Indledning

Budgetvejledningen, punkt 3.5.1

Indledningen (punkt a) skal i kortfattet form indeholde oplysninger om, hvilket ministerium der stiller forslaget, karakteren af den foreslåede disposition, samt de samlede udgifter hvor forslaget omhandler en tidsafgrænset disposition, eller udgifterne på årsbasis hvor forslaget omhandler en disposition med løbende udgifter. Endvidere skal udgiftsændringer fremgå, hvor forslaget omhandler forelæggelser af væsentlige ændringer af investeringsprojekter. Hvor dispositionen vedrører indtægter, oplyses tilsvarende de samlede indtægter eller indtægten på årsbasis ved dispositionen.

I indledningen skal tillige fremgå den eventuelle udgift eller indtægt i finansåret, der foreslås optaget på lov om tillægsbevilling samt eventuelle forslag til ny låneramme.

Der skal ikke gives oplysninger om kontering på standard- og underkontoniveau eller om fordeling på finansår af eventuelle udgifter ud over finansåret.  

Hvor forslaget omfatter flere dispositioner, vil det være hensigtsmæssigt, at oplysningerne gives for hver af dispositionerne for sig. Der kan ofte med fordel anvendes en punktopstilling.

Hvor der ikke er sammenhæng mellem dispositionerne, bør der udfærdiges aktstykke for hver enkelt disposition.

Hvor forslaget angår en disposition, der medfører en udgift i finansåret, der foreslås optaget på lov om tillægsbevilling, anføres det tillige, om udgiften finansieres af reserver eller finansieres af midler opført på andre bevillinger.

Der kan anvendes en af følgende formuleringer:

  • "Udgiften i (finansåret) finansieres af de på ...ministeriet opførte reserver."
  • "Udgiften i (finansåret) finansieres af de på (hovedkonto)... opførte midler."

Forelægges et forslag, der vedrører udgifter i det kommende finansår inden vedtagelsen af finansloven for finansåret, kan følgende formulering dog anvendes:

  • "Udgiften i (det kommende finansår) påregnes finansieret af de midler, som måtte blive fastsat på ... ministeriets paragraf."

Hvis forslaget vedrører en disposition, der ikke medfører udgifter, der optages på lov om tillægsbevilling, angives, om udgifterne afholdes inden for en given bevilling, eller om dispositionen er uden udgiftsmæssige virkninger i finansåret.

Der kan anvendes en af følgende formuleringer:

  • "Udgiften i (finansåret) afholdes af den på finansloven opførte bevilling på kr. til ..."
  • "Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret."

Hvis forslaget vedrører en disposition, som indebærer et forslag om ændret låneramme, kan følgende formulering anvendes:

  • ”Forslaget medfører behov for en forhøjelse af lånerammen med (antal) mio. kr. i perioden fra (årstal) til (årstal)”

Såfremt der undtagelsesvist er behov for, at et aktstykke ikke offentliggøres, jf. punkt 3.4.2 Fortrolighed, bør dette angives i punkt a. Endvidere bør det udtrykkeligt på aktstykkets forside være angivet at det er fortroligt.

Der kan i pkt. a anvendes en af følgende tre formuleringer:

  • ”Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til………….Fortroligheden vil blive ophævet når………….”
  • ”Såvel eksistensen som indholdet af nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til ……Fortroligheden vil blive ophævet når……..”
  • ”Indholdet af bilag … til nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til….Fortroligheden vil blive ophævet når…..”