25 Finansielle indtægter

Læs her om kontering af finansielle indtægter.

Kontering af finansielle indtægter

På standardkonto 25 konteres følgende finansielle indtægter: 

 • 25.02 likviditetsreguleringer
 • 25.20 renteindtægter SKB
 • 25.30 renteindtægter SKB FF7
 • 25.40 øvrige pengeinstitutter
 • 25.50 udlån
 • 25.60 værdipapirer
 • 25.70 udbytter
 • 25.80 morarenter og gebyrer
 • 25.90 øvrige renteindtægter
 • 25.91 værdiforskelle i nominel værdi af afdrag og indbetalt afdragsprovenu
 • 25.92 værdiforskelle, solgte værdipapirer
 • 25.93 værdiforskydning af finansielle aktiver
 • 25.94 værdiforskydning, optagne lån/gæld

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Her registreres indtægten for rentekompensation for statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved renteindtægter.

Her registreres for statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet den del af de kvartalsvise rentetilskrivninger, der er en renteindtægt, på bankkonti (ekskl. FF7) i Statens KoncernBetalingssystem (SKB) eller i Danmarks Nationalbank.
 
Hvis rentetilskrivningerne er en renteudgift, konteres den på relevante regnskabskonti under standardkonto 26 "Finansielle omkostninger".
 
Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved renteindtægter.

På kontoen registreres kun renteindtægter på FF7-bankkontoen i Statens KoncernBetalingssystem (SKB). SKB FF7-kontoen anvendes til institutionernes løbende betalingstransaktioner og kan sammenlignes med en kassekredit.

Renteudgifter konteres på konto 26.30 "Renteudgifter SKB FF7".

Renterne beregnes af SKB-systemet kvartalsvist bagud og indsættes på institutionens finansieringskonto.

Konteringseksemplet nedenfor illustrerer konteringen af en kvartalsvis renteindtægt på finansieringskontoen. Som det fremgår, konteres renten som en indtægt på resultatopgørelsen, mens selve indbetalingen konteres som en likviditetstilgang; finansieringskontoen på balancen.

25.30
Renteindtægter SKB FF7
62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
D K D K
  xxx xxx  

Her registreres tilskrevne renteindtægter.

Såfremt det tilskrevne rentebeløb skulle være negativt (renteudgift), registreres beløbet også på denne konto (debet). Statsinstitutioner skal naturligvis søge at undgå renteudgifter, men dette kan fx opstå i følgende situationer:

 • udtræk af et beløb samme dag som det indsættes (hvis forskellige valideringstidspunkter)
 • hvor en ydelse til pengeinstituttet betales med rentedage (i stedet for med et gebyr)
 • ved overtræk (ikke tilladt).

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

Enkelte statsinstitutioner har særlig hjemmel til at udlåne penge i forbindelse med varetagelsen af formål på finansloven. Staten modtager i de efterfølgende regnskabsår renteindtægter af disse udlånte likvide midler.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

Staten har en mindre beholdning af rentebærende værdipapirer, fx obligationer. Staten modtager renteindtægter af disse værdipapirer.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

Staten besidder beholdninger af visse aktier og andele i andelsselskaber. Staten modtager i nogle tilfælde udbytte af disse aktier og andele.
 
Kontoen er en resultatkonto og krediteres for udbytter.

Her konteres de morarenter og gebyrer, som opkræves i forbindelse med forsinkede indbetalinger.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres.

Denne konto krediteres for renteindtægter, der ikke falder ind under de øvrige former for renteindtægter på standardkonto 25.
 
Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

Kontoen er en regnskabsteknisk konto, der er nødvendig af hensyn til opgørelsen af værdien af udlån, der opgøres til nominel udlånsværdi.

Kontoen anvendes i de tilfælde, hvor der de facto er forskel mellem nominelt og betalt afdrag.

Kontoen kan dog ikke anvendes til registrering af sådanne forskelle, som repræsenterer en egentlig disposition. Disse skal registreres som en udgift eller indtægt i bevillingsregnskabet.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

25.91
Forskel mellem nominel værdi af afdrag og indbetalt afdragsprovenu
55.12
Afdrag på udlån
D K D K
10      130

 

Likvider
D K
120  

Kontoen er en regnskabsteknisk konto, der er nødvendig af hensyn til opgørelsen af værdien af værdipapirer, der opgøres til anskaffelsesværdi.

Kontoen anvendes i de tilfælde, hvor der de facto er forskel mellem bogført værdi og salgsprovenu.

Kontoen kan dog ikke anvendes til registrering af sådanne forskelle, som repræsenterer en egentlig disposition. Disse skal registreres som en udgift eller indtægt i bevillingsregnskabet.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

25.92
Værdiforskel, solgte værdipapirer
59.02
Obligationer, afgang
D K D K
10     130

 

Likvider
D K
120  

Kontoen er en regnskabsteknisk konto, der er nødvendig af hensyn til opgørelsen af værdien af andre finansielle aktiver.

Den benyttes kun, hvis der i årene efter emissionstidspunktet er en forskel (ud over afgangen af emissionskurstab på konto 57.12 "Emissionskurstab alle - afgang") mellem statens likvide betalinger af afdrag og formindskelsen af statsgælden.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

Enkelte statsinstitutioner har særlig hjemmel til at optage prioritetsgæld eller anden langfristet gæld (på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger).

Hvis der ved optagelsen af sådan prioritetsgæld eller anden langfristet gæld er en forskel mellem gældens nominelle værdi og det likvide provenu, som statsinstitutionen modtager, så konteres denne forskel på konto 25.94.

Konto 25.94 må ikke anvendes i forbindelse med langfristet gæld på SKB FF4-kontoen.

På kontoen registreres en udgift (dvs. en debetpostering), hvis det likvide provenu er mindre end tilgangen af langfristet gæld, mens der registreres en indtægt (dvs. en kreditpostering), hvis det likvide provenu er større.

25.94
Værdiforskel, optagne lån/gæld
84.14
Anden langfristet gæld, tilgang
D K D K
10      130

 

Likvider
D K
120