50.5X Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Læs her om kontering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Kontering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Til udviklingsprojekter under opførelse hører blandt andet udvikling af IT-systemer, software mv. Udviklingen kan relatere sig til systemer, der udvikles fra grunden, hvor institutionen har specificeret kravene, eller være en ekstern og intern videreudvikling af anskaffede af standardsystemer, hvor funktionaliteten af systemet ændres på baggrund af institutionens kravspecifikationer.
 
Er der tale om færdiggjorte udviklingsprojekter, klassificeres disse under "Færdiggjorte udviklingsprojekter".
 
Følgende forhold gør sig således gældende for indregning som et immaterielt udviklingsprojekt under opførelse:

  • projektet er ikke færdiggjort
  • projekter forventes ikke færdiggjort på balancetidspunktet
  • projektet udføres for egen regning
  • projektets størrelse
  • godkendelse af projektet fra de bevilgende myndigheder

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års påbegyndte projekter som tidligere års uafsluttede projekter. På kontoen opgøres således den samlede masse af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til kostpris.

Er institutionen selv i gang med at udvikle et immaterielt aktiv, skal aktivets værdi registreres på konto "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - tilgang", indtil det er endeligt færdigt. Der må ikke foretages afskrivninger på et aktiv før det er færdigt.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

Mens projektet er i gang, optages omkostningerne til projektet som en tilgang på projekter under opførelse og omkostningsføres. Dette illustreres af nedenstående konteringseksempel.

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Der skal med periodiske mellemrum foretages vurderinger af, hvorvidt aktivet under opførelse reelt har den værdi, det står opført til, eller om der er behov for nedskrivninger.

Situationer der kan indikere behov for nedskrivninger kan være:

  • uklarhed om fremtidigt projektforløb
  • spildte udviklingsomkostninger afholdt på systemløsninger, der er teknologisk forældede og ikke indgår i det færdige system
  • merforbrug af omkostninger i forhold til planlagte budgetter
  • tidsmæssige overskridelser der udtrykker, at det bliver væsentligt dyrere at udvikle aktivet end først antaget

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser.

Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre/nulstille de akkumulerede afskrivninger fx i forbindelse med afgang.

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivninger
20.50
Nedskrivninger – alle aktiver
D K D K
   70 70  

Ved afgang af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse skal sondres mellem tre forhold. Disse er henholdsvis aktivering af projektet, det vil sige overgang fra projekter under udvikling til færdiggjorte projekter, salg af projekt til en ekstern part samt donationer.

a) Færdiggørelse af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

Ved færdiggørelse af udviklingsprojektet foretages en overføring af aktivet fra "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - afgang" til regnskabskonto 50.12 "Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse". Forinden denne overførsel justeres for eventuelle nedskrivninger. Afgangen fra "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - afgang" til "Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse" skal ske til bogført værdi, det vil sige uden gevinst eller tab.

For brugere uden anlægsmodulet foretages kontering som følger:

Den løbende registrering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Aktivering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til færdiggjorte udviklingsprojekter:

50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -afgang
50.12
Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse
D K D K
  200 200  

 

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -nedskrivning
50.12
Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse
D K D K
70     70

For brugere med anlægsmodul foretages kontering som følger: 

Den løbende registrering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivning
20.40
Nedskrivning af immatrielle udviklingsprojekter under opførelse
D K D K
  70 70  

Anvender brugeren anlægsmodulet, håndteres aktiveringen af det immaterielle udviklingsprojekt under salg til bogført værdi (130):

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -nedskrivning
50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -afgang
D K D K
70     200

 

50.12
Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse
D K
  130

b) Afgang af immaterielt udviklingsprojekt under opførelse ved salg til en ekstern part:

Tab/fortjeneste opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet og føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Da der ikke foretages afskrivninger på udviklingsprojekter under opførelse, skal der ved salget udelukkende tages højde for eventuelle nedskrivninger

Tab/fortjeneste opgøres som følger:

To eksempler på salg af anlægsaktiv

   Tab

Gevinst

 Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede nedskrivninger

200
-70

200
-70

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/fortjeneste (-)

40

-10

Heraf påvirkning af resultatopgørelse

40

-10

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Trin 1: Eventuelle nedskrivninger i året frem til dato for afhændelse af udviklingsprojektet:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -nedskrivning
20.40
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse
D K D K
  xxx xxx  

Trin 2.1: Bogføring af salg med tab:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -nedskrivning
50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -afgang
D K D K
70     200

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   40   

Trin 2.2: Bogføring af salg med gevinst:

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Alle de ovenstående eksempler vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), så skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen). Desuden skal institutionen foretage en manuel postering som beskrevet under standardkonto 52, som sikrer en korrekt indtægtsføring i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling.