Tillægsbevillingslovforslagets opbygning

Budgetvejledningen, punkt 3.6.3

Forslaget til lov om tillægsbevilling består af to dele, tekst samt anmærkninger, og ud­arbejdes ligesom finans­lovfor­slaget af Fi­nans­ministeriet på grundlag af bi­drag fra de enkelte mini­ste­ri­er.

Finansministeriet gennemgår bidragene og påser blandt an­det, at de optagne forslag er i overensstemmelse med tid­ligere for­håndsgod­kendel­ser fra Finansudvalget eller Finans­ministeriet.

Forslaget til lov om tillægsbevilling frem­sættes først for Folketinget efter finansårets udløb. Rege­ringen frem­sæt­ter normalt ikke ændringsforslag til tillægsbevillings­lovforslag­et.