80 Statsgæld indland inkl. tilgang

Læs her om kontering af statsgæld indland inkl. tilgang

Kontering af statsgæld indland inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 80 omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke balancen, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på balancen.

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget, registreres på konto 56.16 "Emissionskurstab - alle tilgange" korrigeret for eventuelle vedhængende renter.

På standardkonto 80 "Statsgæld indland inkl. tilgang" konteres:

  • 80.12 indenlandsk statsgæld - tilgang
  • 80.18 indenlandsk statsgæld - værdireguleringer - tilgang
  • 80.20 indenlandsk statsgæld - primokorrektioner
  • 80.22 indenlandsk statsgæld - flytning mellem bogføringskredse
  • 80.24 indenlandsk statsgæld - periodiske renter
  • 80.26 nettogæld vedr. gensidig sikkerhedsstillelse

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes af Danmarks Nationalbank.

"Indenlandsk statsgæld - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års tilgange i den indenlandske statsgæld.

Indenlandsk statsgæld ses bl.a. i form af værdipapirer udstedt til finansiering af statens kasseunderskud (indenlandske statsgældsbeviser, statsobligationer og ikke-omsættelige statsgældsinstrumenter).

Kun Finansministeriet har mulighed for at optage statslån.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den indenlandske statsgæld.

På kontoen er endvidere registreret Fiskeribankobligationer.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen er en balancekonto, som anvendes til registreringer af initiale og løbende indekseringer af indekserede statsobligationer.

I det tilfælde hvor indekseringen er negativ, anvendes konto 80.18 ligeledes.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes ved primoregulering af den indenlandske statsgæld i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank. På kontoen registreres endvidere Fiskeribankobligationer. 

Kontoen skal kun anvendes, hvis det bliver nødvendigt at flytte den indenlandske statsgæld fra en bogføringskreds til en anden.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

For at sikre en henføring til det korrekte finansår, foretages periodiseringer af renteudgifterne på den indenlandske statsgæld samt på indenlandske genudlån. Modposteringen sker på standardkonto 26 "Finansielle omkostninger".

Der foretages tilsvarende periodiseringer af renteindtægterne hos de særlige fonde: Den Sociale Pensionsfond og Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Modposteringen sker på standardkonto 25 "Finansielle indtægter".

Årets bevægelse i saldoen på konto 80.24 Indenlandsk statsgæld - periodiske renter bliver i forbindelse med opstillingen af statsregnskabet henført til beholdningsbevægelserne på § 41.12.01. Periodiserede renter.

Kontoen anvendes alene af Danmarks Nationalbank.

Gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med swap-aftaler foretages ved, at der modtages eller afgives danske kroner som sikkerhed, når swap-aftaler er i favør enten for den danske stat eller for modparten.

Når der modtages likviditet, som registreres på konto 63.69 Kontoindestående vedr. gensidig sikkerhedsstillelse (en debitering), modposteres en gæld herfor (kreditering). Konto 80.26 Nettogæld vedr. gensidig sikkerhedsstillelse anvendes til at registrere en sådan gæld.

Når der afgives likviditet til modparten (kreditering på konto 63.69), foretages en modsvarende debitering på konto 80.26.

Ved registrering på konto 80.26 underkonto 42.11.01.20 Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

Kontoen kan både have en debet- og en kreditsaldo.