87 Donationer

Læs her om kontering af donationer

Kontering af donationer

Får institutioner doneret et aktiv helt eller delvist, skal aktivet posteres som en tilgang på aktivsiden, mens den aktiverede donations værdi posteres på passivsiden som en langfristet periodeafgrænsningspost (betegnet donationer). Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi på aktivsiden. Imidlertid gælder det, at institutionen ikke skal have nogen driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger på noget, institutionen har fået foræret som gave, hvorfor posten på passivsiden skal reduceres løbende med samme beløb som afskrivningerne.

Såfremt der foretages afhændelse af aktiver, hvor der er tilknyttet en donation, skal der ske en tilbageførsel af donationens oprindelige værdi. Den oprindelige konto 87.30, hvor donationen er registreret, skal debiteres.

På standardkonto 87 ”Donationer” konteres:

  • 87.30 Donationer – anlæg
  • 87.44 Donationer afskrivninger/tilbageførelser
  • 87.48 Donationer – nationalejendom neutralisering
  • 87.97 Ændringer i donationer ØS

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På regnskabskontoen bogføres donationer af anlægsaktiver.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer.

Modkontoen er regnskabskonto under standardkonto 50 og 51 (anskaffelseskonti), hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen bogføres værdien af afskrivningerne (debetpostering) på donerede aktiver, hvorved donationssaldoen nedskrives.

For afskrivninger af donationer gør det sig gældende, at institutionen ikke skal have nogen driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger på aktiver, som institutionen har fået foræret som gave. Der skal således i takt med afskrivningerne føres en løbende neutralisering af disse, hvorved nettoresultateffekten af det donerede aktiv bliver nul.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilbageførsel af afskrivninger på donerede aktiver.

Modkontoen er regnskabskonto 20.10 ”Neutralisering af donationsafskrivninger”, hvorpå der føres kreditposteringer.

Nedenfor illustreres håndteringen af tilbageførsel af donationsafskrivninger. Dette sker i forbindelse med den løbende driftskontering af et aktiv med en periodiseret donation i henhold til matchtingprincippet på resultatopgørelse og balance. Eksemplet omhandler tilbageførsel af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter.

Der afskrives ikke løbende på grunde og arealer, hvorfor der heller ikke skal foretages løbende tilbageførsel af donationsafskrivninger for denne post. Grunde og arealer er således ikke medtaget i nedenstående eksempler. Er der til denne type af aktivitet tilknyttet en donation, skal der først foretages kontering, der fjerner passivposten, når aktivet afhændes.

Neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter:

Opgørelse af afskrivningerne på det donerede aktiv:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

 

Neutralisering af afskrivningerne:

87.44
Donationer afskrivninger/tilbageførelser
20.10
Neutralisering af donations-afskrivninger
D K D K
xxx       xxx

 

Nulstilling af donationer ved salg af anlægget, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger:

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal afhændelsen af anlægget suppleres med en registrering i institutionens regnskab, som nulstiller af donationen.

I det nedenstående eksempel blev der konstateret et tab på 30 ved salget af det fysiske anlæg. Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 35 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen.

 Eksempler på salg af anlægsaktiv 
Tilbageførsel af oprindelig donation 50
Tilbageførsel af hidtil foretagne 
donationsafskrivninger
-15
 = Indtægtsføres ved afhændelsen af anlæg  35
Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab -30
Reel gevinst ved salg af anlægget  5

 

87.44
Donation er afskrivning/tilbageførsel
87.30
Donation/refusion af anlæg
D K D K
  15 50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  30    5

Kontoen anvendes til at neutralisere oparbejdet saldo (aktivering knyttet til nationalejendom) på konto 87XX. Årsagen er at nationalejendom kun må påvirke statsregnskabet med udgifter og indtægter, men ikke med nogen form for saldo i statens balance, hvorfor resterende uforbrugte donationer ligeledes skal neutraliseres, når disse er knyttet til nationalejendom. Modpost til denne neutralisering er konto 7211 Reserveret egenkapital.

I forbindelse med udarbejdelsen af Finanslovens fællesparagraffer indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af de budgetterede indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen kun anvendes af Økonomistyrelsen.