21 Andre ordinære driftsindtægter

Læs her om kontering af andre ordinære driftsindtægter

Kontering af andre ordinære driftsindtægter

Kontoen omfatter andre ordinære driftsindtægter, som staten oppebærer fra institutioner udenfor staten fx erstatninger for merudgifter, hvor entreprenører og håndværkere har begået fejl, og gevinst ved afhændelse af anlæg.

På standardkonto 21 konteres:

  • 21.10 øvrige indtægter
  • 21.30 erstatninger vedrørende bygninger og infrastruktur
  • 21.40 refusion vedr. anlæg
  • 21.90 gevinst ved afhændelse af anlæg
  • 21.92 Indtægter ved salg af anlægsaktiver på udgiftsbaserede bevillinger (tilbageført)

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen indeholder fx:

  • diverse mindre tilskud og gaver (som ikke er et led i projektarbejde/-forskning)
  • modtagne erstatninger og bod
  • andre bidrag

Bidrag fra internationale organer (EU og lignende) bogføres ikke på denne konto men på standardkonto 31.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

På denne regnskabskonto konteres indtægter som kompensation (erstatning) for merudgifter, hvor entreprenører eller håndværkere har begået fejl. Dette kan fx være erstatninger vedr. veje, broer, baner, havne o.l.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

På denne regnskabskonto konteres refusioner eller andre indtægter vedrørende anlæg, som ikke har karakter af at være donationer (se standardkonto 87). Konto 21.40 omfatter således indtægter (fra ekstern side) med tilknytning til byggeri og anlægsproduktion, der er så løsrevne fra det producerede anlægsaktiv, at der ikke er tale om en donation af en del af anskaffelsesværdien. 

På den anden side må der heller ikke være tale om et decideret tilskud til staten, idet sådanne skal konteres på standardkonto 34.

Konto 21.40 dækker således de refusioner som ikke har karakter af donationer. Et eksempel kunne være et årligt tilskud til staten, der dækker en pct. andel af udgifter til afskrivninger og forrentning af visse anlægsaktiver.

På kontoen registreres gevinst ved salg af anlægsaktiver.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Når der sælges et anlæg, og institutionen har finansintegration mellem finansmodulet og anlægsmodulet, så vil en eventuel fortjeneste ved salget af dette anlæg blive indtægtsført på konto 21.90 ”Gevinst ved afhændelse og erhvervelse af anlæg”. Fortjenesten beregnes som forskellen mellem salgssummen og anlæggets bogførte værdi. Denne kontering er korrekt, hvis der er tale om afhændelse af anlæg på omkostningsbaserede bevillinger.

I de sjældne tilfælde, hvor der sælges anlæg på en udgiftsbaseret bevilling (dvs. salg af infrastruktur og nationalejendom eller salg af anlæg på en af de få driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsbevillinger), skal hele salgssummen indtægtsføres på standardkonto 52 ”Afhændelse af materielle anlægsaktiver udenfor reform”, idet hele anlægget blev udgiftsført ved anskaffelsen.

Konto 21.92 anvendes til at tilbageføre den omkostningsbaserede fortjeneste, som måtte være registreret på konto 21.90 ”Gevinst ved afhændelse og erhvervelse af anlæg” i forbindelse med, at der er gennemført en afgangsføring i anlægsmodulet.

Herunder vises konteringseksempler på to salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling. Det ene salg er sket til 70 (med et tab på 10), og det andet salg er sket til 130 (med en gevinst på 30), således at både posteringer ved gevinst og tab fremgår.

De to manuelle posteringer (i venstre kolonne) ser umiddelbart besynderlige ud. Den første neutraliserer den beregnede (omkostningsbaserede) fortjeneste på 30 ved en debetpostering på konto 21.92 og en kreditpostering på 30 på konto 74.26, der er en del af egenkapitalen. Begrundelsen er, at en omkostningsbaseret fortjeneste ikke skal indgå i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling, men samtidig oversteg de modtagne likvide midler den bogførte værdi af anlægget, og derfor har transaktionen via anlægsmodulet netto debiteret 30 på forskellige aktivkonti. For at balancen forsat skal balancere, så må egenkapitalen krediteres med 30.

Den anden manuelle postering består i en indtægtsføring (kredit) af hele salgssummen 130 på konto 52.94, der er en af de beholdningskonti, som vil blive sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Modposten 130 i debet foretages på konto 52.97 ”Modkonto 52.94”, som ikke bliver sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Effekten af den anden manuelle postering er således en indtægtsføring på 130 samtidig med, at aktiverne i balancen er upåvirkede af posteringerne på standardkonto 52.

Transaktion anlægsmodul

21.90
Gevinst ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
22.90
Tab ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
D K D K
  (30) 10  

Manuel postering 1

21.92
Neutralisering gevinst ved salg anlæg (på udgiftsbas. bev.)
22.92
Neutralisering tab ved salg af anlæg (på udgiftsbas. bev.)
D K D K
(30)      10

Manuel postering 1

Konto 74.26 er en del af egenkapitalen

74.26
Tilbageført gevinst/ tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
74.26
Tilbageført gevinst/ tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
D K D K
  (30) 10  

Manuel postering 2: Indtægtsføring std.kt. 52

52.94
Salgsværdi af anlæg (udg. bas. bev.)
52.94
Salgsværdi af anlæg (udg. bas. bev.)
D K D K
  (130)   70

Manuel postering 2: Undgår saldi på 52 i balancen.

52.97
Modkonto 52.94
52.97
Modkonto 52.94
D K D K
(130)   70