77 Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn mv.

Læs her om kontering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn mv.

Kontering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn mv.

På standardkonto 77 ”Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn mv.” konteres:

  • 77.95 hensættelser vedrørende afgivne tilsagn
  • 77.96 hensættelser vedrørende statsforskrivning
  • 77.97 modkonto til tilsagns udbetalinger
  • 77.98 ændringer af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn OES

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På kontoen optages en hensættelse svarende til afgivne tilsagn vedr. tilsagnsordninger på tilskudsområdet eller afgivne tilsagn om udlån.  Læs mere under Budgetvejledning 2.2.11 Tilsagn om tilskud.

Kontoens (kredit)saldo består af udestående tilsagn fra tidligere år plus nye tilsagn afgivet i finansåret. Hertil skal lægges eventuelle tekniske reguleringer og fratrækkes tidligere års udbetalinger. 

Hensættelsen svarer således på et hvilket som helst tidspunkt til de udestående forpligtelser under den pågældende ordning. Således forøges de samlede udestående forpligtelser, når der afgives nye tilsagn, mens de formindskes i takt med, at der foretages udbetalinger. Formindskelsen af tilsagnene i forbindelse med udbetalingerne registreres dog på en anden konto – 77.97 ”Modkonto til tilsagnsudbetalinger” – jf. nedenfor. Konto 77.97 årsafslutter til konto 77.95, således at de udestående tilsagn netto fremgår af primobeholdningen på konto 77.95.

Kontoen er en passivkonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgang i udestående tilsagn, mens der føres debetposteringer ved afgang (udbetaling) af udestående tilsagn.

Denne konto anvendes til kontering af afgivne statsforskrivninger om bistand til udviklingslandene, således at disse statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten. De omfattede statsforskrivninger forventes således at komme til fuld udbetaling.

Der er tale om en principændring pr. 1. januar 2001 svarende til omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagnsordninger.

Kontoen kan kun anvendes af Udenrigsministeriet.

Kontoen er en passivkonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgang i forpligtelser i forhold til bistand til udviklingslandene, mens der føres debetposteringer ved afgang i disse forpligtelser.

Konto 77.97 anvendes som modkonto i forbindelse med registrering af tilsagns udbetalinger, hvor den likvide konto krediteres, mens konto 77.97 debiteres. Konto 77.97 årsafslutter til konto 77.95.

Årets bevægelser på konto 77.97 viser således årets udbetalinger af tilsagn.

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.