99 Adviseringer

Læs her om kontering af adviseringer

Kontering af adviseringer

Standardkonto 99 "Adviseringer" er karakteriseret ved, at der på kontoen foretages posteringer, som er et supplement til de posteringer, der i øvrigt foretages.

Dette gøres ved at postere det samme beløb både i debet og kredit. Posteringen sker på to konti, som parvis er "parallelle" på 4. ciffer. Hermed er det muligt på 4. ciffer at se, hvilke "aktiver mv." henholdsvis "passiver mv." staten har på de forskellige områder, samtidig med at saldoen for hver af kontogrupperne hele tiden bliver 0 (og hermed også saldoen for hele standardkonto 99), så saldoen ikke påvirker den enkelte institutions / statens samlede status.

Kontogruppe 99.1x anvendes i de tilfælde, hvor institutionen administrerer legater, aktiver eller passiver, der ikke er statslige, og hvor disse er "øremærkede" til specielle formål, fx forskningsmidler fra private, virksomheder eller fonde mv.
Som aktiver betragtes indestående på konti i pengeinstitutter (herunder girokonti) samt debitorer og værdipapirer mv.

Som passiver (kapital) betragtes fremmedkapital (kreditorer og lån) samt egenkapital. Aktiver og passiver skal svare til hinanden.

På standardkonto 99 "Adviseringer" konteres:

 • 99.11 aktiver styret for legater, debetposteringer
 • 99.12 passiver styret for legater, kreditposteringer
 • 99.16 afgivne garantier, debetposteringer
 • 99.17 disponerede garantier
 • 99.21 afgivne tilsagn, debetposteringer
 • 99.22 disponerede tilsagn, kreditposteringer
 • 99.26 andre aktiver, der forvaltes, og som ikke er statslige
 • 99.27 øvrige særlige aktivposter, debetposteringer
 • 99.28 andre passiver, ikke statslige, kreditposteringer
 • 99.29 øvrige særlige passivposter
 • 99.30 udbetalte a conto tilskud til kommuner, debetposteringer
 • 99.31 udbetalte a conto tilskud til selvejende/private institutioner, debetposteringer
 • 99.32 sikkerhedsstillelse, pengeinstitutter o.l., debetposteringer
 • 99.33 udgiftsførte a conto tilskud til kommuner, kreditposteringer
 • 99.34 udgiftsførte a conto tilskud til selvejende/private institutioner, kreditposteringer
 • 99.35 modtagne garantier, pengeinstitutter o.l., kreditposteringer
 • 99.41 opsparet lønsum
 • 99.42 modkonto til opsparet lønsum
 • 99.78 regnskabstekniske konti, fonde (kun ØS)
 • 99.80 regnskabstekniske konti (kun ØS)

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

Formuer tilhørende legater, der bestyres af statsinstitutioner i henhold til fundats, skal forvaltes uafhængigt af statens aktiver og uden omkostninger for staten. Læs mere i regnskabsbekendtgørelsen § 49.

Legaternes værdipapirer og kontantbeholdninger mv. skal deponeres til forvaltning i en godkendt forvaltningsafdeling, der tillige udarbejder regnskaber vedrørende legaterne. De ajourførte depot- og indskrivningsbeviser mv. opbevares i institutionen.

Udtrækningsprovenu og renter af værdipapirer samt eventuelt andre indbetalinger til legater skal tilstilles ovennævnte forvaltningsafdelinger direkte.

Såfremt institutionen administrerer flere legater, forudsættes det, at der sker en opdeling på de enkelte legater i institutionens (interne) regnskab.

Ved oprettelse af nye legater, som optages i institutionens regnskab, og ved nedlæggelse af legater, som er optaget i institutionens regnskab, skal Rigsrevisionen informeres.

Legater skal ikke indgå i opgørelsen af institutionens (statens) aktiver og passiver, og skal derfor registreres på særlige regnskabstekniske konti (beholdningskonti). Registreringen af legatets aktiver skal ske på regnskabskonto 99.11 (debet), og registrering af legatet passiver (fremmedkapital + egenkapital) skal ske på regnskabskonto 99.12 (kredit). Det vil hermed være det samme beløb, som posteres i debet på regnskabskonto 99.11 og i kredit på regnskabskonto 99.12. Konto 99.1x som helhed vil dermed give en saldo på 0. Saldoen vil derfor ikke påvirke den enkelte institutions/statens samlede status.

Konteringseksempel:
I det følgende eksempel, er der tale om et legat, som oprettes med samlede aktiver på 100.000 kr. og dermed også med en egenkapital på 100.000 kr. Legatet forvaltes af en bank, som en gang årligt udarbejder regnskab for legatet.

  Beløb Kontering
Oprettelse af legat...  100.000,00 kr. 99.11 (debet)
Oprettelse af legat...   100.000,00 kr. 99.12 (kredit)

Når det årlige regnskab modtages fra banken reguleres regnskabet således:

I årets løb er tilskrevet renter på 10.000 kr., og der er udbetalt 3 legatportioner á 3.000 kr. Endvidere har der i forbindelse med legatforvaltningen været en udgift til banken på 500 kr. Det vil sige, at der i alt i årets løb er sket en nettoforøgelse af legatets aktiver og passiver på 500 kr.

  Beløb Kontering
Regnskabs år x      500,00 kr.     99.11 (debet)
Regnskabs år x 500,00 kr. 99,12 (kredit)

Som bilag til posteringen vedlægges kopi af regnskabet.

På kontoen registreres legatets passiver (fremmed- og egenkapital).

For kontoen gør det samme sig gældende som beskrevet ovenfor i forbindelse med regnskabskonto 99.11 "Aktiver styret for legater, debetposteringer". 

Såfremt en institution administrerer flere garantibevillinger, forudsættes det, at der sker en opdeling på den enkelte garantibevilling i det interne regnskab.

Som modkonto anvendes regnskabskonto 99.17.

Som modkonto anvendes regnskabskonto 99.16.

Et tilsagn er i denne sammenhæng en juridisk forpligtelse til (når visse nærmere betingelser er opfyldt) at betale et beløb. Tilsagnet vil altid medføre en betaling, hvis den indgåede aftale følges. Garantier og statsforskrivninger er også juridiske forpligtelser, men her kan man ikke på forhånd vide, om aftalen vil medføre betalinger.

Ministerier og institutioner skal (her på konto 99.21) registrere visse større afgivne tilsagn, som indebærer, at der foretages dispositioner, der har udgiftsvirkning i et kommende finansår.

Med virkning fra den 1. januar 2001 blev regnskabsføringen af tilsagnsordninger på tilskudsområdet omlagt jf. Akt 212 10/5 2000 og Finansministeriets vejledning "Budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet (pdf)". Disse tilsagn blev med virkning fra 1. januar 2001 (det vil sige i finansår 2001) fjernet fra konto 99.21 og 99.22. Fremover skal disse tilsagn bogføres på konto 77.95 "Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn". Der blev i 2001 foretaget en primokorrektion, som etablerede primosaldoen på konto 77.95.

Konto 99.21 skal fortsat benyttes til dispositioner omfattende særlige aftalemæssige forpligtelser som fx:

 • bygge- og anlægsprojekter, herunder større reparations- og ombygningsarbejder
 • langvarige udviklingskontrakter, som f.eks. edb-projekter, konsulentundersøgelser o.l.
 • kontraktmæssige forpligtelser, fx forpligtelse til oprydning/istandsættelse ved salg af grunde/bygninger e.l.

For at kunne afgive sådanne tilsagn skal der foreligge særlig hjemmel hertil jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10 Flerårige dispositioner. Dette kan ske ved særlig lov, tekstanmærkning til finansloven og/eller tillægsbevillingsloven for det finansår, hvor tilsagnet gives eller fremgå af et aktstykke.

Tilsagn skal registreres løbende, men det er særligt vigtigt, at opgørelsen pr. ultimo finansåret er korrekt. Er der afgivet et tilsagn med udgiftsvirkning i et kommende finansår, men det eksakte beløb ikke kan opgøres pr. 31. december registreres på baggrund af et skøn. Afgivne tilsagn kan dog udelades registreret, hvis de tilsammen er på under 50.000 kr. for en hovedkonto.

Der skal ikke registreres forpligtelse/tilsagn, der er afledt af den normale drift, som fx:

 • forpligtelse som følge af opsigelsesvarsel på ansættelsesforhold.
 • servicekontrakter, f.eks. vagt, rengøring, vedligeholdelse o.l.
 • forpligtelse som følge af opsigelsesvarsel på huslejekontrakter Leje/leasingaftaler for så vidt angår driftsmateriel.
 • forpligtelse som følge af pensionsforpligtelser til tjenestemænd.

Såfremt en institution har afgivet mere end et tilsagn, forudsættes det, at der sker en opdeling på det enkelte tilsagn resp. den enkelte tilsagnstype i det interne regnskab.

Som modkonto anvendes regnskabskonto 99.22

Som modkonto anvendes regnskabskonto 99.21.

For kontoen gør det samme sig gældende som beskrevet ovenfor i forbindelse med regnskabskonto 99.21 "Afgivne tilsagn, debetposteringer". 

Kontoen anvendes til registrering af ikke-statslige aktiver, der forvaltes af institutionen, jf. Finansministeriets bekendtgørelse BEK nr 116 af 19/02/2018, § 49

Med ikke-statslige menes virksomheder, private, fonde, EU eller kommuner, som stiller "øremærkede" beløb til rådighed for institutionen til fx forskning mv.

Såfremt institutionen forvalter aktiver for flere "fremmede", forudsættes det, at der sker en opdeling i institutionens (interne) regnskab på de enkelte beløb, der forvaltes.

Der foretages debetposteringer på denne konto ved registrering af ikke-statslige aktiver.

Der registreres passiver af samme størrelse ved anvendelse af regnskabskonto 99.28.

Kontoen anvendes som modpost til regnskabskonto 99.29.

Kontoen anvendes til registrering af ikke-statslige passiver. For kontoen gør det samme sig gældende som beskrevet ovenfor i forbindelse med regnskabskonto 99.26 "andre aktiver, der forvaltes, og som ikke er statslige".

Kontoen anvendes som modkonto til regnskabskonto 99.26.

Kontoen anvendes som modkonto til regnskabskonto 99.27 "Modpost til diverse registrerede aktiver uden for balance".

Kontoen debiteres for det udbetalte a conto tilskud, og beløbet krediteres en likvid konto (kasse, bank eller giro).
Samtidig debiteres den pågældende tilskudskonto, og beløbet krediteres modkontoen.

Som modkonto anvendes konto 99.33.

Kontoen debiteres for det udbetalte a conto tilskud, og beløbet krediteres en likvid konto (kasse, bank eller giro).
Samtidig debiteres den pågældende tilskudskonto, og beløbet krediteres modkontoen.

Som modkonto anvendes regnskabskonto 99.34.

Kontoen anvendes som modkonto til regnskabskonto 99.35 "Modtagne garantier, pengeinstitutter o.l. (kreditpostering)".

Kontoen anvendes som modkonto til regnskabskonto 99.30 "Udbetalte a conto tilskud til kommuner (debetposteringer)".

Kontoen anvendes som modkonto til regnskabskonto 99.31 "Udbetalte a conto tilskud til selvejende/private institutioner (debetpostering)".

Kontoen anvendes som modkonto til regnskabskonto 99.32 "Sikkerhedsstillelse, pengeinstitutter o.l. (debetposteringer)".

På kontoen debiteres det akkumulerede uudnyttet lønsumsforbrug. Formålet med registreringen er alene, at det herved er muligt at foretage en opfølgning på lønsumsforbruget via rapporter i SKS mv. Registreringen skal foretages i begyndelsen af året, hvor det akkumulerede uudnyttede lønsumsforbrug primo året opgøres og registreres. Årets uudnyttet lønsumsforbrug registreres således først i det efterfølgende år. Her er det muligt at opgøre det akkumulerede uudnyttet lønsumsforbrug primo året, hvorpå ændringen fra foregående år registreres på regnskabskonto 99.41 (debitering).

Modkontering til konto 99.41 sker på konto 99.42 Modkonto til opsparet lønsum.

Kontoen anvendes som modkonto til konto 99.41 Opsparet lønsum, hvor det akkumulerede uudnyttet lønsumsforbrug registreres.

På konto krediteres det akkumulerede uudnyttede lønsumsforbrug.

Anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti.

I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må konto 99.78 og 99.80 kun anvendes af Økonomistyrelsen.