51 Materielle anlægsaktiver

Læs her om kontering af materielle anlægsaktiver

Kontering af materielle anlægsaktiver

På standardkonto 51 "Materielle anlægsaktiver" konteres en række aktiver. Materielle aktiver kan defineres som aktiver, der har fysisk substans, og som er bestemt til vedvarende eje og brug. Endvidere vil man ofte kunne besigtige et materielt aktiv og dermed være i stand til at identificere og klassificere aktivet ud fra en vurdering af aktivets hovedformål.
Ensartede aktiver med en skønnet selvstændig værdi under 50.000 kr. medtages kun, hvis de tilsammen udgør en værdi, der ligger væsentligt over 50.000 kr. og er væsentlige for institutionens opgavevaretagelse. Det betyder, at registreringen ikke skal omfatte løsøre under 50.000 kr., med mindre aktivet udgør en del af et andet aktiv, eller institutionen har mange af det pågældende aktiv (bunkningsprincippet).

Frivillig bunkning af ensartede materielle anlægsaktiver kan ske, hvis de enkelte aktiver:

 • Samlet set er væsentlige og nødvendige for institutionens opgavevaretagelse, drift eller produktion
 • Samlet set er af betydelig værdi for institutionen
 • Har en brugstid på over et år
 • Har en ensartet levetid

Det enkelte aktiv har en selvstændig værdi under bagatelgrænsen på 50.000 kr.

Eksempler på aktiver, der kan bunkes:

 • Laboratorieudstyr
 • Stambesætning
 • Særligt måleudstyr

Hvorvidt aktivet er væsentligt for institutionens opgavevaretagelse afhænger ikke kun af aktivets art, men også af formålet med anvendelsen. Indenfor energisektoren vil det for eksempel være relevant at bunke målere, fordi de er væsentlige for opgavevaretagelsen. Det vil derimod ikke være relevant at bunke målere til el i en institution, der beskæftiger sig med forskning.

Overordnet set sondres mellem følgende grupper af materielle anlægsaktiver:

 • Grunde og arealer
 • Igangværende arbejder for egen regning
 • Bygninger
 • Infrastruktur
 • Transportmateriel
 • Produktionsanlæg og maskiner
 • IT-udstyr
 • Inventar