Finansudvalgets møder og afleveringsfrister

Budgetvejledningen, punkt 3.4.3

I Folketingets mødeperioder holdes der normalt møde i Finansudvalget en gang ugentlig. Finansudvalgets mødedatoer og tidsfrister fremgår af Finansudvalgets hjemmeside. Fristen vil normalt være på mindst otte dage. Finansudvalget holder normalt møde torsdage kl. 13.00, og fristen for indlevering til udvalget er normalt kl. 14.00 den foregående uges onsdag (forudgående frist for indlevering til opsætning tirsdag kl. 12.00). Aktstykkeudkast skal forelægges Finansministeriet til godkendelse senest onsdagen før afleveringsfristen til Finansudvalget.

Uden for Folketingets mødeperioder afholdes møderne med større mellemrum.

Mødedatoerne og afleveringsfristerne kan ses på Finansudvalgets hjemmeside.

Finansministeriet fremsender, efter indhentelse af bidrag fra ressortministerierne, tre gange årligt en ”varsling” til Finansudvalget om, hvilke aktstykker der forventes over-sendt i de kommende tre måneder.

Uden for Folketingets mødeperioder bør der kun forelægges aktstykker, som er absolut hastende, og som derfor ikke kan afvente den ordinære møderække i folketingsåret, jf. punkt 3.5.2.6 Hastende aktstykker.

På grund af Finansudvalgets mulighed for at stille spørgsmål til vedkommende minister, herunder kalde ministeren i samråd, bør aktstykker, i tilfælde hvor sagen ønskes afgjort inden finansårets udløb, sendes i så god tid, at der er mulighed for besvarelse af spørgsmål og afholdelse af samråd. Det bemærkes i den forbindelse, at aktstykker, der vedrører dispositioner i et finansår, ikke kan tiltrædes i det efterfølgende finansår. Det betyder, at aktstykker, der ikke er tiltrådt senest den 31. december som hovedregel må betragtes som bortfaldet.

Eventuelle acceptfrister eller lignende i det forelagte forslag skal give en rimelig frist for Finansudvalgets behandling.

Et aktstykke, som Finansudvalget ikke har afgjort ved udløbet af en folketingssamling, betragtes som bortfaldet og må fremsendes på ny i den følgende samling, såfremt forslaget ønskes opretholdt. Ved en eventuel fornyet fremsendelse underrettes Finansministeriet.

I perioder, hvor regeringens forretninger midlertidigt føres af et forretningsministerium, vil aktstykker i almindelighed ikke kunne forelægges for Finansudvalget.