Forslaget

Budgetvejledningen, punkt 3.5.5

Forslaget (punkt e) skal angive den bevil­lingsmæssige for­ma­li­sering af den disposition, der søges tilslutning til.

Hvor dispositionen skal optages på tillægsbevillingsloven, angives dette over det eller de bevil­lingsforslag, der vil blive søgt optaget på for­slag til lov om til­lægsbevilling. Følgende formulering kan an­vendes:

  • ”Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at …, således, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for (finansåret) opføres følg­ende: (angivelse af hovedkonto, be­teg­nel­se og beløb - også for en even­tuel kompenserende be­sparel­se).”

Indebærer forslaget oprettelse af en ny bevilling anføres ef­ter an­givelsen af kontering­en: ”(ny konto)”.

Hvis forslaget vedrører en disposition, som indebærer et forslag om ændret låneramme, anvendes følgende formulering:

  • ”Forslaget medfører behov for en forhøjelse af lånerammen med (antal) mio. kr. i perioden fra (årstal) til (årstal)”

Indebærer forslaget optagelse af en ny tekstanmærkning eller en æn­dring i en eksister­ende tekstanmærkning, angives den for­mu­le­ring, hvormed tekstanmærkningen vil blive søgt optag­et, samt den gruppe, hvortil tekst­anmærkningen henføres.

Hvor den disposition, der søges tilslut­ning til, ikke skal optages på tillægsbevillingsloven, angives, om dette er en følge af:

  • at udgiften afholdes af en given (eventuelt be­tinget) be­vil­ling,
  • at udgifterne/indtægterne vil bli­ve søgt på en senere be­vil­lings­lov, eller
  • at dispositionen ikke medfører udgifter/indtægter.

Der kan anvendes en af følgende formuleringer:

  • ”Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at … idet udgiften vil blive afholdt af den på finans­loven for (B-året) under (hovedkonto og betegnelse) opførte be­villing på … kr.”
  • ”Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at … idet udgiften/indtægten vil blive søgt bevilget på (angivel­se af kommende bevillingslov og kontering, hvor dette er muligt)”
  • ”Forslaget medfører ikke udgift­er/indtægter.”