58 Værdipapirer, tilgange

Læs her om kontering af værdipapirer, tilgange

Kontering af værdipapirer, tilgange

Blandt værdipapirer klassificeres investeringer i obligationer, pantebreve mv. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.
 
Følgende værdipapirer registreres på standardkonto 58:

 • Børsnoterede indeksobligationer
 • Andre børsnoterede obligationer
 • Ikke-børsnoterede obligationer
 • Pantebreve
 • Andre værdipapirer
 • Aktier, andelsbreve o.l.
 • Kapitalindskud

På standardkonto 58 "Værdipapirer, tilgange" konteres:

 • 58.11 Almene boligobligationer – tilgang
 • 58.12 obligationer alle - tilgang
 • 58.13 aktier og andelsbreve og lignende - tilgang
 • 58.14 kapitalindskud - tilgang
 • 58.21 Almene boligobligationer – kursreguleringer
 • 58.22 obligationer alle - kursreguleringer
 • 58.23 aktier og andelsbreve - kursregulering
 • 58.24 kapitalindskud - af-, ned- og opskrivninger
 • 58.32 obligationer alle - primokorrektion
 • 58.33 aktier og andelsbreve - primokorrektion
 • 58.34 kapitalindskud - primokorrektion
 • 58.42 obligationer alle - flytning mellem bogføringskredse
 • 58.43 aktier og andelsbreve - flytning mellem bogføringskredse
 • 58.44 kapitalindskud - flytning mellem bogføringskredse
 • 58.58 Obligationer - opkøbskurstab/gevinst
 • 58.59 Almene boligobligationer – opkøbskurstab/gevinst

En eventuel forskel mellem den bogførte værdi værdipapirerne og det likvide beløb, som udbetales til sælger, registreres under konto 26.92 "Tab/gevinst ved køb af værdipapirer".

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

På kontoen registreres tilgange af almene boligobligationer. Det er den nominelle værdi, der registreres på regnskabskontoen, mens en eventuel forskel mellem købsprisen og den nominelle værdi registreres på regnskabskonto 58.59 Almene boligobligationer – opkøbskurstab/gevinst.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer på. Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

"Obligationer - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års anskaffelser.
 
Kontoen viser tilgangen i obligationer, pantebreve og andre værdipapirer.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang.

"Aktier og andelsbreve - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års anskaffelser.
 
Kontoen viser tilgangen i aktier og andelsbreve.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang.

"Kapitalindskud - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser.
 
Kontoen viser tilgangen i kapitalindskud.
 
Kapitalindskud bliver af den modtagende institution eller virksomhed registreret som en del af egenkapitalen, og kapitalindskuddet giver staten rettigheder og pligter som følge af medejerskab af den pågældende institution eller virksomhed.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang.

Kontoen er en aktivkonto, som ikke anvendes med de nuværende regnskabsregler. Hvis regnskabsreglerne ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af de almene boligobligationer. Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes til at håndtere værdireguleringer af obligationer.

Modkontoen er 71.22.

Kontoen anvendes til at håndtere værdireguleringer af aktier og andelsbreve.

Modkontoen er 71.23.

Kontoen anvendes til at håndtere værdireguleringer af kapitalindskud.

Modkontoen er 71.24. 

Kontoen anvendes ved primoregulering af obligationer i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.
 
Modkontoen er regnskabskonto 74.46 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - værdipapirer". 

Kontoen anvendes ved primoregulering af aktier og andelsbreve i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.
 
Modkontoen er regnskabskonto 74.46 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - værdipapirer". 

Kontoen anvendes ved primoregulering af kapitalindskud i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.
 
Modkontoen er regnskabskonto 74.46 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - værdipapirer".

Ved flytning af obligationer fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal det sikres, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en aktivkonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Kontering hos den afgivende bogføringskreds:

58.42
Obligationer - flytning mellem bogføringskredse
74.46
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner
D K D K
  xxx xxx  

Kontering hos den modtagende bogføringskreds:

Den modtagende institution skal optage obligationerne til den på modtagelsesdatoen bogførte værdi.

58.42
Obligationer - flytning mellem bogføringskredse
74.46
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner
D K D K
xxx       xxx

Ved flytning af aktier og andelsbeviser fra en bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal det sikres, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en aktivkonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Kontering hos den afgivende bogføringskreds:

58.43
Aktier og andelsbreve - flytning mellem bogføringskredse
74.46
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner
D K D K
  xxx xxx  

Kontering hos den modtagende bogføringskreds:

Den modtagende institution skal optage aktierne til den på modtagelsesdatoen bogførte værdi.

58.43
Aktier og andelsbreve - flytning mellem bogføringskredse

74.46
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner
D K D K
xxx       xxx

Ved flytning af kapitalindskud fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal det sikres, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en aktivkonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Kontering hos den afgivende bogføringskreds:

58.44
Kapitalindskud - flytning mellem bogføringskredse
74.46
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner
D K D K
  xxx xxx  

Kontering hos den modtagende bogføringskreds:

Den modtagende institution skal optage kapitalindskuddet til den på modtagelsesdatoen bogførte værdi.

58.44
Kapitalindskud - flytning mellem bogføringskredse
74.46
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner
D K D K
xxx       xxx

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank (Statsgældsforvaltningen)

Kontoen anvendes til at registrere opkøbskurstabet eller -gevinsten, når statsobligationer opkøbes af Statsgældsforvaltningen, hvor forskellen mellem købsprisen og den nominelle værdi registreres på regnskabskonto 58.58.

Kontoen anvendes tillige, når de særlige fonde, som administreres af Statsgældforvaltningen, opkøber obligationer.

Kontoen anvendes til at registrere opkøbskurstabet eller -gevinsten, når staten opkøber almene boligobligationer, hvor forskellen mellem købsprisen og den nominelle værdi registreres på regnskabskonto 58.59.

Herudover registreres der kontoen, når opkøbskurstabet eller –gevinsten efterfølgende periodiseres (omkostningsføres) som en finansiel omkostning. Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.