Sagsfremstilling

Budgetvejledningen, punkt 3.5.2

Sagsfremstillingen (punkt b) skal i kort­fattet form angive be­grundelsen for den fore­slåede disposition og redegøre for dis­po­sition­ens enkeltheder. Sagsfremstillingen har samme funktion og betydning som anmærkningerne til et bevillingsforslag på fi­nans­loven, og frem­stil­lingen skal derfor indeholde op­lys­nin­ger svarende til, hvad der fremgår af anmærkninger, jf. ØAV. Ved anmodning om fravigelse af budgetvejledningens regler skal der ikke optages en særlig bevillingsbestemmelse i tabelform i punkt b, men alene redegøres for anmodningen.

Der skal i sagsfremstillingen redegøres for opgørelsen af de samlede udgifter eller udgifterne på årsbasis, jf. dispositionsreglerne for forslaget og bevillingstypen.

Angår forslaget en sag, der tidligere har været forelagt sær­skilt for Finansudvalget, an­føres dette med angivelse af aktstyk­ke­nummer og dato for Finansudvalgets afgørelse.

Indebærer den foreslåede disposition ud­gifter i senere fi­nans­år, redegøres for den for­ventede fordeling af udgiften på de enkel­te fi­nansår.

Afholdes udgiften af en betinget be­vil­­ling, der ikke udnyttes fuldt ud ved disposi­tionen, medtages oplysning om det resterende be­løb.

Omfatter forslaget udgifter, der medfinansieres af en allerede på finansloven opført konto redegøres herfor, således at den samlede bevilling til formålet kan fastslås. Ved aktstykker vedrørende formål, der inden for et eller flere af de seneste 3 år har været tilgodeset gennem ordinære bevillinger på finansloven, men som nu foreslås finansieret på aktstykke fra andre kilder, skal dette angives i bevillingsansøgningen. Endvidere skal angives størrelsen af bevillingen på finansloven i de(t) pågældende år.

Hvor udgiften i finansåret foreslås mod­svaret af besparelser, gives som sidste led i sags­fremstillingen en redegørelse for de om­stæn­digheder, der har muliggjort den kompenserende be­spar­el­se.

Der skal i sagsfremstillingens slutning optages en spe­ci­fi­ka­tion af evt. udgifter i finans­året, der foreslås optaget på lov om tillægsbevilling. Foreslåede bevægelser på hovedkontoniveau specificeres på under- og standardkontoniveau. Der anvendes følgende formulering:

 • ”Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:”

3.5.2.1 It-projekter

Sagsfremstillingen i aktstykker om it-projekter skal indeholde en redegørelse for projektet, dets samlede udgifter, samt dets risikoprofil. Redegørelsen skal baseres på en business case, samt evt. andet materiale, der er indgået i forbindelse med behandlingen af projektet i Statens It-projektråd, jf. punkt 2.2.18.1 It-projekter. Endvidere skal sagsfremstillingen indeholde en plan for fremtidige orienteringer.

Aktstykkerne følger fælles retningslinjer for it-aktstykker. Der henvises til Retningslinjer for udformning af it-aktstykker, som kan findes på ØAV.

3.5.2.2 Anskaffelser af materiel mv.

I sager om anskaffelser gives i sagsfremstillingen alle relevante oplysninger om erhvervelsen, herunder evt. benyttelse af industrisamarbejde, indkøbssamarbejder og delkomponenter såfremt anskaffelsesværdien af disse er væsentlige. Størrelsen af omkostningerne forbundet med erhvervelsen oplyses i sagsfremstillingen, medmindre anskaffelser er et fast led i institutionens virksomhed. Endvidere oplyses om størrelsen af drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Der skal ligeledes oplyses om evt. risikofaktorer for leveringstid, drift og totaløkonomi.

3.5.2.3 Bygge- og anlægsprojekter

Ved forslag om bygge- og anlægsprojekter skal der redegøres for en evt. gennemført totaløkonomisk vurdering af projektet, jf. punkt 2.8.3 Bygge- og anlægsprojekter og punkt 2.7.4.1 Bygge- og anlægsprojekter, herunder alternative muligheder for organiseringen af projektet. Endvidere skal sagsfremstillingen indeholde en plan for fremtidige orienteringer.

Aktstykkerne følger fælles retningslinjer for bygge- og anlægsaktstykker. Der henvises til Retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker, som kan findes på ØAV.

Aktstykker vedrørende bygge- og anlægsprojekter fra statslige selskaber under Transportministeriets område følger tillige de fælles retningslinjer for bygge- og anlægsaktstykker.

3.5.2.4 Ejendomsoverdragelser mv.

I sager om ejendomser­hver­velser gives i sagsfremstil­lingen alle relevante op­lys­nin­ger om ejendommen, herunder om seneste ejendomsværdi. Den omtrent­lige størrelse af om­kostningerne ved er­hver­vel­sen indregnes i købesummen, med­mindre ejen­doms­er­hvervelser er et fast led i en insti­tutions virk­somhed. Endvidere oplyses om størrelsen af istandsættelsesudgif­ter, såfremt disse er be­tyde­lige. Der skal oplyses om den evt. foretagne totaløkonomiske vurdering af projektets anlægs- og driftsøkonomi og om vurderingen af muligheden for at organisere projektet som et offentligt-privat samarbejde, jf. punkt 2.4.11 Offentlig-Private Partnerskab.

Ved overdragelse af ejendom fra en stats­institution til en anden søges Finansudvalgets tilslutning af den institution, til hvilken over­dragelsen sker. Finansudvalgets tilslutning søges kun, såfremt overdragelsen sker til anden værdi end den bogførte værdi. Er overdragelsen et led i en res­sort­om­læg­ning, sker overdragelsen dog regn­skabsmæssigt (til bogført vær­di) ved kapitaladvis.

Sager om ejendomssalg, der skal fore­lægges Fi­nans­ud­valget, skal inde­holde alle relevante oplysninger til bedøm­melse af sagen, herunder om ejendommens bogførte værdi og den omtrentlige stør­relse af salgsomkostnin­ger, som skal bæres af staten.

3.5.2.5 Konsekvensangivelse mv.

Der skal i relevant omfang – ud over de økonomiske konsekvenser redegøres for væsentlige administrative, erhvervsmæssige og miljømæssige konsekvenser af forslaget samt eventuelt for forholdet til EU-retten.

3.5.2.6 Aktstykker af principiel juridisk karakter, herunder materielle tekstanmærkninger i aktstykker

Det er i øvrigt vigtigt, at de retlige spørgsmål overvejes nøje i forbindelse med aktstykker af principiel juridisk karakter, herunder i de meget sjældne tilfælde, hvor et aktstykke måtte indebære lovgivning i form af tekstanmærkninger, der ændrer eller supplerer materiel lovgivning, jf. punkt 1.8 Særligt om tekstanmærkninger. I sådanne helt særlige tilfælde skal følgende iagttages:

 • Der skal være tale om regulering af et forhold, som henhører under Finansudvalgets bevillingskompetence
 • Tekstanmærkningen skal være præcis og konkret i sin udformning. Hvor anden gældende materiel lovgivning ændres eller suppleres, bør der i tekstanmærkningen eller i anmærkningerne hertil angives titel på loven(e) og reference til, hvor lov, lovbekendtgørelse og/eller ændringslov(e) er optrykt i Lovtidende
 • Tekstanmærkningen må kun gælde for en begrænset kreds af borgere m.fl.
 • Tekstanmærkningen må ikke være af bebyrdende karakter
 • Tekstanmærkningen skal være begrundet i væsentlige hensyn
 • Tekstanmærkningen må ikke kunne afvente at blive gennemført ved lov
 • Tekstanmærkningen skal have en begrænset gyldighedsperiode

3.5.2.7 Hastende aktstykker

Er et aktstykke af hastende karakter, er det væsentligt at oplyse Finansudvalget om, at der kan være konsekvenser af negativ art som følge af afgørelse af et aktstykke efter en bestemt dato. Hvis dette er tilfældet, angives følgende i aktstykket:

 • Årsagen til at aktstykket er hastende
 • Grunden til at ministeren ikke på et tidligere tidspunkt har oversendt aktstykket
 • På hvilket tidspunkt eventuelle negative konsekvenser måtte indtræde
 • Hvilken konsekvens manglende tiltrædelse før dette tidspunkt måtte have

Finansudvalget er ikke på nogen måde bundet af sådanne tilkendegivelser, og beslutningen, om hvornår et aktstykke kan færdigbehandles, tilkommer udvalget selv.