22 Andre ordinære driftsomkostninger

Læs her om kontering andre ordinære driftsomkostninger

Kontering andre ordinære driftsomkostninger

På kontoen konteres andre ordinære driftsomkostninger i relation til statens køb of varer og tjenester fra private virksomheder eller fra institutioner udenfor det statslige regi. 

Endvidere konteres statens udgifter til forskellige tværministerielle afgifter og refusionsordninger. 

På standardkonto 22 konteres:

 • 22.05 hensættelser, andet
 • 22.07 fordelte indirekte nye omkostninger
 • 22.08 intern fordeling af øvrige omkostninger
 • 22.09 modkonto til 22.08 ”Interne omkostninger”
 • 22.10 rejser og befordring
 • 22.20 repræsentation
 • 22.30 reparations- og vedligeholdelsesudgifter
 • 22.32 arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsskatter og afgifter
 • 22.35 tværministerielle afgifter
 • 22.36 omkostningsdækkende ydelser og kontante godtgørelser 
 • 22.37 kantinetilskud
 • 22.38 AUB- tilskud/refusion
 • 22.40 øvrige driftsaktiviteter
 • 22.45 mindre tilskudsudgifter vedr. institutionernes drift
 • 22.50 køb af tjenester hos kommuner bortset fra vand og energi
 • 22.55 køb af vand og energi til forbrug
 • 22.60 køb af IT-varer til forbrug
 • 22.65 køb af IT-tjenesteydelser
 • 22.70 køb af tjenesteydelser i øvrigt 
 • 22.80 køb af varer til forbrug i øvrigt
 • 22.90 tab ved afhændelse af anlæg
 • 22.91 overskud/underskud på kasse, kurs og momsdifferencer
 • 22.92 Neutralisering af tab ved salg af anlægsaktiver på udgiftsbaserede bevillinger
 • 22.94 Forventet tab på debitorer
 • 22.95 Tab på debitorer
 • 22.98 kontering i forbindelse med udarbejdelse af statsregnskab, Økonomistyrelsen

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.