54 Statslige udlån, tilgange

Læs her om kontering af statslige udlån, tilgange

Kontering af statslige udlån, tilgange

Til udlån og andre tilgodehavender hører statslige udlånsordninger, hvor institutionen bærer den økonomiske risiko ved engagementerne. Administrationen kan dog være henlagt til en anden myndighed. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.
 
Følgende udlånstyper registreres under standardkonto 54 "Statslige udlån, tilgange":

 • Udlån med pant i fast ejendom. Der er tale om udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente afdragsforpligtelser, og som er sikret ved pantebreve med staten som oprindelig kreditor.
 • Udlån uden pant i fast ejendom. Der er tale om andre udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente og afdragsforpligtelser.
 • Rente- og afdragsfri udlån. Der er tale om ydelser, der reelt er tilskud, men hvor der formelt er forbehold om tilbagebetaling.
 • Andre udlån. Der kan fx være tale om udlån, hvor betaling af renter og afdrag afhænger af debitors fremtidige driftsresultat.

Derimod registreres kapitalindskud ikke længere under udlån, men derimod under standardkonto 58 værdipapirer.
 
På standardkonto 54 "Statslige udlån, tilgange" konteres:

 • 54.16 Udlån alle - tilgang
 • 54.17 Restante udlån til inddrivelse
 • 54.18 Udlån alle - værdireguleringer - tilgang
 • 54.19 Modkonto til restante udlån til inddrivelse 
 • 54.20 Udlån alle - primokorrektion
 • 54.22 Udlån alle - flytning mellem bogføringskredse
 • 54.24 Tilsagn om udlån med og uden pant

En eventuel forskel mellem den værdi udlånet bogføres med og det likvide beløb som udbetales til låntager, registreres under konto 26.91 "Tab/gevinst ved udlån".

På standardkontoen konteres:

"Udlån - tilgange" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser.
 
På "Udlån - tilgange" registreres tilgange på udlånssiden.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved tilgange i udlån.

Når et udlån overdrages til inddrivelse i Gældsstyrelsen, så debiteres den nominelle værdi for udlånet på regnskabskonto 54.17.

Den nominelle værdi af samtlige fordringer overdraget til Gældsstyrelsen kan derfor aflæses af debetsaldoen på kontoen.

Registreringer på kontoen modkonteres på konto 54.19

Kontoen er en aktivkonto, som alene anvendes af statsgældforvaltningen

På kontoen registreres initiale og løbende indekseringer af indekserede genudlån.

I de få tilfælde, hvor indekseringen er negativ, registreres dette tillige på konto 54.18. 

Kontoen anvendes som modkonto til registreringer på konto 54.17.

Kontoen anvendes ved primoregulering af kapitalindskud i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.
 
Modkontoen er " Modkonto flytning mellem bogføringskredse / primokorrektioner - udlån" 74.45.

Ved flytning af udlån fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Kontering hos den afgivende bogføringskreds:

54.22
Udlån - flytning mellem bogføringskredse
74.45
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner - udlån
D K D K
  xxx xxx  

Kontering hos den modtagende bogføringskreds:

Den modtagende institution skal optage udlånet til den på modtagelsesdatoen bogførte værdi.

54.22
Udlån - flytning mellem bogføringskredse
74.45
Modkonto flytning mellem bogføringskredse/ primokorrektioner - udlån
D K D K
xxx       xxx

På kontoen foretages debetkonteringer ved afgivelse af tilsagn om udlån. Modposteringen foretages på hensættelseskontoen vedrørende afgivne tilsagn.

Kontering ved tilsagn:

54.24
Tilsagn om udlån og uden pant
77.95
Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn
D K D K
xxx       xxx

Kontering ved udbetaling af lånebeløbet til låntager:

Når beløbet udbetales, nulstilles det afgivne tilsagn og konto 54.24 nulstilles. Det udbetalte beløb registreres samtidig som et almindeligt udlån jf. regnskabskonto 54.16.

54.16
Udlån - tilgange
Likvider
D K D K
xxx       xxx

 

54.24
Tilsagn om udlån og uden pant
77.95
Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn
D K D K
  xxx xxx