Egentlige bevillingsændringer

Budgetvejledningen, punkt 3.6.1

Ved gennemførelse af nye eller ændrede dispositioner kræves tillægsbevilling i alle tilfælde, hvor der er tale om egentlige ændringer af bevillingernes størrelse eller forud­sætninger.

Det indebærer, at finansloven og tillægsbevillingsloven tilsammen viser den samlede bevilling, der er blevet stillet til rådighed i det på­gældende finansår.

Statsregnskabet viser det forbrug, der har været på den pågældende hovedkonto. Af statsregnskabet vil således fremgå de afvigelser fra den vedtagne finanslov, som ikke kan anses for egentlige ændringer af bevillingerne.

På tillægsbevillingslovforslaget optages følgelig ikke afvigelser fra finansloven af nedenstående art:

  • Positiv og negativ videreførsel, hvor der er adgang til sådan videreførsel.
  • Merudgifter, der modsvares af merindtægter på nettobevillinger, eller med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne.
  • Afvigelser fra de budgetterede lovbundne udgifter, som følge af ændrede skøn.
  • Ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Der udarbej­des hvert år forslag til tillægsbevillings­lov, som først frem­sættes og ved­tages efter finansårets udløb, og som derfor i det væsent­lige er en efter­bevil­lingslov.