Forslaget

Budgetvejledningen, punkt 3.5.5

Forslaget (punkt e) skal angive den bevillingsmæssige formalisering af den disposition, der søges tilslutning til.

Hvor dispositionen skal optages på tillægsbevillingsloven, angives dette over det eller de bevillingsforslag, der vil blive søgt optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.

Følgende formulering kan anvendes:

  • "Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at …, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for (finansåret) opføres følgende: (angivelse af hovedkonto, betegnelse og beløb - også for en eventuel kompenserende besparelse)."

Indebærer forslaget oprettelse af en ny bevilling anføres efter angivelsen af konteringen: ”(ny konto)”.

Hvis forslaget vedrører en disposition, som indebærer et forslag om ændret låneramme, anvendes følgende formulering:

  • ”Forslaget medfører behov for en forhøjelse af lånerammen med (antal) mio. kr. i perioden fra (årstal) til (årstal)”

Indebærer forslaget optagelse af en ny tekstanmærkning eller en ændring i en eksisterende tekstanmærkning, angives den formulering, hvormed tekstanmærkningen vil blive søgt optaget, samt den gruppe, hvortil tekstanmærkningen henføres.

Hvor den disposition, der søges tilslutning til, ikke skal optages på tillægsbevillingsloven, angives, om dette er en følge af:

  • at udgiften afholdes af en given (eventuelt betinget) bevilling,
  • at udgifterne/indtægterne vil blive søgt på en senere bevillingslov, eller
  • at dispositionen ikke medfører udgifter/indtægter.

Der kan anvendes en af følgende formuleringer:

  • "Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at … idet udgifter vil blive afholdt af den på finansloven for (B-året) under (hovedkonto og betegnelse) opførte bevilling på .... kr."
  • "Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at … idet udgiften/indtægten vil blive søgt bevilget på (angivelse af kommende bevillingslov og kontering, hvor dette er muligt)"
  • "Forslaget medfører ikke udgifter/indtægter."

I Budgetvejledningen 2016´s bilag 3 er givet eksempler på udformningen af punkt e i skrivelser til Finansudvalget.