved tilgodehavender i forbindelse med arbejder for fremmed regning.

Kontoen omfatter krav, som er fremkommet efter udbetaling af et udlæg.

Udlægget kan være sket til en samhandelspartner (anden statsinstitution mv.) eller personale.

Modposten er en likvid konto fx bank eller bank.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen omfatter faste rejseforskud samt forskud til fx. ophold, fly og forplejning. Rejseforskud afregnes via rejseafregningen.

På kontoen konteres også udgifter til uspecificerede billetter, der er planlagt benyttet på et senere tidspunkt.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

På kontoen posteres pengekrav opstået som følge af, at institutionen har betalt et depositum.

Saldoen viser institutionens krav på at få tilbagebetalt det betalte deposita i forbindelse med fraflytning el.lign.

Hvis der betales et depositum, som er inkl. moms, skal momsen samtidig afregnes (konto 61.21). Ved tilbagebetaling af et depositum bogføres moms på samme måde som ved fx en kreditnota.

Kontoen er en balancekonto med debetsaldo.

På kontoen foretages registreringer af følgende mellemregningsforhold:

 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold med barselsfonden vedr. refusionsberettigede (netto)udgifter. Se endvidere under regnskabskonto 18.89.
 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold med Videre- og Efteruddannelsesfonden (VEU-fonden) vedr. refusionsberettigede (netto)udgifter. Se endvidere under regnskabskonto 18.90.
 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold vedr. refusionsberettigede (netto)udgifter i forbindelse med puljejob.
 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold mellem Økonomistyrelsen og institutioner, som anmoder om refusion af lønudgifter i forbindelse med fleksjob.
 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold mellem Økonomistyrelsen og institutioner, som anmoder om refusion af lønudgifter i forbindelse med jobrelateret danskundervisning.
 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold mellem Økonomistyrelsen og institutioner, som anmoder om refusion af lønudgifter i forbindelse med sygdom.
 • kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold mellem Økonomistyrelsen og institutioner, som anmoder om refusion af lønudgifter i forbindelse med seniorbonus.

Endvidere registreres automatisk beløb, der er beregnet af SLS/SP-systemerne, på denne konto. Det vil sige, at på kontoen konteres eksempelvis morarenter, efterindtægter samt renter vedrørende boligindskudslån. Det er herefter op til den pågældende institution at ompostere beløbet til relevant konto enten på egen institution eller på § 36/37.

Kontoen er en balancekonto. 

Der kan på nuværende tidspunkt ikke foretages kontering på konto 61.72. Den er reserveret til en eventuel senere registrering af internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser, for hvilke der er tale om en egentlig modydelse.

Hvis denne registrering implementeres, skal der sandsynligvis samtidig ske en eliminering af interne statslige mellemværender i balancen. De statsinstitutioner, som har tilgodehavender hos andre statsinstitutioner skal vil i så fald enten have tilgodehavendet stående i deres debitorsystem (konto 61.18 benyttes hertil) eller som et manuelt bogført tilgodehavende (konto 61.72 benyttes hertil).

Kontoen viser mellemregningen mellem de enkelte ministerområder i staten og de selvejende institutioner, som er knyttet til det pågældende ministerområde.

Der kan opstå en mellemregning, hvis årets statslige tilskud er forskelligt fra det beløb, der er udbetalt til den pågældende selvejende institution i kalenderåret.

Mellemregningen kan udlignes på følgende måder:

 • en udbetaling fra staten til den selvejende institution (udligner en kreditsaldo)
 • en indbetaling fra den selvejende institution til staten (udligner en debetsaldo)
 • en modregning ved næste udbetaling fra staten (udligner en debetsaldo)
 • et ekstra statsligt tilskud til den selvejende institution uden udbetaling (udligner en debetsaldo og udgør samtidig en udgift i bevillingsregnskabet)
 • en annullering af et statsligt tilskud til den selvejende institution (udligner en kreditsaldo og udgør samtidig en negativ udgift i bevillingsregnskabet)

Mellemregningsforholdet ses fra statens synsvinkel, det vil sige, at en debetsaldo er udtryk for et statsligt tilgodehavende, mens en kreditsaldo er udtryk for en gæld til den selvejende institution.

Denne konto må kun benyttes af Økonomistyrelsen. Kontoen anvendes som modkonto til den månedlige postering Økonomistyrelsen foretager på konto 63.56 for at vise den samlede langfristede gæld, som statsinstitutionerne med omkostningsbaserede bevillinger har placeret på SKB FF4-konti.

Modkontoen 61.78 udtrykker forvalteren af SKB-systemets ”tilgodehavende” hos de statsinstitutioner, der har fået stillet en langfristet gæld til rådighed. Dette ”tilgodehavende” er af en lidt kunstig art, og det primære formål med denne kontering er, at saldiene på konto 63.56, der posteres af Økonomistyrelsen kan indgå i regnskabsposten ”Likvide midler” i det samlede statsregnskab, samtidig med at SKB FF4-kontiene kan optræde som langfristet gæld i regnskaberne for de enkelte statsinstitutioner.

Konto 61.78 er en aktivkonto med en debetsaldo svarende til trækket i kredit på SKB FF4 langfristet gæld i SKB-systemet ultimo måneden hos alle statsinstitutionerne med omkostningsbaserede bevillinger. Summen af kontiene 86.20 til 86.29 vedr. FF4 langfristet gæld (bogført af institutioner) bør således vise samme saldo med modsat fortegn som konto 61.78 ultimo regnskabsperioden.

I henhold til Skatteministeriets bekendtgørelse om opkrævning af indkomst- og formueskat stilles der krav om specielle konti vedrørende forskellige indkomstarter:

 • a-indkomst
 • den skattefri del af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
 • skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Derudover er der specielle krav vedrørende konti til færøsk A-indkomst, grønlandsk A-indkomst samt i forbindelse med "30% bruttobeskatning".

Under denne konto oprettes endvidere særlige konti vedrørende bidragsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag.

Kontoen benyttes - sammen med regnskabskonto 61.88 - som samlekonti til disse opgørelser. Kontiene benyttes til opgørelse af den samlede indkomst og til en krævet regnskabsmæssig specifikation heraf.

Institutionen forudsættes at oprette særskilte specifikationskonti under konto 61.87 hertil. Den videre opdeling på indkomstmodtagere forudsættes at foreligge dokumenteret i det lønsystem, som har foretaget lønberegningen (og evt. regnskabsført som videre specifikationer af ovennævnte konti).

Såfremt institutionen anvender SLS-systemet til beregning og udbetaling af løn vil opgørelse og specifikationen af indkomstgrundlaget ske automatisk.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen benyttes sammen med regnskabskonto 61.87. Se i øvrigt bemærkninger til denne konto.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo svarende til konto 61.87.

På regnskabskontoen 61.90 ”Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender” anvendes til periodisering af udgifter for varer og tjenesteydelser samt afgivne donationer eller tilskud.

Det klassiske eksempel er abonnementsudgifter, husleje eller andre udgifter, som institutionen efter den almindelige forretningskutyme i den pågældende branche betaler forud, og hvor den betalte periode ikke falder sammen med regnskabsåret.

Periodeafgrænsningskonti på balancen anvendes til at periodisere udgifter eller indtægter korrekt mellem finansår ud fra de periodiseringsprincipper og væsentlighedskriterier, som institutionen anvender i sin regnskabsføring.

Den praktiske håndtering foregår som regel på den måde, at institutionen ved betaling af faktura fra sine kunder for ydelsen udgiftsfører hele fakturabeløbet (ekskl. moms), selv om en del af udgiften vedrører kommende regnskabsperioder.

Senere i forbindelse med regnskabsafslutningen for den pågældende regnskabsperiode foretager institutionen en opgørelse af den andel af udgiften, som vedrører kommende regnskabsperioder, og den bogførte udgiften i indeværende regnskabsperiode reduceres med dette beløb, samtidig med at det debiteres på kontoen for periodeafgrænsningsposter under aktiver.

I starten af den efterfølgende regnskabsperiode nulstilles periodeafgrænsningskontoen, og beløbet udgiftsføres i ny periode.

Saldiene på såvel konto 61.90 ”Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender” og konto 61.40 ”Igangværende arbejder for fremmed regning – tilgodehavender” er således begge udtryk for, at institutionen har forudbetalt for ydelser, som institutionen endnu ikke har modtaget.

Forskellen mellem konto 61.40 og 61.90 ligger således mest i den metode, man regnskabsfører disse passiver på. Idet aktivet under konto 61.40 typisk optræder allerede ved modtagelsen af den likvide forudbetaling, og først udgiftsføres i takt med færdiggørelsen/leveringen af det igangværende arbejde for fremmed regning, så indeholder konto 61.90 andre typer aktiviteter, hvor udgiftsføringen typisk sker samtidig med opkrævningen fra leverandøren, mens periodiseringen og opførelsen som passiv i balancen først gennemføres i forbindelsen med afslutningen af den pågældende regnskabsperiode.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgodehavender.

Der kan i nogle tilfælde foretages forudbetalinger af tilskud for afgivne tilsagn. Der skal i forvejen været afgivet tilsagn, og der kræves desuden en særskilt hjemmel til at kunne foretage forudbetalingen.

Det er eksempelvis tilfældet, hvis alle dokumentationskrav ikke er opfyldt, men der alligevel foretages udbetalinger.

Registreringen af forudbetalingen sker ved, at den likvide konto krediteres, mens konto 61.91 debiteres.

Når forudbetalingen ændrer status til at være en udbetaling af tilsagn, omkonteres beløbet på 61.91 til konto 77.97 ”Modkonto til tilsagns udbetalinger”.

Kontoen må kun anvendes af Forsvarets til forudbetalinger af serviceydelser.

På kontoen bogfører Forsvaret forudbetalinger, der skal have udgiftseffekt jf. anmærkninger i Finansloven. På betalingstidspunktet registreres forudbetalingen og påvirker bevillingsregnskabet. Når faktura registreres nedskrives forudbetalingen, og bevillingsregnskabet holdes derved neutralt.

Kontoen er en balancepost med debetsaldo. Årets bevægelser kan være positive eller negative afhængig af, om der er nedskrevet mere af tidligere års forudbetaling i året end der er foretaget nye forudbetalinger.

Kontoen anvendes til forventet refusion fra EU (og evt. andre) i forbindelse med hensættelse på regnskabskonto 77.95 ”Hensættelse vedrørende afgivne tilsagn”.

Anvendelsen er nærmere beskrevet i Finansministeriet vejledning "Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet" som findes i ØAV under Vejledninger på regnskabsområdet. Find vejledningen her.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo, der viser det beløb, staten forventer at få refunderet fra EU m.fl., når det projekt, som har modtaget tilsagn om tilskud fra staten, færdiggøres.

Registrering af forventet refusion fra EU

31.1x
Overførsler fra EU
61.95
Tilgodehavender i tilknytning til afgivelse af tilsagn
D K D K
   xxx  xxx  

Modtagelse af refusion

Bank/finansieringskonto

61.95
Tilgodehavender i tilknytning til afgivelse af tilsagn
D K D K
xxx       xxx

 

Kontoen anvendes som modkonto i forbindelse med registrering af modtagne tilbagebetalinger af udbetalte tilskud. Se afsnit 4.4 i Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

Fremgangsmåden er, at et tilbagebetalingskrav først registreres ved at kreditere enten en indtægtskonto eller en udgiftskonto (annullering af tilskud) alt efter om tilbagebetalingen skal genanvendes, mens konto 61.95 debiteres. Se endvidere forklaringen herom i konteringsvejledningen vedr. konto 44.25 ”Annullering af tilskud/tilsagn til personer” og konto 45.35 ”Annullering af tilsagn/tilskud til erhverv”.

Når indbetalingen finder sted, debiteres den likvide konto, mens konto 61.97 Modkonto til tilbagebetalinger af tilskud krediteres beløbet.

Eksempel på annulleringen af tilsagnet

4x.x5 Annulleringer/
34.10 Overførselsindtægter
61.95
Tilgodehavender i tilknytning til afgivelse af tilsagn
D K D K
  xxx   xxx  

Modtagelse af tilbagebetalingen

Bank/ finansieringskonto

61.97
Modkonto til tilbagebetalinger af tilskud
D K D K
xxx       xxx

Årets bevægelse på konto 61.97 viser, hvor meget der er blevet tilbagebetalt af tilskud i det givne år.

Konto 61.97 årsafslutter til konto 61.95.

Kontoen er en balancekonto, hvor på der føres kreditposteringer.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.
I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagraffer indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af de hjemlede indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen kun anvendes af Økonomistyrelsen.