96 Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser

Læs her om kontering af periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser

Kontering af periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser

Periodeafgrænsningskonti på balancen anvendes til at periodisere udgifter eller indtægter korrekt mellem finansår ud fra de periodiseringsprincipper og væsentlighedskriterier, som institutionen anvender i sin regnskabsføring. Standardkonto 96 "Periodeafgrænsningsposter, forpligtelse" anvendes til periodisering af indtægter. Det klassiske eksempel er abonnementsindtægter, udlejning eller andre indtægter, som opkræves forud, og ikke falder sammen med regnskabsåret.

Den praktiske håndtering foregår som regel på den måde, at institutionen ved udsendelsen af faktura til sine kunder for ydelsen indtægtsfører hele fakturabeløbet (ekskl. moms), selv om en del af indtægten vedrører kommende regnskabsperioder.

Senere i forbindelse med regnskabsafslutningen for den pågældende regnskabsperiode foretager institutionen en opgørelse af den andel af indtægten, som vedrører kommende regnskabsperioder. Den bogførte indtægt i indeværende regnskabsperiode reduceres med dette beløb samtidig med, at det krediteres på kontoen for periodeafgrænsningsposter under passiver.

I starten af den efterfølgende regnskabsperiode nulstilles periodeafgrænsningskontoen, og beløbet indtægtsføres i ny periode.

Saldiene på såvel standardkonto 96 "Periodeafgrænsningsposter, forpligtelse" som standardkonto 93 "Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser" er således begge udtryk for, at institutionen har modtaget penge for ydelser, som institutionen endnu ikke har leveret.

Forskellen mellem standardkontiene 93 og 96 ligger således primært i den metode, man regnskabsfører disse passiver på. Hvor passivet under standardkonto 93 typisk optræder allerede ved modtagelsen af den likvide forudbetaling, og først indtægtsføres i takt med færdiggørelsen/leveringen af det igangværende arbejde for fremmed regning, så indeholder standardkonto 96 andre typer aktiviteter, hvor indtægtsføringen typisk sker samtidig med den fremadrettede opkrævning, og periodiseringen og opførelsen som passiv i balancen først gennemføres i forbindelsen med afslutningen af den pågældende regnskabsperiode.

Det bemærkes, at donationer og tilskud modtaget til opførelse eller køb af anlægsaktiver også er omfattet af definitionen af periodeafgrænsningsposter. En modtaget donation til opførelse af et anlægsaktiv skal således krediteres på standardkonto 87 i takt med, at anlægsaktivet opføres (debiteres på kontiene for anlægsaktiver), og den forudbetalte andel af donationen skal registreres på konto 96.90.

På standardkonto 96 "Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser" konteres:

  • 96.90 periodeafgrænsningsposter, forpligtelser