Motivering for forelæggelsen

Budgetvejledningen, punkt 3.5.3

Motiveringen for forelæggelsen (punkt c) skal, hvor for­sla­get vedrører nye eller ændrede dispositioner, indeholde en rede­gør­else for år­sagerne til, at den foreslåede disposition ikke kan afvente bevilling på finansloven for et sen­ere finansår.

Hvor forelæggelse vedrører en disposi­tion, hvortil der på fi­nans­loven er givet en bevilling, hvis anvendelse er betinget af sær­skilt forelæggelse for Finansudvalget, anføres dette. Der an­ven­des følgende formulering:

  • ”Det er ved bevillingen til .. forud­sat, at den foreslåede dis­po­si­tion først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Fi­nans­udvalget.”

Sker forelæggelsen i henhold til en be­stemmelse i lov, tekst­an­mærk­ning eller bestemmelse i budgetvejledningen, henvises hertil.