Finansudvalgets afgørelse

Budgetvejledningen, punkt 3.4.6

Efter afsluttet behandling i Finansudvalget sender udvalgssekretariatet en pdf-fil af aktstykket med afgørelsesdato og påtegning elektronisk til ministersekretariatet. Dette vil normalt ske samme dag, som sagen er behandlet i Finansudvalget.

Telefoniske forespørgsler vedrørende aktstykker må indskrænkes til kun at omfatte sager, hvor det er af afgørende betydning at få hurtigt kendskab til resultatet af Finansudvalgets behandling. Der kan ikke med bindende virkning disponeres på grundlag af telefonisk indhentede oplysninger om Finansudvalgets stillingtagen til aktstykkerne, men vedkommende ministerium må afvente fremkomsten af den skriftlige bekræftelse på, at det pågældende aktstykke er tiltrådt.

Efter hvert møde offentliggøres det afgjorte aktstykke på Folketingets hjemmeside med de foretagne påtegninger.

Ethvert medlem af Folketinget og enhver minister har mulighed for at anmode om at føre et aktstykke vedrørende en bevillingsansøgning frem i folketingssalen i form af et lovforslag eller et forslag til folketingsbeslutning.

Dette vil i almindelighed føre til, at Finansudvalgets behandling af aktstykket sættes i bero, til forhandlingen i folketingssalen har fundet sted, jf. Finansudvalgets beretning om Finansudvalgets arbejdsform.