Finansudvalgets møder og afleveringsfrister

Budgetvejledningen, punkt 3.4.3

I Folketingets mødeperioder holdes der normalt møde i Fi­nans­udvalget en gang ugentligt. Finansudvalgets mødedatoer og tidsfrister fremgår af Finansudvalgets hjemmeside. Fristen vil normalt være på mindst otte dage. Finans­udvalget holder normalt møde torsdage kl. 13.00, og fristen for indleve­ring til udvalget er normalt kl. 14.00 den foregående uges onsdag (forudgående frist for indlevering til opsætning tirsdag kl. 12.00). Aktstykkeudkast skal forelægges Finansmini­steriet til godkendelse senest onsdagen før afleveringsfristen til Finansudvalget.

Uden for Folketingets mødeperioder afholdes mød­erne med større mellem­rum.

Finansministeriet fremsender, efter indhentelse af bidrag fra ressortministerierne, tre gange årligt en ”varsling” til Finansudvalget om, hvilke aktstykker der forventes oversendt i de kommende tre måneder.

Uden for Folketingets mødeperioder bør der kun forelægges akt­styk­ker, som er absolut hasten­de, og som derfor ikke kan afvente den ordinære møderække i folketingsåret, jf. punkt 3.5.2.6 Hastende aktstykker.

På grund af Finansudvalgets mulighed for at stille spørgsmål til ved­kommende minister, herunder kalde ministeren i samråd, bør aktstykker, i til­fælde hvor sagen ønskes afgjort inden finans­årets udløb, sendes i så god tid, at der er mulighed for besvarelse af spørgsmål og afholdelse af samråd. Det bemærkes i den forbindelse, at aktstykker, der vedrører dispositioner i et finansår, ikke kan tiltrædes i det efterfølgende finansår. Det betyder, at aktstykker, der ikke er tiltrådt senest den 31. december, som hovedregel må betragtes som bortfaldet.

Eventuelle acceptfrister eller lignende i det forelagte forslag skal give en rimelig frist for Finansudvalgets behandling.

Et aktstykke, som Finansudvalget ikke har afgjort ved ud­lø­bet af en folketingssamling, betragtes som bortfaldet og må frem­sen­des på ny i den følgende samling, såfremt forslaget ønskes op­retholdt. Ved en eventuel fornyet fremsendelse underrettes Finans­ministeriet.

I perioder, hvor regeringens forretninger midlertidigt føres af et for­ret­nings­ministerium, vil aktstykker i almindelighed ikke kun­ne fore­lægges for Finansudvalget.