71 Værdiregulering over egenkapitalen

Læs her om kontering af værdiregulering over egenkapital

Kontering af værdiregulering over egenkapital

På standardkonto 71 ”Opskrivninger over egenkapitalen” konteres opskrivninger på anlægsaktiverne (dog med undtagelse af ”Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse” samt ”Igangværende arbejder for egen regning”, idet der på disse anlægstyper ikke kan foretages opskrivninger).

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage opskrivninger af aktiver som led i institutionens løbende drift. Hvis det alligevel bliver relevant at opskrive den bogførte værdi af visse anlægsaktiver (inden for retningslinierne udstukket af Økonomistyrelsen) skal anmodningen herom rettes til Økonomistyrelsen.

På standardkonto 71 ”Værdiregulering over egenkapitalen” konteres:

 • 71.02 værdiregulering på færdiggjorte udviklingsprojekter
 • 71.03 værdiregulering på erhvervede koncessioner mv.
 • 71.11 værdiregulering på grunde og arealer
 • 71.13 værdiregulering på bygninger
 • 71.14 værdiregulering på infrastruktur
 • 71.15 værdiregulering på transportmateriel
 • 71.16 værdiregulering på produktionsanlæg og maskiner
 • 71.17 værdiregulering på IT-udstyr
 • 71.18 værdiregulering på inventar
 • 71.21 værdiregulering på finansielle aktiver
 • 71.22 modkonto obligationer - værdireguleringer
 • 71.23 modkonto aktier og andelsbreve - værdireguleringer
 • 71.24 modkonto kapitalindskud af-, ned- og opskrivninger