51.1X Grunde og arealer

Læs her om kontering af grunde og arealer

Kontering af grunde og arealer

Grunde og arealer omfatter bebyggede eller ubebyggede grunde, hvor der ikke eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse. Eksisterer der forurening på grunden, skal denne dimension medtages i klassifikationen. Desuden omfattes ubebyggede grunde, hvor der eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse. 

På "Grunde og arealer" anvendes følgende regnskabskonti:

 • 51.12 Grunde og arealer - anskaffelse
 • 51.13 Grunde og arealer - akkumulerede nedskrivninger
 • 51.14 Grunde og arealer - afhændelse og afgang
 • 51.16 Grunde og arealer - akkumulerede opskrivninger
 • 51.17 Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Grunde og arealer - anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser.

Grunde og arealer værdiansættes til seneste offentlige vurderinger inden overgangen til det omkostningsbaserede regnskabsprincip.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af tilgang af grunde og arealer. ved køb:

I eksemplet er momsbogføringen for overskuelighedens skyld udeladt. Denne bogføres på sædvanlig vis:

51.12
Grunde og arealer - anskaffelser
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

b) Kontering af tilgang i grunde og arealer ved donation:

Hvis institutionen har fået aktivet helt eller delvist doneret/refunderet af en ekstern part, så skal anskaffelsen suppleres med en registrering af donationen i institutionens regnskab som vist herunder. (I de tilfælde, hvor institutionen ikke selv betaler for aktivet, konteres ikke på konto 95.15 og 62.31).

51.12
Grunde og arealer - anskaffelser
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

 

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
50     50

Hvis brugsværdien bliver betydeligt lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal der foretages en nedskrivning. Dette foretages med udgangspunkt i følgende retningslinjer:

 • anlægsaktiver, der er teknisk forældede eller beskadigede, og hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse, nedskrives i åbningsbalancen.
 • anlægsaktiver, der på baggrund af en officiel beslutning skal skrottes eller udskiftes indenfor en nærmere årrække, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Når en nedskrivning indregnes, er der en række generelle krav, der skal være opfyldt:

 • der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.
 • større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.
 • alle nedskrivninger skal kunne dokumenteres og fremgå af åbningsbalancen med en begrundelse for, hvorfor de er foretaget.

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede afskrivninger fx i forbindelse med afgang.

Ved nedskrivning af grunde og arealer foretages kontering som følger:

51.13
Grunde og arealer - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  80 80  

Ved afhændelse af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen, og der skal udarbejdes en opgørelse over fortjeneste eller tab.

Der sondres i det efterfølgende mellem to former for afhændelse. Disse er henholdsvis:

 1. Salg af et anlægsaktiv
 2. Salg af et anlægsaktiv, der var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part.

Donerer institutionen inventar til en ekstern part uden at modtage betaling herfor, skal dette aktivs bogførte værdi afskrives til værdien nul.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer i forbindelse med afgang.

Salg afgrunde og arealer

Tab/fortjeneste opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet og føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Tab/fortjeneste opgøres som følger:

To eksempler på salg af anlægsaktiv

Tab

Gevinst

Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede nedskrivninger
+Akkumulerede opskrivninger 

200
-80
10

200
-80
10

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/fortjeneste (-)

40

-10

Heraf tilbageført opskrivning
Heraf påvirkning af resultatopgørelse

10
30

10
-20

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Trin 1: Tilbageførsel af opskrivning fra særlig egenkapitalkonto

Såfremt der tidligere undtagelsesvis er foretaget en opskrivning på konto 51.16 (udgør 10 i eksemplet), skal der foretages en tilbageførsel heraf som det fremgår af eksemplet herunder. Denne postering nulstiller opskrivningen under aktivets værdi (konto 51.16) og nulstiller samtidig den opskrivning der var placeret under egenkapitalen (konto 71.11).

Opskrivningen har aldrig været indtægtsført, og tilbageførslen påvirker heller ikke resultatopgørelsen, som det fremgår af opstillingen herover.

Er der ikke foretaget nogen opskrivning fortsættes til trin 3.

51.16
Grunde og arealer - akk. opskrivninger
71.11
Opskrivning - grunde og arealer
D K D K
  10 10  

Trin 2.1: Bogføring af salg med tab:

51.13
Grunde og arealer - akk. nedskrivninger
51.14
Grunde og arealer - afhændelse og afgang
D K D K
80     200

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   30  

Trin 2.2: Bogføring af salg med gevinst

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

Nulstilling af donationer, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal afhændelsen af anlægget suppleres med en registrering i institutionens regnskab, som nulstiller af donationen.

I det gennemgående eksempel blev der konstateret et tab på 30 ved salget af det fysiske anlæg. Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 50 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen.

Eksempel på salg af anlægsaktiv  
Tilbageførsel af oprindelig donation

 50

= Indtægtsføres ved afhændelsen af anlæg

 50

Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab 
Reel gevinst ved salg af anlægget

 30
20

 

87.30
Donationer anlæg
D K
50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  30   20

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Alle de ovenstående eksempler vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), så skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen). Desuden skal institutionen foretage en manuel postering som beskrevet under standardkonto 52, som sikrer en korrekt indtægtsføring i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage opskrivninger som led i institutionens løbende drift. Hvis det alligevel bliver relevant at opskrive den bogførte værdi inden for de af Økonomistyrelsens udstukne retningslinjer, skal anmodningen herom rettes til Økonomistyrelsen.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved registrering af værdiforøgelse, mens der foretages kreditposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre/nulstille de akkumulerede opskrivninger.

51.16
Grunde og arealer - opskrivninger
71.11
Opskrivning - grunde og arealer
D K D K
10     10

Kontoen er en balancekonto, hvorpå ibrugtagninger registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder inden for samme udgiftsbaserede hovedkonto:

51.17
Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder
51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
D K D K
200     200

b) Kontering af grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder mellem udgiftsbaserede hovedkonti:

Afgivende hovedkonto

51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
71.11
Værdiregulering grunde og arealer
D K D K
  200 200  

Modtagende hovedkonto

51.17
Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder
71.11
Værdiregulering grunde og arealer
D K D K
200     200