51.6X Produktionsanlæg og maskiner

Læs her om kontering af produktionsanlæg og maskiner

Kontering af produktionsanlæg og maskiner

Som produktionsanlæg anses større tekniske anlæg og større maskiner, hvor det må vurderes, at de enkelte komponenter ikke kan fungere uden indbyrdes sammenhænge. De institutioner, der besidder produktionsanlæg til blandt andet forskningsformål, kan medtage det herunder.
 
Produktionsanlæg og maskiner omfatter tekniske anlæg, produktionsudstyr, radaranlæg, entreprenørmaskiner, skovrejsningsmaskiner, fejemaskiner og gravemaskiner m.v. Endvidere omfatter kategorien laboratorie- og andet produktionsteknisk udstyr.
 
Maskiner omfatter større ikke håndbårne maskiner, der kan fungere selvstændigt.

På ”Produktionsanlæg og maskiner” anvendes følgende regnskabskonti:

 • 51.62 Produktionsanlæg og maskiner - anskaffelse
 • 51.63 Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede nedskrivninger
 • 51.64 Produktionsanlæg og maskiner - afhændelse/afgang
 • 51.65 Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede afskrivninger
 • 51.66 Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede opskrivninger
 • 51.67 Produktionsanlæg og maskiner - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Produktionsanlæg og maskiner - anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af produktionsanlæg og maskiner ved køb:

I eksemplet er momsbogføringen for overskuelighedens skyld udeladt. Denne bogføres på sædvanlig vis:

51.62
Produktionsanlæg og maskiner - anskaffelse
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Foretager institutionen en forbedring på et allerede eksisterende aktiv, skal den værdistigning, forbedringen har påført aktivet, bogføres som en anskaffelse, som anvist ovenfor. Der skal endvidere oprettes et separat anlægskort til forbedringen i anlægskartoteket.

Det er dog væsentligt at der foretages en sondring mellem reelle forbedringer og vedligeholdelse. Er der tale om vedligeholdelsesomkostninger, skal de løbende udgiftsføres over driften på regnskabskonto 22.30 "Reparation og vedligeholdelse".

b) Kontering af produktionsanlæg og maskiner ved donation:

Hvis institutionen har fået aktivet helt eller delvist doneret/refunderet af en ekstern part, så skal anskaffelsen suppleres med en registrering af donationen i institutionens regnskab som vist herunder. (I de tilfælde, hvor institutionen ikke selv betaler for aktivet, konteres ikke på konto 95.15 og 62.31).

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
87.30
Donationer anlæg
D K D K
50      50

Nedskrivning foretages ud fra følgende retningslinjer:

 • anlægsaktiver, der er teknisk forældede eller beskadigede, og hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse, nedskrives i åbningsbalancen.
 • anlægsaktiver, der på baggrund af en officiel beslutning skal skrottes eller udskiftes indenfor en nærmere årrække, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Når en nedskrivning indregnes er der en række generelle krav, der skal være opfyldt:

 • der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.
 • større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.
 • alle nedskrivninger skal kunne dokumenteres og fremgå af åbningsbalancen med en begrundelse for, hvorfor de er foretaget.

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede afskrivninger fx i forbindelse med afgang.

Ved nedskrivning af produktionsanlæg og maskiner foretages kontering som følger:

51.63
Produktionsanlæg og maskiner - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  20 20  

Ved afhændelse af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen, og der skal udarbejdes en opgørelse over fortjeneste eller tab.  

Der sondres i det efterfølgende mellem to former for afhændelse. Disse er henholdsvis salg og donation. 

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der udelukkende foretages kreditposteringer i forbindelse med afgang. 

Salg af produktionsanlæg og maskiner

Tab/fortjeneste opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet og føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Ved salget er det vigtigt, at institutionen medtager afskrivninger indtil afhændelsestidspunktet. Afskrives der eksempelvis kvartalsvis, og sælges aktivet medio et kvartal, skal afskrivningen frem til medio kvartalet beregnes og udgiftsføres i resultatopgørelsen og derefter fratrækkes aktivets bogførte værdi, før en eventuel gevinst eller tab opgøres. 

Trin 1: Afskrivninger til dato for afhændelse af produktionsanlæg og maskiner:

Inden opgørelsen af gevinst eller tab ved salget skal institutionen foretage afskrivninger på aktivet frem til salgsdagen.

51.65
Produktionsanlæg og maskiner - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Tidligere års af-/ned-/opskrivninger vedr. det afhændede aktiv er foretaget som vist i eksemplerne til kontonummer 51.63, 51.65 og 51.66.

Tab/fortjeneste opgøres som følger:

To eksempler på salg af anlægsaktiv

   Tab

Gevinst

 Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede afskrivninger
- Akkumulerede nedskrivninger
+Akkumulerede opskrivninger 

200
-60
-20
10

200
-60
-20
10

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/fortjeneste (-)

40

-10

Heraf tilbageført opskrivning (debut)
Heraf påvirkning af resultatopgørelse

10
30

10
-20

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Trin 2: Tilbageførsel af opskrivning fra særlig egenkapitalkonto

Såfremt der tidligere undtagelsesvis er foretaget en opskrivning på konto 51.66 (udgør 10 i eksemplet), skal der foretages en tilbageførsel heraf som det fremgår af eksemplet herunder. Denne postering nulstiller opskrivningen under aktivets værdi (konto 51.66) og nulstiller samtidig den opskrivning der var placeret under egenkapitalen (konto 71.16).

Opskrivningen har aldrig været indtægtsført, og tilbageførslen påvirker heller ikke resultatopgørelsen, som det fremgår af opstillingen herover.

Er der ikke foretaget nogen opskrivning fortsættes til trin 3.

51.66
Produktionsanlæg og maskiner - akk. opskrivninger
71.16
Opskrivning - produktionsanlæg og maskiner
D K D K
  10 10  

Trin 3.1: Bogføring af salg med tab:

51.65
Produktionsanlæg og maskiner - akk. afskrivninger
51.64
Produktionsanlæg og maskiner - afhændelse/ afgang
D K D K
60     200

 

51.63
Produktionsanlæg og maskiner - akk. nedskrivninger
D K
20  

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   30  

Trin 3.2: Bogføring af salg med gevinst:

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

Nulstilling af donationer, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal afhændelsen af anlægget suppleres med en registrering i institutionens regnskab, som nulstiller af donationen.

I det gennemgående eksempel blev der konstateret et tab på 30 ved salget af det fysiske anlæg. Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 35 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen.

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
87.30
Donationer anlæg
D K D K
  15 50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  30     5

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Alle de ovenstående eksempler vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), så skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen). Desuden skal institutionen foretage en manuel postering som beskrevet under standardkonto 52, som sikrer en korrekt indtægtsføring i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling.

Akkumulerede afskrivninger er den samlede løbende værdiforringelse bestående af de årlige afskrivninger, der har været siden aktivets anskaffelse.

Kontoen er en aktivkonto indeholdende de løbende afskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af afskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede afskrivninger.

Ved salg tilbageføres de akkumulerede afskrivninger. Man skal derfor være opmærksom på, at de akkumulerede afskrivninger ved afhændelse af et givent aktiv skal tilbageføres (se f.eks. konto 51.64 ”Produktionsanlæg og maskiner afhændelse/afgang”, der indeholder et eksempel på salg af aktiver og herunder tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger).

51.65
Produktionsanlæg og maskiner - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  60 60  

Hvis det pågældende aktiv er helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal der foretages en forholdsmæssig donationsafskrivning, som reducerer passivet.

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
20.10
Neutralisering af afskrivninger via donationer
D K D K
15     15

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage opskrivninger som led i institutionens løbende drift. Hvis det alligevel bliver relevant at opskrive den bogførte værdi inden for de af Økonomistyrelsens udstukne retningslinjer, skal anmodningen herom rettes til Økonomistyrelsen.
 
Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.
 
Kontoen er en aktivkonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved registrering af værdiforøgelse, mens der foretages kreditposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede opskrivninger.

Kontoen er en aktivkonto, hvorpå ibrugtagninger registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af produktionsanlæg og maskiner - ibrugtagning af igangværende arbejder inden for samme udgiftsbaserede hovedkonto:

51.67
Produktionsanlæg og maskiner - ibrugtagning af igangværende arbejder
51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
D K D K
200      200

b) Kontering af produktionsanlæg og maskiner - ibrugtagning af igangværende arbejder mellem udgiftsbaserede hovedkonti:

Afgivende hovedkonto

51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
71.16
Værdiregulering Produktionsanlæg og maskiner
D K D K
  200 200  

 Modtagende hovedkonto

51.67
Produktionsanlæg og maskiner - ibrugtagning af igangværende arbejder
71.16
Værdiregulering Produktionsanlæg og maskiner
D K D K
200     200