Indledning

Budgetvejledningen, punkt 3.5.1

Indledningen (punkt a) skal i kortfattet form indeholde op­lys­ninger om, hvilket ministe­rium der stiller forslaget, karakteren af den foreslåede dis­position, samt de samlede udgifter hvor forslaget omhandler en tidsafgrænset disposition, el­ler udgifterne på årsbasis hvor forslaget omhandler en disposition med løbende udgifter. Endvidere skal evt. udgiftsændringer fremgå, hvor forslaget omhandler forelæggelser af væsentlige ændringer af investeringsprojekter. Hvor dis­positionen vedrører indtægter, oplyses til­svarende de samlede ind­tægter eller indtægten på års­basis ved dispositio­nen.

I indledningen skal tillige fremgå den eventuelle udgift eller indtægt i fi­nans­året, der foreslås optaget på lov om tillægsbevilling, samt eventuelle forslag til ny låneramme. Der skal ikke gives oplys­ning om kontering på standard- og underkontoniveau el­ler om for­delingen på finans­år af eventuelle udgifter ud over finans­året.

Hvor forslaget omfatter flere disposition­er, vil det være hen­sigts­mæssigt, at oplysninger­ne gives for hver af dispositionerne for sig. Der kan ofte med fordel anvendes en punktopstilling.

Hvor der ikke er sammenhæng mellem dispositionerne, bør der ud­fær­diges aktstykke for hver enkelt disposition.

Hvor forslaget angår en disposition, der medfører en ­ud­gift i finansåret, der foreslås optaget på lov om tillægsbevilling, anføres det tillige, om udgiften finansieres af reserver eller finansieres af midler opført på andre bevillinger. Der kan an­vendes en af følgende formuleringer:

  • ”Udgiften i (finansåret) finansieres af de på ...ministeriet op­før­te reserver.”
  • ”Udgiften i (finansåret) finansieres af de på (hovedkonto) … opførte midler.”

Forelægges et forslag, der vedrører udgifter i det kommende fi­nans­år inden vedtagelsen af finansloven for finansåret, kan følgende formule­ring dog anvendes:

  • ”Udgiften i (det kommende finansår) påregnes finansieret af de midler, som måt­te blive fastsat på ...­ministeriets paragraf.”

Hvis forslaget vedrører en disposition, der ikke medfører udgifter, der optages på lov om tillægsbevilling, an­gives, om udgifterne afholdes inden for en given bevilling, eller om dispositionen er uden udgifts­mæs­sige virk­ninger i finansåret. Der kan anvendes en af følgende for­mulerin­ger:

  • ”Udgiften i (finansåret) afholdes af den på finansloven opførte be­villing på kr. til ...”
  • ”Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.”

Hvis forslaget vedrører en disposition, som indebærer et forslag om ændret låneramme, kan følgende formulering anvendes:

  • ”Forslaget medfører behov for en forhøjelse af lånerammen med (antal) mio. kr. i perioden fra (årstal) til (årstal)”

Såfremt der undtagelsesvist er behov for, at et aktstykke ikke offentliggøres, jf. punkt 3.4.2 Fortrolighed, bør dette angives i punkt a. Endvidere bør det udtrykkeligt på aktstykkets forside være angivet, at det er fortroligt. Der kan i pkt. a anvendes en af følgende tre formuleringer:

  • ”Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til... Fortroligheden vil blive ophævet når…”
  • ”Såvel eksistensen som indholdet af nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til… Fortroligheden vil blive ophævet når…”
  • ”Indholdet af bilag … til nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til… Fortroligheden vil blive ophævet når…”