84 Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang

Læs her om kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang

Kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 84 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke status, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på status.

På standardkonto 84 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld inkl. tilgang" konteres:

  • 84.12 prioritetsgæld mv. - tilgang
  • 84.14 anden langfristet gæld - tilgang
  • 84.20 Gæld, Finansiel Leasing - tilgang
  • 84.22 prioritetsgæld - værdireguleringer
  • 84.24 anden langfristet gæld - værdiregulering
  • 84.32 prioritetsgæld - primokorrektioner
  • 84.34 anden langfristet gæld - primokorrektioner
  • 82.42 prioritetsgæld - flytning mellem bogføringskredse
  • 84.44 anden langfristet gæld - flytning mellem bogføringskredse

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget), registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter prioritetsgæld, hvad enten det er i form af pengeinstitutgæld, realkreditgæld eller lån optaget fx i pensionskasser, fonde og lignende.

"Prioritetsgæld mv. - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års tilgange i prioritetsgælden.

Indeksreguleret gæld reguleres på statusdagen med gældsforøgelsen ved at kreditere regnskabskonto 84.12 og debitere regnskabskonto 26.90 "Øvrige renteudgifter".

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i prioritetsgælden.

"Anden langfristet gæld - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års tilgange i anden langfristet gæld som tidligere års.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den langfristede gæld.

Kontoen anvendes til registrering af den "beregnede" gæld, når en leasingaftale klassificeres som finansiel leasing. På kontoen registreres den modsvarende værdi af den aktiverede værdi for det finansielle leasede aktiv.

Kontoen har en kreditsaldo.

Kontering af aktiv og forpligtigelse - værdien af aktivet debiteres i balancens aktivside ved brug af den relevante aktivkonto, mens et tilsvarende beløb krediteres i balancens passivside som en forpligtigelse.

51.xx
Anlægsaktiv
84.20
Gæld, Finansiel leasing - tilgang
D K D K
xxx       xxx

For en uddybning af den regnskabsmæssige håndtering af finansiel leasede aktiver henvises til Økonomistyrelsens notat "Offentlig, Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing", der kan findes på:

Læs mere om Offentligt Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing.

På regnskabskontoen bogføres op- og nedskrivninger af prioritetsgældens værdi.

Kontoen er en passivkonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved værdireguleringer, der forøger gælden, mens der foretages debetposteringer ved værdireguleringer, der mindsker gælden.

Værdiregulering anvendes ikke med de nuværende udgiftsbaserede regnskabsregler for opgørelsen af prioritetsgæld. Hvis disse regnskabsregler ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af prioritetsgælden.

På regnskabskontoen bogføres op- og nedskrivninger af den langfristede gælds værdi.

Kontoen er en passivkonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved værdireguleringer, der forøger gælden, mens der foretages debetposteringer ved værdireguleringer, der mindsker gælden.

Værdiregulering anvendes ikke med de nuværende udgiftsbaserede regnskabsregler for opgørelsen af anden langfristet gæld. Hvis disse regnskabsregler ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af anden langfristet gæld.

Kontoen anvendes ved primoregulering af prioritetsgælden i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Modkontoen er regnskabskonto 74.44 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - finansiel gæld".

Kontoen anvendes ved primoregulering af den langfristede gæld i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Modkontoen er regnskabskonto 74.44 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - finansiel gæld".

Ved flytning af prioritetsgæld fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode. Begge bogføringskredse skal administrere udgiftsbaserede bevillinger, ellers skal der inddrage likvide overførsler i transaktionerne.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører debetposteringer, mens den modtagende institution fører kreditposteringer.

Kontering hos den afgivende bogføringskreds:

84.42
Prioritetsgæld - flytning mellem bogføringskredse
74.44
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner - finansiel gæld
D K D K
xxx       xxx

Kontering hos den modtagende bogføringskreds:

Den modtagende institution skal optage prioritetsgælden til den på modtagelsesdatoen bogførte værdi.

84.42
Prioritetsgæld - flytning mellem bogføringskredse
74.44
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner - finansiel gæld
D K D K
  xxx xxx  

Ved flytning af udenlandsk statsgæld fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode. Begge bogføringskredse skal administrere udgiftsbaserede bevillinger, ellers skal der inddrage likvide overførsler i transaktionerne.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører debetposteringer, mens den modtagende institution fører kreditposteringer.

Kontering hos den afgivende bogføringskreds:

84.44
Anden langfristet gæld - flytning mellem bogføringskredse
74.44
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner - finansiel gæld
D K D K
xxx       xxx

Kontering hos den modtagende bogføringskreds:

Den modtagende institution skal optage den anden langfristede gæld til den på modtagelsesdatoen bogførte værdi.

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

eller

51.22
Igangværende arbejder for egen regning

D K D K
  xxx xxx  

Dernæst foretages en flytning af likviditet fra FF6 bygge- og IT-kreditten til FF7 Finansieringskontoen

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
86.41
SKB FF6 Bygge- og IT-kredit
D K D K
xxx       xxx