95 Gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser

Læs her om kontering af gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser

Kontering af gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser

Standardkontoen omfatter varekreditorer og skyldige omkostninger for varer/ydelser, der er modtaget fra leverandøren.

Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, er udtryk for, at institutionen har modtaget varer eller tjenesteydelser, for hvilke der endnu ikke er sket betaling.
Definitionen omfatter alle varer og tjenesteydelser, som er leveret og modtaget på balancedagen, uanset om kreditorforholdet er faktureret eller ej.

Varer og tjenesteydelser indregnes, når varen eller ydelsen er modtaget, og institutionen er forpligtiget til at indfri forpligtelsen. Forpligtelsen indtræder typisk, hvor institutionen har overtaget ejendomsretten og andre risici tilknyttet den leverede vare eller ydelse.
Leverandører af vare- og tjenesteydelser værdiansættes til kostpris.
Der indregnes det beløb, som skal bruges til at indfri forpligtigelsen, hvilket typisk vil være nominel værdi inkl. eventuelle tilskrevne renter.

På standardkonto 95 "Gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser" konteres:

  • 95.11 Gæld vedrørende køb af varer
  • 95.15 Kreditorsamlekonto; ekstern gæld
  • 95.16 Lokalsystem, kreditorsamlekonto
  • 95.18 Kreditorsamlekonto; intern statslig gæld
  • 95.20 Skyldige omkostninger
  • 95.98 Ændring af leverandører af varer og tjenesteydelser