74 Fri egenkapital

Læs her om kontering af fri egenkapital

Kontering af fri egenkapital

Ved årets afslutning foretages en automatisk nulstilling af samtlige driftskonti i de enkelte institutioners regnskabssystemer (nulstilling af finans), samtidig med at den samlede nettosaldo på driftskonti overføres til den frie egenkapital. Den samlede saldofremføring sker til konto 74.11 Egenkapital.

Under den frie egenkapital er endvidere samlet en række konti i relation til årets resultatdisponering på henholdsvis det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede område.

Der er følgende konti under den frie egenkapital:

 • 74.03 Modkonto til resultatdisponering
 • 74.06 Reguleret overført overskud
 • 74.07 Overført overskud. Gebyrvirksomhed
 • 74.11 Egenkapital
 • 74.12 kontoændringer; egenkapitalen
 • 74.13 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen
 • 74.14 Afregning vedr. egenkapitalen
 • 74.15 Mellemværende vedr. egenkapitalen
 • 74.21 Årets afskrivninger - udgiftsbaseret bevilling
 • 74.26 Forskel mellem salgsværdi og gevinst/tab (anlægsaktiver) - udgiftsbaseret bevilling
 • 74.61 Likviditetstildeling, selvstændig likviditet
 • 74.62 Øvrige likviditetsafregninger vedrørende selvstændig likviditet
 • 74.64 Udsaldering SKB FF1 konti
 • 74.66 Udsaldering DN konti til FM
 • 74.68 Likvide overførsler indenfor et pengeforsyningsområde  
 • 74.71 Neutralisering af akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger
 • 74.72 Akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger 
 • 74.80 Mellemregning lokale systemer
 • 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
 • 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område
 • 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område
 • 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
 • 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område

Nedenfor er kontiene opdelt på 4 overordnede grupper af regnskabskonti:

 1. Konti vedrørende resultatdisponering for det omkostningsbaserede område
 2. Konti vedrørende resultatdisponering for det udgiftsbaserede område
 3. Konti vedrørende resultatdisponering for de udgiftsbaserede driftsbevillinger  
 4. Øvrige konti

1. Konti vedrørende resultatdisponering på det omkostningsbaserede område

Under denne hovedgruppe er samlet en række egenkapitalkonti, der alle vedrører resultatdisponeringen på det omkostningsbaserede område. Der er tale om følgende regnskabskonti:  

 • 74.03 modkonto til resultatdisponering
 • 74.06 reguleret overført overskud
 • 74.07 overført overskud. Gebyrvirksomhed
 • 74.11 Egenkapitalen
 • 74.12 kontoændringer; egenkapitalen
 • 74.13 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen
 • 74.14 Afregning vedr. egenkapitalen
 • 74.15 Mellemværende vedr. egenkapitalen

2. Konti vedrørende resultatdisponering for det udgiftsbaserede område

Denne hovedgruppe omfatter egenkapitalkonti vedrørende resultatdisponeringen på det udgiftsbaserede område og omfatter følgende regnskabskonti:  

 • 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område 
 • 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område 
 • 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område 
 • 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
 • 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område

3. Konti vedrørende resultatdisponering for de udgiftsbaserede driftsbevillinger 

Denne hovedgruppe omfatter egenkapitalkonti vedrørende de udgiftsbaserede driftsbevillinger, hvor det udelukkende er den samlede akkumulerede videreførelse, som skal bogføres. Gruppen omfatter følgende regnskabskonti:

 • 74.71 Neutralisering af akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger 
 • 74.72 Akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger 

4. Øvrige konti

Denne hovedgruppe indeholder en række mere teknisk orienterede egenkapitalkonti i relation til likviditetsafregning, afskrivninger på det udgiftsbaserede område mv.

Gruppen indeholder ligeledes konto 74.11, hvortil samtlige driftskonti saldofremføres ved årets afslutning.

Følgende egenkapitalkonti indgår i gruppen:

 • 74.11 Egenkapitalen
 • 74.21 årets afskrivning – udgiftsbaseret bevilling
 • 74.26 forskel mellem salgsværdi og gevinst/tab (anlægsaktiver) – udgiftsbaseret bevilling   
 • 74.61 likviditetstildeling, selvstændig likviditet
 • 74.62 øvrige likviditetsafregninger vedrørende selvstændig likviditet
 • 74.64 udsaldering SKB FF1 konti
 • 74.66 udsaldering DN konto til FM
 • 74.68 Likvide overførsler indenfor et pengeforsyningsområde 
 • 74.80 mellemregning lokale systemer 

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Regnskabskonto 74.03 fungerer som modkonto til disponering af årets resultat. Modposten til 74.03 bogføres på følgende konti: 74.06 Reguleret overført overskud; 74.07 Overført overskud; Gebyrvirksomhed; 73.11 Bortfald af årets resultat og 73.50 udbytte. 

I eksemplet er vist en resultatdisponering, hvor overskuddet er videreført til overført overskud. 

74.03
Modkonto til resultatdisponering
74.06
Reguleret overført overskud
K D  K
xxx       xxx

 Se konteringseksempel under standardkonto 73 for håndtering af bortfald af årets resultat

Det regulerede overførte overskud er et udtryk for den del af institutionens egenkapital, der kan anvendes af institutionen inden for dens formål.
 
Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft. 

På baggrund af udgiftsloftet kan institutionen kun bruge det videreførte overskud, hvis andre institutioner indenfor samme ministeransvarsområde bruger tilsvarende mindre.

Modposten til kontoen er 74.03.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer for at vise omfanget af det overførte overskud.

Den del af virksomhedens resultat (overskud/underskud), der kommer fra et brugerfinansieret område skal placeres på regnskabskonto 74.07 "Overført overskud, gebyrvirksomhed." 

Kontoen modtager alle bevægelser fra driftskontiene ved beholdningsoverførslen (ved nulstilling af finans).
 
Som udgangspunkt kan der ikke bogføres direkte på kontoen. Kontoen er dog åben for bogføring af primokorrektioner, men kun i følgende tilfælde:

 • Ændring af regnskabsprincipper eller regnskabspraksis
 • Den endelige lukning af regnskabsføringen på et delregnskab og/eller bogføringskreds, men kun i forbindelse med nulstillingen af saldiene på ganske bestemte regnskabskonti, hvor en normal regnskabskontering ville resultere i fejl i regnskaberne

For at kunne bogføre primokorrektioner på kontoen, kræves der godkendelse fra Økonomistyrelsen.

Regnskabskonto 74.12 benyttes ved kontooverførsler af overført overskud til/fra anden hovedkonto. Såfremt overført overskud modtages debiteres 74.12 mens 74.06 krediteres og vice versa såfremt overført overskud afgives. Endvidere skal det bemærkes at regnskabskonto 74.14 og FF7-kontoen ligeledes benyttes (idet kontoændringen medfører likviditetsforskydning) ved afgivelse/modtagelse af overskud ifm. kontoændringer. Dog bogføres likviditetsreguleringen først i det følgende regnskabsår, hvor overførslen faktisk finder sted.

Samlet set ser bogføringen således ud ved modtagelse af overført overskud.

74.06
Reguleret overført overskud
74.12
Kontoændringer; egenkapital
K D  K
  xxx xxx  

 

74.14
Afregning vedr. egenkapitalen
62.31
SKB FF7 finansieringskonto
K D  K
  xxx xxx  

I stedet for at udligne 74.12 sker afregningen af likviditetsoverførslen fra den afgivende institution til den modtagende ved postering af 74.14 med modpost på FF7-kontoen. 74.12 saldofremføres til konto 74.15, således beholdningen herpå nulstilles.

Helt grundlæggende er der to regnskabskonti, hvor det er muligt at bogføre bortfald. Den ene er 73.11 "Bortfald af årets resultat", hvor den del af årets resultat, som står til forfald skal bogføres. Den anden bortfald konto er nærværende konto, som anvendes ved bortfald af allerede videreført overskud.

Modkontoen til 73.11 er 74.03, da det er disponeringen af året resultat, mens modkontoen til 74.13 er 74.06, da det er det videreførte overskud. 

Regnskabskonto 74.13 benyttes ved (ekstraordinært) bortfald af egenkapitalen. Dette kan være foranlediget af bortfald af tidligere års akkumuleret overført overskud ifm. nye regnskabsprincipper etc. Såfremt der skal ske ekstraordinært bortfald af den frie egenkapital skal 74.06 debiteres med modpost (kreditering) på 74.13.
 
Et eventuelt bortfald vil samtidig betyde, at der skal indbetales overskydende likviditet til Økonomistyrelsen svarende til bortfaldet.

Det er ikke muligt at foretage negativ bortfald, medmindre der er opnået særskilt godkendelse fra Finansministeriets departement. Derfor er kontoen en balancekonto, hvorpå der kun foretages krediteringer.

Endvidere skal det bemærkes at regnskabskonto 74.14 og FF7-kontoen ligeledes benyttes idet bortfaldet medfører likviditetsforskydning. Dog bogføres likviditetsreguleringen først i det følgende regnskabsår, hvor overførslen faktisk finder sted.

74.06
Reguleret overført overskud
74.13
Bortfald af overført overskud egenkapital
K D  K
xxx       xxx

 

74.14
Afregning vedr. egenkapitalen
62.31
SKB FF7 finansieringskonto
K D  K
xxx      xxx 

I stedet for at udligne 74.13 sker afregningen af likviditetsoverførslen fra den afgivende institution til Moderniseringsstyrelsen ved postering af 74.14 med modpost på FF7-kontoen. 74.13 saldofremføres til konto 74.15, således beholdningen herpå nulstilles.

Regnskabskonto 74.14 benyttes ved afregningen af hhv. konto 74.12 og 74.13. Modposten til kontoen er 62.31 FF7-kontoen. Kontoen anvendes først ved den faktiske overførsel, og bruges i praksis derfor først efterfølgende regnskabsår.

Der må ikke foretages egentlige posteringer på kontoen, da den kun anvendes til nulstilling af 74.12 og 74.13 ultimo regnskabsår. Ved den efterfølgende likviditetsoverførsel, bliver 74.14 ligeledes nulstillet, hvorfor konto 74.15 også balancerer.

I den udstrækning der foretages afskrivninger på udgiftsbevillinger foretages de som følger:

Formålet med kontoen er, at afskrivninger på udgiftsbevillinger ikke foretages over driften, da anskaffelsen blev foretaget her. Til gengæld skal aktiverne afskrives for at balancen skal være retvisende. Modposten til denne afskrivning skal derfor foretages på egenkapitalen.

Der regnskabsføres anlægsaktiver på en del udgiftsbaserede bevillinger. Det gælder primært hovedkonti med anlægsbevillinger.

Den generelle regel for sådanne anlæg er, at de anskaffes til en værdi, som udgiftsføres i anskaffelsesåret, men samtidig opføres i statens og institutionens balance med anskaffelsesværdien.

De pågældende afskrivninger på anlægsaktiver skal konteres direkte på egenkapitalen. Institutionerne må ikke føre afskrivninger via driften for udgiftsbaserede områder.

I nedenstående eksempel er vist hvorledes anskaffelsen af anlægsaktiver er bogført (uden momshensyn), samt årets afskrivning på infrastruktur på en udgiftsbaseret bevilling med afskrivninger:

51.42
Infrastruktur anskaffelse
95.15
Kreditor samlekonto
K D  K
xxx       xxx

 

51.45
Infrastruktur akk. afskrivning
74.21
Årets afskrivninger udgiftsbaseret bevilling
K D  K
  xxx xxx  

Konto 74.21 er en balancekonto, hvorpå der primært føres debetposteringer.

Der regnskabsføres anlægsaktiver på en del udgiftsbaserede bevillinger. Det gælder primært hovedkonti med anlægsbevillinger.
 
Den generelle regel for sådanne anlæg er, at de anskaffes til en værdi, som udgiftsføres i anskaffelsesåret, men samtidig opføres i statens og institutionens balance med anskaffelsesværdien.

Ved denne bogføring bliver anlægsaktivernes bogførte værdi gradvis reguleret, hvilket også gælder traditionel bogføring på det omkostningsbaserede bevillinger.  
 
Når der sker en afhændelse af anlæg, skal institutionen være særligt opmærksom på konteringen. De tidligere registreringer af akkumulerede af-,ned- og opskrivninger skal nettopåvirke den oprindelige anskaffelsesværdi, som tilsammen svarer til bogført værdi. Det skal sikres, at tab/gevinst ved afhændelsen af anlægget IKKE kommer til at påvirke resultatopgørelsen på den udgiftsbaserede bevilling.

I stedet for tab/gevinst ved salg af anlægsaktiv er det den totale salgssum, som har betydning i henhold til bevillingsopfølgningen, ligesom det var købssummen, der resultatpåvirkede ved anskaffelsen.

Nedenstående eksempel omhandler infrastruktur:

Anskaffelsessum= 200

Salgssum= 100

Afskrivninger= 60

 

51.44
Infrastruktur - afhændelse
Likvider
K D  K
  200 100  

 

51.45
Infrastruktur - akk. afskrivninger
74.26
Forskel mellem salgsværdi og gevinst/tab
K D  K
60     40  

Bogført værdi= 200-60=140

Gevinst/tab= 100-140= -40

Dermed viser konto 74.26 et nettotab på 40.

 

22.90
Tab ved afhændelse og erhvervelse af anlæg
22.92
Neutralisering tab ved salg af anlæg (på udgiftsbaseret bev.)
K D  K
40       40

På en omkostningsbevilling ville konto 22.90 være anvendt i stedet for 74.26, og 22.92 ikke være medtaget, således tabet havde resultatpåvirkning. Læs mere om standardkonto 22 her.

Med henblik på at registrere salgssummen registreres følgende:

52.94
Salgsværdi af anlæg (udgiftsbaseret bev.)
52.97
Modkonto 52.94
K D  K
  100 100  

For udgiftsbevillinger bliver konto 52.94 medregnet i resultatopgørelsen, således den både har DAU og bevillingseffekt. Læs mere om standardkonto 52 her.

Konto 74.26 er en balancekonto under egenkapitalen, som kun benyttes på udgiftsbaserede bevillinger, hvor den anvendes til at forhindre, at en omkostningsbaseret opgørelse af tab eller gevinst på salg af anlægsaktiver får effekt på resultatopgørelsen på udgiftsbaserede bevillinger.

Kontoen benyttes til at registrere likviditetstildeling vedr. a conto likviditet, (tolvtedelsrater).
 
Denne konto blev tidligere anvendt som modkonto til pengeinstitutkontoen, når den månedlige a conto likviditet blev indsat. Ved indtræden i den nye likviditetsordning for de omkostningsbaserede bevillinger sker konteringen af den månedlige a conto likviditet i stedet på konto 10.11 Bevilling FL (kredit) og på konto 62.31 SKB FF7 finansieringskonto.
 
Konto 74.61 Likviditetstildeling, selvstændig likviditet skal fortsat anvendes af de få institutioner, der i en overgangsperiode ikke er omfattet af den nye likviditetsmodel for omkostningsbaserede bevillinger, og som stadig er omfattet af likviditetsstyring. For disse institutioner er modkontoen 63.32.
 
Desuden anvender Økonomistyrelsen konto 74.61 Likviditetstildeling, selvstændig likviditet som modpost ved udbetalingen af tolvtedelsrater til institutionerne med den nye likviditetsmodel for omkostningsbaserede bevillinger.
 
Bogføringskonto 74.61 skal totalt for hele staten vise samme saldo (med modsat fortegn), som konto 10.11 og 10.18. 

Kontoen benyttes af institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet.

74.62 bliver anvendt ved udgangen af året, til regulering af 1/12-dels raterne, hvorpå det skal reguleres, hvorvidt institutionen har fået for meget eller lidt likviditet i årets løb.

Kontoen er en balancekonto, som debiteres ved for meget likviditet og krediteres ved for lidt likviditet. Da Finansministeriet laver en modpostering ved likviditetsopgørelsen, skal kontoen give 0,00 for staten som helhed.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB) og har finansieringsform 1 (FF1). Denne finansieringsform anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven (typisk tilskud, andre overførselsudgifter, skatter, renter).
 
Finansieringsform 1 indebærer, at institutionen kan foretage udbetalinger vedr. de udgifter, den afholder på de hovedkonti, der er placeret i bogføringskredsen med en SKB FF1-konto, uden at institutionen selv skal stille likviditeten til rådighed eller bliver finansielt belastet af likviditetstrækket.
 
Disse SKB-konti bliver udsalderet (saldoen tømmes eller opfyldes til 0 kr.) den 15. i hver måned bortset fra december, hvor det sker med udgangen af årets sidste bankdag. Denne udsaldering mellem institutionens SKB-konto og en af Økonomistyrelsens SKB-konti er en likvid transaktion, der hverken skal modposteres som indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i institutionens regnskab.
 
Når der i SKB-systemet fremgår kontoudtog, som viser den månedlige udsaldering af SKB FF1-kontoens saldo, posteres udsalderingen ved regnskabsføring mellem kontiene 63.31 "SKB FF1 (mdl. Udsaldering)" og 74.64 "Udsaldering SKB FF1 konti".
 
Der bogføres en modpostering i Finansministeriet, således der ikke er en likvid forøgelse/formindskelse for staten som helhed, hvorfor regnskabskonto 74.64 totalt for hele staten skal vise 0,00 kr.

Kontoen benyttes af de få institutioner, som stadig har bankkonti i Danmarks Nationalbank, og hvor disse bankkonti bliver udsalderet (saldoen tømmes eller opfyldes til 0 kr.) månedligt. Denne udsaldering mellem institutionens DN-konto og Finansministeriets DN-konto er en likvid transaktion, der hverken skal modposteres som indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i institutionens regnskab.
 
Når der fra Danmarks Nationalbank modtages kontoudtog, som viser, at kontoen er blevet udsalderet til Finansministeriets ordinære konto i DN, så posteres udsalderingen ved regnskabsføring mellem kontiene 63.65 "Løbende konti i DN" og 74.66 Udsaldering DN konto til FM.
 
Kontoen er en balancekonto, der totalt for hele staten viser saldoen 0,00 kr.

Kontoen benyttes som modkonto ved pengeoverførsler mellem bogføringskredse fx pengeoverførsel fra en SKB til en anden. Kontoen anvendes bl.a. af Navisionbrugere, hvor en bogføringskreds pengeforsyner en anden bogføringskreds, fx hvor der er fælles pengeforsyning fra én SKB-finansieringskonto.

Effekten af at anvende denne konto som modkonto til pengeoverførsler er, at der ikke bliver registreret indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i den bogføringskreds, hvor likvidkontoen bliver forøget/formindsket. En sådan situation er kun relevant i ganske særlige situationer, kontoen skal derfor kun anvendes i sjældne tilfælde.

Kontoen må ikke anvendes ved pengetransaktioner mellem omkostnings- og udgiftsbaserede områder. I sådanne tilfælde vil der være tale om egentlige tilgodehavender/gæld, som løbende skal afregnes likviditetsmæssigt.

Kontoen skal give 0 for alle bogføringskredse under et pengeforsyningsområde set under ét.

Kontoen anvendes til at neutralisere det bogførte videreførte overskud på konto 74.72. Neutraliseringen bogføres ved at debitere kontoen.

På kontoen bogføres det akkumulerede videreførte overskud for de udgiftsbaserede driftsbevillinger.

Udgiftsbaserede driftsbevillinger forekommer kun på ganske enkelte områder, jf. vejledningen om bevillingsafregning.

Det akkumulerede videreførte overskud bogføres ved at kreditere konto 74.72

Kontoen anvendes primært af institutioner med regnskabssystemer, som afleverer regnskabstal til Statens KoncernSystem (SKS), hvor debet- og kredit-posteringerne er lige store på hvert enkelt delregnskab inden for en bogføringskreds. Det er ikke et krav fra SKS, men det kan være en nødvendig funktionalitet i det lokale system. I sådanne tilfælde anvendes konto 74.80 som modkonto til summen af de øvrige posteringer. Totalt for bogføringskredsen giver posteringerne på konto 74.80 saldo 0,00 kr.
 
I sjældne situationer kan det komme på tale at anvende konto 74.80 i forbindelse med transaktioner mellem bogføringskredse, men de nye likviditetsordninger og de styringsmetoder, der er knyttet dertil, indebærer at transaktioner mellem bogføringskredse i meget større udstrækning end tidligere skal ske sammen med likvide overførsler mellem bogføringskredsene. Derfor vil anvendelsen af konto 74.80 blive mindsket i sådanne situationer.

På kontoen registreres modposteringer til de øvrige resultatdisponeringskonti.

Kontoen er et udtryk for de frie reserver institutionen har på dens egenkapital, som kan anvendes indenfor dens formål under hensyntagen til udgiftsloftet.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer for at vise omfanget af det overførte overskud. Kontoen debiteres ved negativ afvigelse mellem bevilling og regnskab, bortfald samt afvigelser ved bevillingstekniske omflytninger eller kontoændringer.

Desuden krediteres det akkumulerede overskud pr. 1. januar 2013 som primopostering på regnskabskonto 74.90.

Se konto 74.91+74.92+74.93+74.94 for eksempler.

På kontoen registreres afvigelsen mellem bevilling og regnskab. Afvigelsen herimellem registreres uanset om beløbet er til videreførelse, bortfald eller overførsel til anden hovedkonto.

Modkontoen til kontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debiteringer for at vise det overførte overskud. Kontoen krediteres såfremt regnskab er større end bevilling. 

74.91
Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
K D  K
xxx       xxx

På kontoen registreres korrektioner i forbindelse med kontoændringer. Sådanne korrektioner omfatter eventuelle videreførselsbeløb, der skal tilføres hovedkontoen fra en anden hovedkonto, eller videreførelsesbeløb der skal overføres til en anden hovedkonto.

Kontoen anvendes typisk ved ressortændringer.

Modkontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debiteringer for at vise det modtagne beløb ved kontoændringer. Kontoen krediteres ved afgivelse til en anden hovedkonto.

74.92
Kontoændringer, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
K D  K
xxx       xxx

På kontoen registreres den del af et givent overskud, der ikke kan videreføres til kommende år.

Bortfald må ikke anvendes til at tilføje midler til en hovedkonto (negativ bortfald). Der er dog en undtagelse fra denne regel nemlig konkrete anlægsprojekter eller reservationsbevillinger, der afsluttes med et merforbrug, der udgør under 50.000 kr. I sådanne tilfælde kan der søges bortfald med modsat fortegn, således at man sikrer, at hovedkontoen kan lukkes.

Hvis merforbruget udgør mere end 50.000 kr., når projektet afsluttes, må der dog først foretages bortfald i det efterfølgende finansår, dvs. efter at merforbruget har været vist i bevillingsafregningen for et år.

Modkontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres krediteringer for at vise bortfald.

74.93
Bortfald, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumulere overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
D K D K
  xxx xxx  

På kontoen registreres omflytninger mellem indtægts- og udgiftsbevillinger.

For visse anlægs- og reservationsbevillinger er der etableret en særlig hjemmel på finansloven til at genanvende eventuelle merindtægter. Genanvendelse af sådanne merindtægter registreres ved en bevillingsteknisk omflytning på bevillingsafregningen.

Det understreges, at bevillingstekniske omflytninger udelukkende må foretages i den udstrækning, der foreligger en særlig hjemmel hertil under de særlige bevillingsbestemmelser på finansloven.

Modkontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der debiteres for at vise den positive merindtægt, der kan genanvendes.

74.94
Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
D K D K
xxx       xxx