22 Andre ordinære driftsomkostninger

Læs her om kontering andre ordinære driftsomkostninger

Kontering andre ordinære driftsomkostninger

På kontoen konteres andre ordinære driftsomkostninger i relation til statens køb of varer og tjenester fra private virksomheder eller fra institutioner udenfor det statslige regi. 

Endvidere konteres statens udgifter til forskellige tværministerielle afgifter og refusionsordninger. 

På standardkonto 22 konteres:

 • 22.05 hensættelser, andet
 • 22.07 fordelte indirekte nye omkostninger
 • 22.08 intern fordeling af øvrige omkostninger
 • 22.09 modkonto til 22.08 ”Interne omkostninger”
 • 22.10 rejser og befordring
 • 22.20 repræsentation
 • 22.30 reparations- og vedligeholdelsesudgifter
 • 22.32 arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsskatter og afgifter
 • 22.35 tværministerielle afgifter
 • 22.36 omkostningsdækkende ydelser og kontante godtgørelser 
 • 22.37 kantinetilskud
 • 22.38 AUB- tilskud/refusion
 • 22.40 øvrige driftsaktiviteter
 • 22.45 mindre tilskudsudgifter vedr. institutionernes drift
 • 22.50 køb af tjenester hos kommuner bortset fra vand og energi
 • 22.55 køb af vand og energi til forbrug
 • 22.60 køb af IT-varer til forbrug
 • 22.65 køb af IT-tjenesteydelser
 • 22.70 køb af tjenesteydelser i øvrigt 
 • 22.80 køb af varer til forbrug i øvrigt
 • 22.90 tab ved afhændelse af anlæg
 • 22.91 overskud/underskud på kasse, kurs og momsdifferencer
 • 22.92 Neutralisering af tab ved salg af anlægsaktiver på udgiftsbaserede bevillinger
 • 22.94 Forventet tab på debitorer
 • 22.95 Tab på debitorer
 • 22.98 kontering i forbindelse med udarbejdelse af statsregnskab, Økonomistyrelsen

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes fx til forventede udgifter til tabsgivende aftaler, tab i forbindelse med retslige tvister samt skyldige udgifter til resultatløn, bonusordninger mv.

Endvidere anvendes kontoen til registrering af hensættelser til rådighedsløn til fratrådte tjenestemænd. Læs den nærmere beskrivelse af reglerne herfor under afsnittet om hensættelser.

Kontoen debiteres, når der registreres en ny hensættelse og krediteres, når hensættelsen bliver indfriet.

Når allerede hensatte beløb ikke bliver indfriet, skal de tidligere hensatte beløb tilbageføres. I det tilfælde krediteres konto 22.05.

Modkontoen til regnskabskonto 22.05 er 76.17 Hensættelser.

Konto 22.07 anvendes kun til at ompostere indirekte omkostninger mellem delregnskaber, hvilket ofte vil være identisk med en flytning mellem underkonti indenfor en bogføringskreds.

Ved omposteringen skal der samlet bogføres lige store beløb i debet og kredit på de anvendte delregnskaber. Saldoen for 22.07 inden for en bogføringskreds skal altid være nul.

Ved ompostering af indirekte lønomkostninger mellem delregnskaber anvendes konto 18.07.

Bemærk, at der kun er tale om en metode til at ompostere de indirekte omkostninger. Den forudsætter, at institutionerne allerede har beregnet fordelingen af de indirekte omkostninger og dermed det beløb, der skal omposteres. Denne beregning kan være foretaget i regneark eller ved hjælp af databaser eller på anden måde.

Anvendelsen af omposteringsmetoden forudsætter naturligvis, at institutionen har hjemmel til at foretage en fordeling af omkostningerne.

Der er også andre måder at ompostere indirekte omkostninger, og det er frivilligt at anvende kontoen.

Forskellen mellem henholdsvis konto 18.07 og 18.08/18.09 er, at konto 1807 kun anvendes til omposteringer af lønomkostninger på tværs af delregnskaber, mens konto 18.08/18.09 yderligere anvendes til fordeling på underliggende dimensioner, fx delregnskab, sted, FL-formål og aktivitet. 

Konto 22.08 anvendes af de institutioner som ønsker at foretage en detaljeret ompostering af øvrige omkostninger mellem underliggende dimensioner fx delregnskab, sted, FL-formål og aktivitet, indenfor samme bogføringskreds.

Ved omposteringen skal konto 22.09 anvendes som modkonto, således at saldoen på konto 22.08 og 22.09 samlet giver nul pr. bogføringskreds.

Anvendelsen af omposteringsmetoden forudsætter naturligvis, at institutionen har hjemmel til at foretage en fordeling af omkostningerne.

Ved ompostering af indirekte lønomkostninger mellem dimensioner anvendes konto 18.08.

Forskellen mellem henholdsvis konto 18.07 og 18.08/18.09 er, at konto 1807 kun anvendes til omposteringer af lønomkostninger på tværs af delregnskaber, mens konto 18.08/18.09 yderligere anvendes til fordeling på underliggende dimensioner, fx delregnskab, sted, FL-formål og aktivitet.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Konto 22.09 anvendes af institutioner, som foretager omposteringer mellem interne dimensioner via konto 22.08. På den måde kan de på konto 18.08 aflæse, hvordan de indirekte omkostninger er fordelt, og på konto 22.09 se, hvor de er fordelt fra.

Ved omposteringen skal konto 22.09 anvendes som modkonto til konto 22.08, således at saldoen på konto 22.08 og 22.09 samlet giver nul pr. bogføringskreds.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.

Her konteres alle udgifter i forbindelse med tjenesterejser og udstationering samt alle rejse- og opholdsudgifter til medlemmer af kommissioner, nævn og udvalg. 
 
Forsikringsudgifter under tjenesterejser konteres ligeledes på denne konto. Repræsentationsudgifter i forbindelse med tjenesterejser konteres på regnskabskonto 22.20 ”Repræsentation”. Telefonudgifter i forbindelse med tjenesterejser konteres på regnskabskonto 22.70 ”Køb af tjenesteydelser i øvrigt”.

Kontoen indeholder fx:

 • befordringsgodtgørelse
 • udgifter til offentlig befordring (fly, tog, bus)
 • kørsel med udlejningsvogn
 • kørsel i eget befordringsmiddel (bil, cykel, motorcykel)
 • time- og dagpenge (med fradrag for kost betalt af "andre")
 • studierejser
 • dokumenterede hoteludgifter
 • fast godtgørelse
 • godtgørelse for rejseudgifter
 • rejsegodsforsikring
 • nattillæg
 • rejseudgifter til konsulenter, når disse udgifter ikke er en del af konsulentfirmaets honorar

Kontoen er en omkostningskonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen indeholder udgifter til indkøb, der på købstidspunktet er tiltænkt repræsentation. Hertil medregnes også udgifter til fortæring vedrørende kursusvirksomhed, samt fortæring internt i institutionen.

Kontoen omfatter fx:

 • restaurationsregninger
 • kantineregninger
 • diner transportable
 • blomster og kranse
 • gaver
 • øl, vand og kaffe (til møder)

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen registreres alle udgifter til reparation og vedligeholdelse, der udføres af fremmede håndværkere (inkl. materialer). Hvis reparation og vedligeholdelse er indeholdt i en leje, posteres hele lejen som husleje på regnskabskonto 16.10 ”Husleje”.

Kontoen omfatter fx:

 • reparation af motorkøretøjer
 • reparation af kontormaskiner
 • reparation af it-udstyr
 • udgifter til håndværkere, fx elektrikere, murere, tømrere, malere, glarmestre mv.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen registreres en række arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsskatter, vægtafgifter og en række øvrige skatter og afgifter.

Kontoen omfatter fx:

 • lønsumsafgift (statsinstitutioner er dog generelt set undtaget herfor)
 • arbejdsgiverbidrag til AUB, jf. lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser
 • arbejdsgiverens arbejdsmarkedsbidrag
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
 • arbejdsmiljøafgift
 • ejendomsskatter
 • vandafgifter
 • dækningsafgifter
 • pålignede udgifter til kloakering, herunder afdrag på overtagen kloakgæld
 • vægtafgifter for motorkøretøjer
 • stempelafgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser
 • kommunal indkomstskat af lejeindtægter fra udlejningsejendomme, landejendomme, skove og fabrikker
 • Arbejdsgiverbidrag til AFU, jf. lov om arbejdsmarkedets fond for udstationerede

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer. 

Kontoen anvendes kun til Statens Administration refusionsudgifter til andre statsinstitutioner vedr. fleksjobordningen i staten (opført på finansloven § 07.14.38).

Andre statsinstitutioner skal bogføre deres bidrag til fleksjobordning på konto 18.05 ”Lønbidrag vedr. tværministerielle ordninger” mens modtagne refusioner vedr. fleksjobordningen i staten indtægtsføres på konto 18.92 ”Øvrig tilskud/refusion for beskæftigelse uden årsværk”.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Her konteres udgifts-/omkostningsdækkende tillæg til ansatte (tillæg til dækning af udgifter, den ansatte, herunder også personer ansat som led i beskæftigelsesordninger, har måttet afholde som led i udførelsen af sit arbejde)
 
Dette er fx:

 • uniformsgodtgørelse og uniformer
 • arbejdstøj og kitler
 • flyttegodtgørelse
 • bosættelsesudgifter
 • børnebesøgsrejser
 • flytning af bohave for udstationerede tjenestemænd
 • udrustningshjælp
 • telefongodtgørelse (for tjenestetelefon)
 • tællingsgodtgørelser

Desuden omfatter kontoen en række ydelser til elever, alumner, patienter mv. (kontante ydelser til personer, der er i statens "varetægt", uden at der er tale om et tjeneste- og ansættelsesforhold, og som ydes som led i denne "varetægt"), fx kontante udbetalinger til elever, alumner, indsatte i fængsler, civile værnepligtige mfl.
 
Dette er fx:

 • beklædningsgodtgørelse
 • kostpenge
 • kostgodtgørelse
 • lommepenge
 • arbejdspenge
 • befordringsgodtgørelse.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På denne regnskabskonto konteres tilskud til oprettelse og drift af personalekantiner vedrørende institutionens eget personale mv., såfremt kantinen ikke drives som en del af den pågældende institution, men eksempelvis er personaledrevet eller forpagtet.

Kantinetilskud er defineret ved det tilskud der gives, således at kantinen kan drives på et forretningsmæssigt grundlag, men samtidigt kan holde et prisniveau, der svarer til niveauet i andre private og offentlige kantiner. Tilskuddet kan bl.a. gives til dækning af en del af de med kantinens drift forbundne lønudgifter. Tilskuddet kan ikke gives til råvareindkøb mv., jf. BV 2.4.15.

Endvidere konteres institutionens udgifter til frugtordninger, kaffe-/the ordninger mv. på konto 22.20 repræsentation.

Udgifter i forbindelse med faciliteter, som institutionen stiller til rådighed for kantinen, konteres efter deres art på relevant regnskabskonto, fx konteres møbler under bagatelgrænsen på konto 22.80 Køb af øvrige varer til forbrug.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen anvendes til bogføring af modtagne betalinger fra AUB.

Bogføringen på kontoen omfatter:

 • Modtagne tilskud fra AUB i forbindelse med elevers skoleophold (lov om AUB 6)
 • Modtagne refusioner fra AUB i forbindelse med udstationering af elever med en uddannelsesaftale i udlandet (lov om AUB § 10)
 • Modtagne bonusbetalinger fra AUB

Kontoen indeholder udgifter til erstatninger og bod af ordinær karakter (driftsmæssige risici) af mindre størrelse, diverse mindre tilskud, der ikke er et led i projektarbejde/-forskning, og gaver (ej repræsentation) som ikke kan henføres til driftsomkostninger under andre konti forbundet med ordinære driftsomkostninger.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

En del institutioner afholder i mindre omfang tilskudsudgifter som led i institutionens normale aktiviteter. Det klassiske eksempel er medlemsbidrag til internationale organisationer.

Problemet med sådanne tilskudsudgifter er, at der på den ene side ikke er knyttet egentlige modydelser til betalingen, hvorved der er tale om en overførselsudgift, mens udgiften set fra institutionens side har karakter af en fast driftsomkostningen tæt knyttet til de opgaver, institutionen skal varetage.

Det er samtidig uhensigtsmæssigt ved klassifikationen af institutionens omkostninger i årsrapporten og andre uddata, hvis sådanne små omkostninger bliver regnskabsført uden for driftsposterne. Derfor er regnskabskonto 22.45 oprettet til registreringen af sådanne mindre tilskudsudgifter (primært til udlandet) knyttet til institutionernes drift.

Til statistisk brug kan man, hvor det måtte være relevant, lade konto 22.45 indgå sammen med overførselsudgifterne under standardkontiene 4x.

Kontoen må ikke anvendes på hovedkonti med bevillingstyperne lovbunden bevilling, reservationsbevillinger eller på anden bevilling.

Alle varer og tjenesteydelser, som købes hos kommuner og regioner, henføres til denne konto. Køb af vand og energi til forbrug konteres på regnskabskonto 22.55.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen registreres køb af vand og energi, som umiddelbart forbruges (regnskabsmæssigt), og dermed ikke indkøbes til lager.

På denne konto konteres alt vand- og energiforbrug tilknyttet institutionen, fx:

 • Vand- og energiforbrug til bygningers drift
 • Vand- og energiforbrug til andre aktiviteter, herunder procesenergi
 • Drivmidler til institutionens maskiner, motorkøretøjer, skibe mv.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Alle IT-varer under bagatelgrænsen som ikke indgår i frivillig it-bunkning.

Kontoen indeholder fx:

 • mindre printere og AV-udstyr
 • tastaturer
 • musemåtter
 • kabler og fx lyskanoner
 • bærbare pc'ere
 • lokalnetværk
 • netværkskomponenter
 • fast- og mobiltelefoner
 • printerpapir og toner

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På denne konto bogføres alle IT-tjenesteydelser, der ikke er en del af et aktivs kostpris.
 
Kontoen indeholder fx:

 • konsulentbistand til it-projekter, der ikke aktiveres
 • software og softwarelicensafgifter
 • leje af it-udstyr
 • datakommunikation, herunder telefonabonnement og samtaleudgifter
 • databehandling
 • it-vedligeholdelses- og driftskontrakter

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer. 

På denne konto registreres køb af tjenesteydelser og andre ydelser, herunder gebyrer i tilfælde hvor de er pålagt som betaling for en konkret handling/transaktion, der ikke kan henføres til regnskabskontiene 22.05-22.65.
 
Kontoen indeholder fx:

 • revisionsbistand
 • advokatbistand
 • konsulentbistand
 • læge- og tandlægehonorar
 • porto, frimærker
 • kursusafgifter
 • rengøring og renovation
 • annoncering, marketing og reklame
 • transport og forsendelsesomkostninger
 • vagttjeneste
 • installationsudgifter til maskiner, inventar og andet materiel
 • trykning og/eller indbinding
 • forsikringspræmier

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen registreres varekøb, som umiddelbart forbruges (regnskabsmæssigt). Det vil sige alle varer, der ligger under bagatelgrænsen og dermed ikke skal aktiveres, undtaget indkøb til it, der såfremt de ikke skal aktiveres kan henføres særskilt til regnskabskonto 22.60 "Køb af it-varer til forbrug", samt varer der ikke indkøbes til lager.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer. 

På kontoen registreres tab ved salg af anlægsaktiver.
 
Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen indeholder fx:

 • kassedifferencer (over- og underskud)
 • øreafrunding (over- og underskud)
 • kursdifferencer ved veksling af fremmed mønt (gevinst- og tab)
 • momsdifferencer (indgående såvel som udgående)

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres både debet og kreditposteringer.

Når der sælges et anlæg, og institutionen har finansintegration mellem finansmodulet og anlægsmodulet, så vil et eventuelt tab ved salget af dette anlæg blive udgiftsført på konto 22.90 ”Tab ved afhændelse og erhvervelse af anlæg”. Tabet er beregnet som forskellen mellem salgssummen og anlæggets bogførte værdi. Denne kontering er korrekt, hvis der er tale om afhændelse af anlæg på omkostningsbaserede bevillinger.

I de sjældne tilfælde, hvor der sælges anlæg på en udgiftsbaseret bevilling (dvs. salg af infrastruktur, nationalejendom eller salg af anlæg på en af de få driftsbevillinger undtaget fra omkostningsbevillinger), skal hele salgssummen indtægtsføres på standardkonto 52, idet hele anlægget blev udgiftsført ved anskaffelsen.

Konto 22.92 anvendes til at neutralisere det omkostningsbaserede tab, som måtte være registreret på konto 22.90 ”Tab ved afhændelse og erhvervelse af anlæg” i forbindelse med, at der er gennemført en afgangsføring i anlægsmodulet.

Herunder vises konteringseksempler på to salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling. Det ene salg er sket til 70 (med et tab på 10), og det andet salg er sket til 130 (med en gevinst på 30), således at man både kan se posteringer ved gevinst og tab.

De to manuelle posteringer (i højre kolonne) ser umiddelbart besynderlige ud. Den første neutraliserer det beregnede (omkostningsbaserede) tab på 10 ved en kreditpostering på konto 22.92 og en debetpostering på 10 på konto 74.26, der er en del af egenkapitalen. Begrundelsen er, at et omkostningsbaseret tab ikke skal indgå i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling, men samtidig oversteg den bogførte værdi af anlægget de modtagne likvide midler, og derfor har transaktionen via anlægsmodulet netto krediteret 10 på forskellige aktivkonti. For at balancen forsat skal balancere, så må egenkapitalen debiteres med 10.

Den anden manuelle postering består i en indtægtsføring (kredit) af hele salgssummen 70 på konto 52.94 ”Salgsværdi af anlæg (udgiftsbaseret bevilling), der er en af de beholdningskonti, som vil blive sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Modposten 70 i debet foretages på konto 52.97 ”Modkonto 52.94”, som ikke bliver sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Effekten af den anden manuelle postering er således en indtægtsføring på 70, samtidig med at aktiverne i balancen er upåvirkede af posteringerne på standardkonto 52. 

Transaktion anlægsmodul

21.90
Gevinst ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
22.90
Tab ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
D K D K
  (30)  10  

Manuel postering 1

21.92
Neutralisering gevinst ved salg anlæg (på udgiftsbas. bev.)
22.92
Neutralisering tab ved salg af anlæg (på udgiftsbas. bev.)
D K D K
(30)      10

Manuel postering 1

Konto 74.26 er en del af egenkapitalen

74.26
Tilbageført gevinst/tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
74.26
Tilbageført gevinst/tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
D K D K
   (30) 10  

Manuel postering 2: Indtægts-føring std.kt. 52

52.94
Salgsværdi af anlæg (udg. bas. bev.)
52.94
Salgsværdi af anlæg (udg. bas. bev.)
D K D K
  (130)     70

Manuel postering 2: Undgår saldi på 52 i balancen.

52.97
Modkonto 52.94
52.97
Modkonto 52.94
D K D K
(130)     70  

Kontoen anvendes til bogføring af forventet tab på debitorer.

Det forventede tab bogføres ved debetpostering og modkonteres på balancen på konto 61.19 Nedskrivning på debitorer.

Når det faktiske tab realiseres, tilbageføres posteringen på 22.94/61.19 og føres på 22.95.

Kontoen anvendes til bogføring af faktisk tab på debitorer.

Det faktiske tab bogføres ved en debetpostering og modkontoen på balancen er konto 61.17 Debitorer til inddrivelse.

Ved bogføring af det faktiske tab tilbageføres det tidligere bogførte forventede tab på debitorer. 

Anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.