Sagsfremstilling

Budgetvejledningen, punkt 3.5.2

Sagsfremstillingen (punkt b) skal i kortfattet form angive begrundelsen for den foreslåede disposition og redegøre for dispositionens enkeltheder.

Sagsfremstillingen har samme funktion og betydning som anmærkningerne til et bevillingsforslag på finansloven, og fremstillingen skal derfor indeholde oplysninger svarende til, hvad der fremgår af anmærkningerne, jf. ØAV.

Der skal i sagsfremstillingen redegøres for opgørelsen af de samlede udgifter eller udgifterne på årsbasis, jf. dispositionsreglerne for forslaget og bevillingstypen.

Angår forslaget en sag, der tidligere har været forelagt særskilt for Finansudvalget, anføres dette med angivelse af aktstykkenummer og dato for Finansudvalgets afgørelse.

Indebærer den foreslåede disposition udgifter i senere finansår, redegøres for den forventede fordeling af udgiften på de enkelte finansår.

Afholdes udgiften af en betinget bevilling, der ikke udnyttes fuldt ud ved dispositionen, medtages oplysning om det resterende beløb.

Omfatter forslaget udgifter, der medfinansieres af en allerede på finansloven opført konto redegøres herfor, således at den samlede bevilling til formålet kan fastslås. Ved aktstykker vedrørende formål, der inden for et eller flere af de seneste 3 år har været tilgodeset gennem ordinære bevillinger på finansloven, men som nu foreslås finansieret på aktstykke fra andre kilder, skal dette angives i bevillingsansøgningen. Endvidere skal angives størrelsen af bevillingen på finansloven i de(t) pågældende år.

Hvor udgiften i finansåret foreslås modsvaret af besparelser, gives som sidste led i sagsfremstillingen, en redegørelse for de omstændigheder, der har muliggjort den kompenserende besparelse.

Der skal i sagsfremstillingens slutning optages en specifikation af evt. udgifterne i finans-året, der foreslås optaget på lov om tillægsbevilling. Foreslåede bevægelser på hovedkontoniveau specificeres på under- og standardkontoniveau.

Der anvendes følgende formulering:

 • ”Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:”

3.5.2.1 It-projekter

Sagsfremstillingen i aktstykker om it-projekter skal indeholde en redegørelse for projektet, dets samlede udgifter samt dets risikoprofil. Redegørelsen skal baseres på en business case samt evt. andet materiale, der har indgået i forbindelse med behandlingen af projektet i Statens It-projektråd, jf. punkt 2.2.18 It-projekter. Endvidere skal sagsfremstillingen indeholde en plan for fremtidige orienteringer.

Aktstykkerne følger fælles retningslinjer for it-aktstykker. Der henvises til Retningslinjer for udformning af it-aktstykker, som kan findes på ØAV.

3.5.2.2 Bygge- og anlægsprojekter

Ved forslag om bygge- og anlægsprojekter skal der redegøres for en evt. gennemført totaløkonomisk vurdering af projektet, jf. punkt. 2.8.3 Bygge og anlægsprojekter og punkt 2.7.4.1. Bygge- og anlægsprojekter, herunder alternative muligheder for organiseringen af projektet. Endvidere skal sagsfremstillingen indeholde en plan for fremtidige orienteringer.

Aktstykker følger fælles retningslinjer for bygge- og anlægsaktstykker. Der henvises til Retningslinjer for udformning af bygge og anlægsaktstykker (pdf) , som kan findes på ØAV.

Aktstykker vedrørende bygge- og anlægsprojekter for statslige selskaber under Transport- og Bygningsministeriets område følger tillige fælles retningslinjer for bygge- og anlægsaktstykker. 

3.5.2.3 Ejendomsoverdragelser mv.

I sager om ejendomserhvervelser gives i sagsfremstillingen alle relevante oplysninger om ejendommen, herunder om seneste ejendomsværdi. Den omtrentlige størrelse af omkostningerne ved erhvervelsen indregnes i købesummen, medmindre ejendomserhvervelser er et fast led i en institutions virksomhed. Endvidere oplyses om størrelsen af istandsættelsesudgifter, såfremt disse er betydelige. Der skal oplyses om den evt. foretagne totaløkonomiske vurdering af projektets anlægs- og driftsøkonomi og om vurderingen af muligheden for at organisere projektet som et offentligt-privat samarbejde, jf. punkt 2.4.11 Offentligt-privat samarbejde.
 
Ved overdragelse af ejendom fra en statsinstitution til en anden søges Finansudvalgets tilslutning af den institution, til hvilken overdragelsen sker. Er overdragelsen et led i en ressortomlægning, sker overdragelsen dog regnskabsmæssigt (til bogført værdi) ved kapitaladvis.

Sager om ejendomssalg, der skal forelægges Finansudvalget, skal indeholde alle rele-vante oplysninger til bedømmelse af sagen, herunder om ejendommens bogførte værdi, og den omtrentlige størrelse af salgsomkostninger, som skal bæres af staten.

3.5.2.4 Konsekvensangivelse mv.

Der skal i relevant omfang – ud over de økonomiske konsekvenser – redegøres for væsentlige administrative, erhvervsmæssige og miljømæssige konsekvenser af forslaget samt eventuelt for forholdet til EU-retten.

3.5.2.5 Aktstykker af principiel juridisk karakter, herunder materielle tekstanmærkninger i aktstykker

Det er i øvrigt vigtigt, at de retlige spørgsmål overvejes nøje i forbindelse med akt-stykker af principiel juridisk karakter, herunder i de meget sjældne tilfælde, hvor et aktstykke måtte indebære lovgivning i form af tekstanmærkninger, der ændrer eller supplerer materiel lovgivning, jf. punkt 1.8 Særligt om tekstanmærkninger.

I sådanne helt særlige tilfælde skal følgende iagttages:

 • Der skal være tale om regulering af et forhold, som henhører under Finansud-valgets bevillingskompetence
 • Tekstanmærkningen skal være præcis og konkret i sin udformning. Hvor anden gældende materiel lovgivning ændres eller suppleres, bør der i tekstanmærkningen eller i anmærkningerne hertil angives titel på loven(e) og reference til, hvor lov, lovbekendtgørelse og/eller ændringslov(e) er optrykt i Lovtidende
 • Tekstanmærkningen må kun gælde for en begrænset kreds af borgere mfl.
 • Tekstanmærkningen må ikke være af bebyrdende karakter
 • Tekstanmærkningen skal være begrundet i væsentlige hensyn
 • Tekstanmærkningen må ikke kunne afvente at blive gennemført ved lov
 • Tekstanmærkningen skal have en begrænset gyldighedsperiode

3.5.2.6 Hastende aktstykker

Er et aktstykke af hastende karakter, kan det være relevant at oplyse Finansudvalget om, at der kan være konsekvenser af negativ art som følge af afgørelse af et aktstykke efter en bestemt dato.

Hvis dette er tilfældet, angives følgende i aktstykket:

 • Årsagen til at aktstykket er hastende
 • Grunden til at ministeren ikke på et tidligere tidspunkt har oversendt aktstykket
 • På hvilket tidspunkt eventuelle negative konsekvenser måtte indtræde
 • Hvilken konsekvens manglende tiltrædelse før dette tidspunkt måtte have

Finansudvalget er ikke på nogen måde bundet af sådanne tilkendegivelser, og beslutningen om, hvornår et aktstykke kan færdigbehandles tilkommer udvalget selv.