50.3X Erhvervede koncessioner mv.

Læs her om kontering af erhvervede koncessioner mv.

Kontering af erhvervede koncessioner mv.

Under erhvervede koncessioner mv. aktiveres fx rettigheder og licenser for brug af standard IT-systemer, applikationer, Microsoft Office-pakken mv., hvor det kun er selve rettigheden, der erhverves og ikke systemet som helhed.
 
Koncessioner omfatter særlige tilladelser til at drive en bestemt virksomhed af samfundsmæssig betydning, fx mineraludvinding. For at klassificere en koncession på balancen er det en forudsætning, at koncessionen opfylder definitionen på et anlægsaktiv, det vil sige, rettigheden skal skabe indtægter eller medvirke ved målopfyldelsen for institutionen.
 
Under patenter klassificeres rettigheder, der består i en ret til udnyttelsen af en opfindelse. Erhvervede patenter kan fx bestå i en forskers andel af et patent. Ofte vil retten til patentet være fordelt mellem flere parter, hvilket har betydning i forbindelse med registrering og værdiansættelse af patentet. For klassifikationen er det tilstrækkeligt at rubricere rettigheden som et patent. Et patent forudsætter en officiel godkendelse.
 
Under licenser hører blandt andet de licenser, der er erhvervet for at få ret til at anvende et software system. Licenser er en ret til erhvervsmæssigt at udnytte en opfindelse, en anden har gjort. For licenser skelnes der mellem, om der betales for en løbende licens, eller om der er foretaget en større og længerevarende investering i licensen. I det første tilfælde skal licensen ikke medtages på balancen, mens institutionen skal klassificere licensen under rettigheder på balancen i det andet tilfælde. For at licenser kan aktiveres, er det et krav, at licensen har en varighed udover et år, og at den ikke udløber før en ny version kommer på markedet. Ellers betragtes licensen som en omkostning, der bogføres over driften. Ofte køber en institution kun én licens, men modtager samtidig retten til at flere medarbejdere kan bruge licensen.
 
Rettigheder skal være erhvervet mod et vederlag. Internt oparbejdede rettigheder skal ikke medtages her, men under "Færdiggjorte udviklings projekter".