52 Afhændelse af anlægsaktiver

Læs her om kontering af afhændelse af anlægsaktiver

Kontering af afhændelse af anlægsaktiver

På standardkonto 52 afhændelse af anlægsaktiver bogføres salgsindtægter for solgte anlægsaktiver som en debet og kreditkontering.

Registreringer heraf foretages både for solgte anlægsaktiver indenfor og udenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform. Registreringerne heraf har to forskellige formål indenfor og udenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform. Indenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform anvendes registreringen alene af statistisk hensyn. Informationen herom anvendes af Danmark Statistik med henblik på at kunne opgøre værdien statens solgte anlægsaktiver og har ingen betydning i relation til bevillingsafregningen.

Udenfor for den omkostningsbaserede bevillingsreform foretages registreringen derimod tillige med henblik på at få opgjort en korrekt bevillingsafregning, eftersom det for dette område er salgsindtægten, der skal indgå i bevillingsafregningen - og ikke det omkostningsbaserede tab eller gevinst ved salg af anlægsaktiver.

Afhændelse af anlægsaktiver omfatter følgende konti:

  • 52.84 Salgsværdi af anlæg (omkostningsbaseret)
  • 52.87 Modkonto til 52.84 salgsværdi (omk.bas.bev.)
  • 52.94 salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.)
  • 52.97 modkonto 5294 salgsværdi

Udenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform 

På standardkonto 52 bogføres for udgiftsbaserede bevillinger på følgende konti:

  • 52.94 salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.)
  • 52.97 modkonto 5294 salgsværdi

Når der sælges et anlæg, og institutionen har finansintegration mellem sit finansmodul og sit anlægsmodul, vil et eventuelt tab eller gevinst ved salget blive udgifts-/indtægtsført. Gevinsten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen og anlæggets bogførte værdi. Denne kontering er korrekt, hvis der er tale om afhændelse af anlæg på omkostningsbaserede bevillinger, men i de tilfælde, hvor der sælges anlæg på en udgiftsbaseret bevilling (dvs. salg af infrastruktur, nationalejendom eller salg af anlæg på en af de få driftsbevillinger undtaget fra omkostningsbevillinger), skal hele salgssummen indtægtsføres på standardkonto 52, idet hele anlægget blev udgiftsført ved anskaffelsen.

Herunder vises konteringseksempler på to salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling. Det ene salg er sket til 70 (med et tab på 10) og det andet salg er sket til 130 (med en gevinst på 30), således at man både kan se posteringer ved gevinst og tab. Ved konteringen neutraliseres det omkostningsbaserede gevinst/tab, som måtte være registreret på konto 21.90/22.90, i forbindelse med at der er gennemført en afgangsføring i anlægsmodulet. Derefter bogføres den udgiftsbaserede salgsindtægt på konto 52.94.

De to manuelle posteringer (i venstre kolonne) ser umiddelbart besynderlige ud. Den første neutraliserer det beregnede (omkostningsbaserede) tab på 10 ved en kreditpostering på konto 22.92 og en debetpostering på 10 på konto 74.26, der er en del af egenkapitalen. Begrundelsen er, at et omkostningsbaseret tab ikke skal indgå i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling

Den anden manuelle postering består i en indtægtsføring (kredit) af hele salgssummen 70 på konto 52.94, der er en af de beholdningskonti, som vil blive sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Modposten 70 i debet foretages på konto 54.97, som ikke bliver sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Effekten af den anden manuelle postering er således en indtægtsføring på 70, samtidig med at aktiverne i balancen er upåvirkede af posteringerne på standardkonto 52.

Transaktion anlægsmodul

21.90
Gevinst ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
22.90
Tab ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
D K D K
   (30) 10   

Manuel postering 1

21.92
Neutralisering gevinst ved salg anlæg (på udgiftsbas. bev.)
22.92
Tab ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
D K D K
(30)      10

Manuel postering 1

Konto 74.26 er en del af egenkapitalen

74.26
Tilbageført gevinst/ tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
74.26
Tilbageført gevinst/ tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
D K D K
  (30) 10  

 Manuel postering 2: Indtægtsføring std.kt. 52

52.94
Salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.)
52.94
Salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.)
D K D K
  (130)   70

 Manuel postering 2: Undgår saldi på 52 i balancen.

52.97
Modkonto 52.94
52.97
Modkonto 52.94
D K D K
 (130)   70  

Indenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform

Registrering af salg af anlægsaktiver inden for den omkostningsbaserede bevillingsreform foretages ved, at den bogførte værdi i balancen nulstilles, samt i form af at differencen mellem salgsværdien og den bogførte værdi registreres som et tab eller gevinst på resultatopgørelsen. Det er tabet eller gevinsten, der indgår som en del af bevillingsafregningen. Derfor skal der i sagens natur ikke foretages en neutralisering af dette – i modsætning til det udgiftsbaserede område.

Herudover skal der på standardkonto 52 registreres på følgende konti:

  • 52.84 Salgsværdi af anlæg (omkostningsbaseret)
  • 52.87 Modkonto til 52.84 salgsværdi (omk.bas.bev.)

Konto 52.84 krediteres med periodens salgsværdi, mens konto 52.87 debiteres tilsvarende. Som nævnt ovenfor anvendes denne registrering af Danmark Statistik med henblik på at opgøre statens afgange af anlægsaktiver.