82 Statsgæld udland inkl. tilgang

Læs her om kontering af statsgæld udland inkl. tilgang

Kontering af statsgæld udland inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 82 "Statsgæld udland inkl. tilgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke balancen, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på balancen.

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget), registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

På standardkonto 82 "Statsgæld udland inkl. tilgang" konteres:

  • 82.12 udenlandsk statsgæld - tilgang
  • 82.18 udenlandsk statsgæld - værdireguleringer
  • 82.20 udenlandsk statsgæld - primokorrektioner
  • 82.22 udenlandsk statsgæld - flytning mellem bogføringskredse
  • 82.24 udenlandsk statsgæld - periodiske renter

Se beskrivelserne på kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

"Udenlandsk statsgæld - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års tilgange i den udenlandske statsgæld som tidligere års.

Udenlandsk statsgæld omfatter gæld optaget til finansiering af Danmarks valutariske behov, herunder gæld til udenlandske pengeinstitutter, private placeringer samt statsobligationsgæld optaget til notering på udenlandske fondsbørser. Heri indgår obligationer denomineret i danske kroner optaget til notering på udenlandske fondsbørser.

Kun Finansministeriet har mulighed for at optage statslån.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den udenlandske statsgæld.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen er en passivkonto, som ikke anvendes med de nuværende udgiftsbaserede regnskabsregler for opgørelsen af statsgælden. Hvis disse regnskabsregler ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af den udenlandske statsgæld.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes ved primoregulering af den udenlandske statsgæld i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Modkontoen er regnskabskonto 74.44 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - finansiel gæld".

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen skal kun anvendes, hvis det bliver nødvendigt at flytte den udenlandske statsgæld fra en bogføringskreds til en anden.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

For at sikre en henføring til det korrekte finansår, foretages periodiseringer af renteudgifterne på den udenlandske statsgæld samt på udenlandske genudlån. Modposteringen sker på standardkonto 26 finansielle omkostninger.

Årets bevægelse i saldoen på konto 82.24 Udenlandsk statsgæld - periodiske renter bliver i forbindelse med opstillingen af statsregnskabet henført til beholdningsbevægelserne på § 41.12.01. Periodiserede renter (underkonto 20 og 40).