Tilslutning mv. fra andre myndigheder

Budgetvejledningen, punkt 3.5.4

Tilslutning mv. fra andre myndigheder (punkt d) skal indeholde oplysninger om foreskrevne godkendelser fra andre myndig­he­der. Sådanne godkendelser kan være foreskrevet i budgetvejledningen eller i lovgivningen, herunder finansloven. Det er ikke nødvendigt at anføre, at ministeriet som led i en almindelig koordinationsproces har hørt et eller flere ministerier med hensyn til forslaget.

Forudsætter gennemførelsen af en disposition forudgående godkendelse af Europa-Kommissionen, skal det eksempelvis anføres, om Kommissionens godkendelse foreligger eller vil blive indhentet, og i givet fald at dispositionen ikke vil blive gennemført, før godkendelsen foreligger.

Ligeledes anføres, hvis der i medfør af statsbyggeloven har været søgt bistand i Bygningsstyrelsen i forbindelse med byggeopgaver.

I forbindelse med ejendomsoverdragelser anføres endvidere oplysninger om Vurderingsstyrelsens godkendelse eller udtalelse om overdragelsessummens stør­relse og vil­kår­ene for handelen. Vurderingsstyrelsens vur­de­ring af ejen­dommens han­del­s­værdi an­føres.