51.2X Igangværende arbejder for egen regning

Læs her om kontering af igangværende arbejder for egen regning

Kontering af igangværende arbejder for egen regning

Under posten klassificeres uafsluttede projekter, der udføres for egen regning. Institutionen udfører selv arbejdet og har, når aktivet er færdiggjort, det endelige ejerskab og nytte værdien af aktivet. Forudbetalinger på igangværende arbejder klassificeres sammen med det igangværende arbejde.
 
Interne ressourcer registreres og indregnes med det tidsforbrug, der er registreret i tidsregistreringssystemet. For indregning af et givent projekt skal projektet kunne dokumenteres pålideligt og være væsentligt for opgavevaretagelsen.
 
På "Igangværende arbejder for egen regning" anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.22 Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
  • 51.23 Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivninger
  • 51.24 Igangværende arbejder for egen regning - afgang
  • 51.27 Igangværende arbejder for egen regning - tilgang af lagervarer (kun for udgiftsbaserede områder)
  • 51.28 Igangværende arbejder for egen regning - nationalejendom neutralisering

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Igangværende arbejder for egen regning- anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års påbegyndte arbejder som tidligere års uafsluttede arbejder. På kontoen opgøres således den samlede masse af igangværende arbejder.

Igangværende arbejder for egen regning skal værdiansættes til kostpris og indirekte omkostninger. Kostprisen skal foruden materialer og øvrige omkostninger til etableringen af aktivet omfatte alle eksterne og interne ressourcer, der er medgået i forbindelse med arbejdet. Der skal endvidere fradrages for eventuelle nedskrivninger

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

Mens arbejdet er i gang, optages omkostningerne til arbejdet som en tilgang på igangværende arbejder og omkostningsføres. Dette illustreres af nedenstående konteringseksempel.

Kontering af tilgang i igangværende arbejder:

51.22
Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Nedskrivning foretages ud fra følgende retningslinjer:

  • anlægsaktiver, der er teknisk forældede eller beskadigede, og hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse, nedskrives i åbningsbalancen.
  • anlægsaktiver, der på baggrund af en officiel beslutning skal skrottes eller udskiftes indenfor en nærmere årrække, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Når en nedskrivning indregnes er der en række generelle krav, der skal være opfyldt: der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.

  • større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.
  • alle nedskrivninger skal kunne dokumenteres og fremgå af åbningsbalancen med en begrundelse for, hvorfor de er foretaget.

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede afskrivninger fx i forbindelse med afgang.

Ved nedskrivning af igangværende arbejder for egen regning foretages kontering som følger:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Ved afgang af igangværende arbejder for egen regning skal der sondres mellem fire forhold. Disse er henholdsvis aktivering af projektet, det vil sige overgang fra projekter under udvikling til færdiggjorte projekter, salg af projekt til en ekstern part, donationer samt flytning til en anden bogføringskreds. Sidstnævnte behandles særskilt i forbindelse med gennemgangen af regnskabskonto 50.58.

a) Færdiggørelse af igangværende arbejder for egen regning:

Ved færdiggørelse af det igangværende arbejde foretages en overføring af aktivet fra "Igangværende arbejder for egen regning" til de relevante anlægskonti, fx "Produktionsanlæg og maskiner - anskaffelse". Forinden denne overførsel justeres for eventuelle nedskrivninger. Afgangen fra "Igangværende arbejder for egen regning - afgang" til en given anlægskonto skal ske til bogført værdi, det vil sige uden gevinst eller tab.

For brugere uden anlægsmodulet foretages kontering som følger:

Den løbende registrering af igangværende arbejder for egen regning:

51.22
Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Aktivering af igangværende arbejder for egen regning til et færdiggjort anlægsaktiv:

51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
5x.x2
Korrekt anlægstype - anskaffelse
D K D K
  200 200  

 

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
5x.x2
Korrekt anlægstype - anskaffelse
D K D K
70     70

For brugere med anlægsmodul foretages kontering som følger:

Den løbende registrering af igangværende arbejder for egen regning:

51.22
Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Anvender brugeren anlægsmodulet, håndteres aktiveringen af det igangværende arbejde som et salg til bogført værdi (130).

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivninger
51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
D K D K
70     200

 

5x.x2
Korrekt anlægstype - anskaffelse
D K
130  

b) Afgang af igangværende arbejder for egen regning ved salg til en ekstern part:

Ved afhændelse af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen, og der skal udarbejdes en opgørelse over fortjeneste eller tab. 

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der udelukkende foretages kreditposteringer i forbindelse med afgang.

Tab/fortjeneste opgøres som følger:

To eksempler på salg af anlægsaktiv

Tab

Gevinst

 Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede nedskrivninger
+Akkumulerede opskrivninger 

200
-70

200
-70

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/fortjeneste (-)

40

-10

Heraf påvirkning af resultatopgørelse

40

-10

Trin 1: Nedskrivninger til dato for afhændelse af det igangværende arbejde:

Inden opgørelsen af gevinst eller tab ved salget skal institutionen foretage nedskrivninger på aktivet frem til salgsdagen.

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Trin 2.1: Bogføring af salg med tab:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
D K D K
70     200

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   40  

Trin 2.2: Bogføring af salg med gevinst:

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     10

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Alle de ovenstående eksempler vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), så skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen). Desuden skal institutionen foretage en manuel postering som beskrevet under standardkonto 52, som sikrer en korrekt indtægtsføring i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå overførsel fra lagervarer registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af igangværende arbejder - tilgang af lagervarer inden for samme udgiftsbaserede hovedkonto:

51.27
Igangværende arbejder - tilgang af lagervarer
60.14/60.34
Energilagre/varebeholdning - afgang
D K D K
200     200

Kontoen anvendes til at neutralisere oparbejdet saldo (aktivering af nationalejendom) på konto 51.2X, der vedrører nationalejendom. Årsagen er at nationalejendom kun må påvirke statsregnskabet med udgifter og indtægter, men ikke med nogen form for saldo i statens samlede aktivmasse. Modpost til denne neutralisering er konto 72.11 reserveret egenkapital.